Skoči na vsebino

NOVICA

Odziv ministrstva v zvezi z odločbo o posvojitvi biološkega otroka istospolne partnerice

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v upravnih zadevah na področju posvojitev pritožbeni organ, zoper odločbo katerega ni dopustna pritožba (odločba tako postane dokončna); dopusten pa je upravni spor, ki se sproži pred Upravnim sodiščem RS. Konkretnih odločitev posamičnega upravnega postopka pa ministrstvo ne more komentirati zaradi varstva osebnih podatkov in interesa strank v postopku.

 

Glede možnosti posvojitve otroka partnerja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) v 135. členu pri možnosti dostopa do enostranske posvojitve oseb ne loči glede na njihov partnerski status, saj ne zahteva niti obstoja zakonske zveze niti zunajzakonske skupnosti niti kakršnekoli druge partnerske skupnosti, ampak lahko otroka posvoji vsakdo kot posameznik. Če se izkaže, da je to skladno z ostalimi posvojitvenimi pogoji, in še zlasti, da je to v največjo otrokovo korist. Zakonodajalec tako upošteva temeljno načelo enakega obravnavanja ne glede na katerokoli osebno okoliščino.
 
Ob tem je treba poudariti, da pristojni organi v procesu preverjanja in obravnave strank v postopku posvojitve niso ugotovili nikakršnih strokovnih zadržkov, ki bi narekovali zavrnitev posvojitve. Nasprotno, v postopku se je večkrat izkazalo, da bi bila takšna posvojitev absolutno v največjem interesu otroka, ki v tej skupnosti že živi in ki mu tudi zagotavlja ustrezno družinsko okolje, varnost in podporo, ki so ključnega pomena za ustrezen otrokov razvoj.
 
Z vidika obstoječe zakonodaje,bi bilo kakršnokoli zanikanje možnosti posvojitve otroka istospolnega partnerja, če lahko zunajzakonski partner posvoji otroka svojega partnerja, ob izpolnjevanju vseh ostalih s predpisi določenih pogojev na tem področju, pravno nedopustna diskriminacijana podlagi spolne usmerjenosti. Takšno ravnanje bi ob Ustavi RS, kršilo tudi Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in neupoštevalo več odločb Evropskega sodišča za človekove pravice na tem področju.

 

Dopustnost enostranske posvojitev v istospolnih družinah, pri kateri eden od partnerjev posvoji biološkega otroka drugega partnerja, je izrecno potrdilo tudi Vrhovno sodišče RS v svojem sklepu II Ips 462/2009 z dne 28.1.2010 o priznanja tuje sodne odločbe o posvojitvi, s katerim je zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti Vrhovnega državnega tožilstva. Čeprav je bil predmet te odločitve presoja skladnosti tuje sodne odločbe z mednarodnim javnim redom in ne presoja posvojitve po slovenskem nacionalnem pravu, je zapis v obrazložitvi tega sklepa jasen in nedvoumen. Odločbe višjih in vrhovnih sodišč v slovenskem pravnem redu sicer nimajo precedenčne narave, kljub vsemu pa morajo biti zaradi načela zaupanja v pravo, načela pravne države in načela delitve oblasti odločbe hierarhično nižje postavljenih organov izvršilne veje oblasti skladne z argumentacijo najpomembnejših sodnih organov v državi, razen, kadar imajo za drugačno argumentacijo zelo tehtne, prepričjive in konsistentne razloge, ki morajo biti na področju družinskega prava motivirani zlasti s koristjo otroka.

 

Služba za odnose z javnostmi