Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DELOVNA PODROČJA

 

Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti je pristojno za naloge, ki se nanašajo na:

  • področje individualnih delovnih razmerij, posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom, kolektivne pogodbe in urejanje odnosov s socialnimi partnerji, inšpekcijo dela, odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, varnost in zdravje pri delu pri delu
  • politiko zaposlovanja doma in v tujini, zavarovanje za čas brezposelnosti, štipendiranje in vseživljenjsko izobraževanje, subvencioniranje študentske prehrane, medsebojno priznavanje kvalifikacij, prost pretok delavcev znotraj EU, črpanje sredstev evropskih kohezijskih skladov, socialno podjetništvo
  • družinsko politiko, družinska razmerja ter starševsko varstvo in družinske prejemke
  • socialno varstvo in socialnovarstvene storitve, duševno zravje, družbeno pomoč ogroženim posameznikom, družinam in skupinam prebivalstva, usposabljanje otrok z motnjami v razvoju, in varstvo oseb, ki ne morejo skrbeti zase, razvoj izvajalskih mrež javnih služb na področju socialnega varstva
  • položaj in celovito varstvo invalidov 
  • varstvo in pravice vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojn ter obnovo in vzdrževanje grobov in grobišč vojnih veteranov in žrtev vojn
  • enake možnosti.

 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost in zdravje pri delu ter nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in predpisov, ki to izrecno določajo, pa opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za delo, ki je ustanovljen kot organ v sestavi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.