Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«
Datum objave: 21.04.2017
Rok za prejem ponudb: 22.05.2017 do 15:00
Izdajatelj: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zaprosite do vključno 16. 05. 2017 do 09.00 na elektronskem naslovu: gp.mddsz(at)gov.si s pripisom: Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« (za Polonco Jakob- Krejan).
 

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si. Vprašanja je možno posredovati do 16. 05. 2017 zadnji odgovori bodo objavljeni do 18. 05. 2017.


Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen dodatni javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji pravočasno obveščeni na spletni strani ministrstva.
 
Na vprašanja v zvezi z javnim razpisom ne bomo odgovarjali osebno, temveč bodo odgovori objavljeni na spletni strani ministrstva. Objavljeno bo vprašanje, odgovor in naziv organizacije, ki je vprašanje postavila. Prosimo, da vprašanja postavljajo le potencialni prijavitelji, torej pravne osebe.

 

  • Kot je določeno v dodatnem javnem razpisu za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«, bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za potencialne prijavitelje organiziralo informativno delavnico, ki bo potekala v sredo, 17. 5. 2017, ob 9. uri na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana, sejna soba št. 730.
  • Vprašanja in odgovori (.docx)
Razpisna dokumentacija:

Javni razpis

Razpisna dokumentacija

-         Obrazec št. 1: Osnovni podatki o projektu, prijavitelju in projektnih partnerjih

-         Obrazec št. 2: Prijavnica

-         Obrazec št. 3: Finančni načrt

-         Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev

-         Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev

-          Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju

-          Priloga št. 2:  Vzorec partnerskega sporazuma

-          Priloga št. 3: Sklep o določitvi višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, vključenim v poskusno izvajanje programov socialne aktivacije

-          Priloga št. 4: Pogodba o vključitvi osebe v poskusno izvajanje programa socialne aktivacije

-          Priloga št. 5: Razvrstitev programov v posamezne regije/regijske enote

-          Priloga št. 6: Označba vloge

-     OBJAVA ČLANOV STROKOVNE KOMSIJE, PREJEMNIKOV IN VIŠINE PREJETIH SREDSTEV,  1. 9. 2017 

Razpisano sredstev: 3.990.000,00 EUR
Drugi podatki:

Predmet dodatnega javnega razpisa je sofinanciranje projektov v regijah/regionalnih enotah, v katerih na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« (Uradni list RS, št. 6/17), kjer se je rok za oddajo vlog zaključil dne 20. 3. 2017, ni prispela nobena vloga (v nadaljevanju: v manjkajoče regije/regionalne enote), katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi. Dolgi programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne in delovne spretnosti in znanja osebam iz ciljne skupine, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje morebitnih socialnih problematik, vključevanje v delovno aktivnost ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela. Trajanje 1 (enega) dolgega programa socialne aktivacije, v katerega mora prijavitelj vključiti 20 oseb iz ciljne skupine, je 11 mesecev, obvezne vsebine in trajanje posameznega obveznega modula dolgega programa socialne aktivacije. Vsak prijavitelj bo moral v okviru 1 (enega) sofinanciranega projekta izvesti 2 (dva) dolga programa socialne aktivacije in sicer pod pogoji, določenimi v javnem razpisu.

 

Namen dodatnega javnega razpisa je sofinancirati predvidoma 21 (enaindvajset) projektov v manjkajočih regijah/regionalnih enotah, ki bodo razvili in izvajali dolge programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom vplivali na ponovno socialno in zaposlitveno vključenost oseb iz ciljne skupine. Predvideva se sofinanciranje predvidoma 10 projektov v kohezijski regiji vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS), in predvidoma 11 projektov v kohezijski regiji zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS). Namen dodatnega javnega razpisa je tudi povezati različne organizacije, ki bi  v okviru tega javnega razpisa nastopale kot projektni partnerji z enotnim projektom, s katerim bi znotraj posamezne regije/regionalne enote pokrili čim več vsebin določenih v dodatnem javnem razpisu. 

 

Odpiranje prijav na dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«, ki bo v torek, 23. 5. 2017, zaradi velikega števila prijav ne bo javno.

Nazaj