Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAČASNO IN OBČASNO DELO DIJAKOV IN ŠTUDENTOV

 

1. Splošno


V skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti – ZZZPB lahko dijaki in študenti ter udeleženci izobraževanja odraslih v času izobraževanja in pod pogoji, ki jih navaja zakon, pri delodajalcu opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov (t.i. študentsko delo). Pravno podlago za opravljanje dela predstavlja ustrezno izpolnjena napotnica s strani organizacije oziroma delodajalca, ki posredujejo začasna in občasna dela osebam iz drugega odstavka 6.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljnjem besedilu: posredniki začasnega in občasnega dela dijakov in študentov).


Namen začasnega in občasnega dela dijakov in študentov je omogočiti pridobivanje delovnih izkušenj in dodatnega zaslužka dijakom in študentom v času izobraževanja, delodajalcem pa selekcijo potencialnih prihodnjih kadrov in fleksibilno delovno silo za pokrivanje izrednih kadrovskih potreb. Ob navedenem se poudarja začasna in občasna naravadela dijakov in študentov, torej gre za dela, ki se opravljajo določen krajši čas ali od časa do časa.


Začasno in občasno delo dijakov in študentov se skladno z Zakonom o delovnih razmerjih – ZDR-1 ne sme opravljati, kadar so podani elementi delovnega razmerja.

 

 
 

Bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov na podlagi Odredbe o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del (Uradni list RS, št. 17/19) od 1.4.2019 ne sme biti nižja od 4,89 eura. Bruto urna postavka velja za delo, opravljeno od 1.4.2019 dalje. 

 
 

 

 

 

2. Dijaki in študenti


Začasno in občasno delo dijakov in študentov lahko opravljajo:

  • osebe s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnile 15 let,
  • osebe s statusom študenta v Republiki Sloveniji,
  • osebe s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajše od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja.


Začasno in občasno delo dijakov in študentov lahko opravljajo tudi osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo na podlagi vpisa na visokošolski zavod pridobile status študenta ob začetku novega šolskega leta ter državljani Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini, kar se dokazuje s potrdilom o vpisu, izdanem po predpisih v državi tuje šole. To delo lahko opravljajo tudi študenti tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Republiki Sloveniji.


Ob izpolnjevanju navedenih pogojev lahko dijaki in študenti opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov samo, če niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.


Izpolnjevanje pogoja »statusa« dijaka in študenta posamezniki posredniku začasnega in občasnega dela dijakov in študentov izkažejo s potrdilom o vpisu, indeksom ali ustrezno dijaško ali študentsko izkaznico izobraževalnega zavoda. Ob tem pa izpolnijo in podpišejo tudi izjavo, da niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Posrednik začasnega in občasnega dela dijakov in študentov ob vpisu dijakov in študentov preveri tudi osebno identifikacijo dijaka ali študenta.

 

3. Delodajalci


Začasno in občasno delo dijakov in študentov se lahko pri delodajalcu opravlja samo na podlagi napotnice, ki jo je izdal posrednik s koncesijo za opravljanje dejavnosti posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (aktualen seznam koncesionarjev). Napotnica se izda v štirih izvodih. Ob pričetku dela morajo biti vsaj trije izvodi napotnice potrjeni (podpisani ali žigosani) s strani posrednika in delodajalca, sicer napotnica ni veljavna. Dijak ali študent ob pričetku dela prejme en izvod potrjene napotnice.


Napotnica se lahko izda tudi v elektronski obliki v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje in podpis. Elektronsko napotnico morata pred pričetkom opravljanja dela potrditi (elektronsko podpisati) tako posrednik kot delodajalec. Dijaku ali študentu pa se na njegovo zahtevo izda tudi napotnica v pisni obliki. Določbe, ki veljajo za napotnico v pisni obliki, smiselno veljajo tudi za napotnico v elektronski obliki. Napotnica velja le ob predložitvi osebnega dokumenta dijaka ali študenta.

 

Delodajalec mora dnevno evidentirati število dejansko opravljenih ur začasnega in občasnega dela dijaka ali študenta, seštevek teh ur, pa mora biti enak skupnemu številu opravljenih ur začasnega in občasnega dela dijaka ali študenta na napotnici. Določena je tudi minimalna bruto urna postavka za začasno in občasno delo dijakov in študentov, ki od 1.4.2018 znaša 4,73 evra.


Začasnost oziroma občasnost dela dijakov in študentov je bistven razlikovalni znak v razmerju do dela, ki ga pri delodajalcu na podlagi pogodb o zaposlitvi opravljajo delavci v delovnem razmerju. ZDR-1 v drugem odstavku 13. člena v primeru obstoja elementov delovnega razmerja (prostovoljna vključitev v organiziran delovni proces delodajalca, nepretrgano delo, delo za plačilo, opravljanje dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca) prepoveduje opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava, razen če tako določa zakon. Kršenje te prepovedi ZDR-1 sankcionira kot prekršek.


Delodajalci morajo ob uporabi začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, ob predpisih na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, upoštevati tudi določbe Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 o prepovedi diskriminacije, enaki obravnavi glede na spol, delovnem času, odmorih in počitkih, o posebnem varstvu delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti in o odškodninski odgovornosti ter Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1.

 

4. Posredniki


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s pogodbo o koncesiji pooblasti organizacijo oziroma delodajalca, ki izpolnjuje kadrovske, organizacijske in druge pogoje, da opravlja strokovne naloge posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom. Kadrovski, organizacijski in drugi pogoji so podrobneje opredeljeni v Pravilniku v poglavju II. Pogoji za opravljanje dejavnosti.


Organizacija oziroma delodajalec, ki želi posredovati začasno in občasno delo dijakov in študentov, vlogo za podelitev koncesije naslovi na MDDSZ. V skladu s tarifno št. 26 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo in 14/15 – ZUUJFO) znaša upravna taksa 181,20 EUR, in sicer 90,60 EUR za vložitev vloge za podelitev koncesije za posredovanje dela ter 90,60 EUR za izdajo odločbe o podelitvi koncesije za posredovanje dela. Plačila takse pa so oproščene študentske organizacije, ustanovljene v skladu z Zakonom o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94).  O podelitvi koncesije MDDSZ odloči z odločbo v upravnem postopku, po pravnomočnosti izdane odločbe pa z vlagateljem sklene koncesijsko pogodbo.
 

S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita medsebojno koncesijsko razmerje (vrsto in obseg storitve, začetek izvajanja koncesije, čas trajanja koncesijske pogodbe, višino priznanih stroškov, ...). Koncesijska pogodba se lahko sklene največ za določeno koledarsko leto ali manj. Vlagatelj lahko začne posredovati začasno in občasno delo dijakov in študentov s sklenitvijo koncesijske pogodbe. Pravila postopka podelitve in odvzema koncesije so v ZZZPB določena od 6. do 8. člena  podrobneje pa jih določa Pravilnik v poglavju III. Agencije za posredovanje zaposlitve in dela 1. Pravila postopka podelitve koncesije.


Koncesijska pogodba skladno s 6.d členom ZZZPB, preneha veljati po poteku časa, za katerega je bila sklenjena, z odpovedjo ene od pogodbenih strank, z odvzemom koncesije ali s prenehanjem koncesionarja oziroma z dnem uvedbe stečajnega ali likvidacijskega postopka. 6.e člen ZZZPB določa, da lahko MDDSZ brez predhodnega opozorila odvzame koncesijo koncesionarju, če ugotovi, da:

  • koncesionar opravlja dejavnost zunaj podeljene koncesije ali v nasprotju s koncesijsko pogodbo, ali je opravljal dejavnost pred sklenitvijo koncesijske pogodbe,
  • je iz letnega poročila razvidno, da v letu, za katero poroča, ni opravljal koncesijske dejavnosti,
  • s svojim poslovanjem krši predpise,
  • v postavljenem roku ni odpravil pomanjkljivosti v skladu z ugotovitvami ministrstva, pristojnega za delo, ali drugega pristojnega organa.

Ob ugotovljenih pomanjkljivostih pri poslovanju koncesionarja, lahko MDDSZ koncesijo odvzame za določen čas in koncesionarju naloži, naj odpravi ugotovljene pomanjkljivosti. MDDSZ odvzame koncesijo z odločbo. Začasno in občasno delo dijakov in študentov lahko skladno s 6. členom ZZZPB posreduje tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

 

5. Prispevki in dajatve

 

Začasno in občasno delo dijakov in študentovje vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Od te vrste dela pa se prav tako plačujeta koncesijska in dodatna koncesijska dajatev. Prispevke in dajatve od začasnega in občasnega dela dijakov in študentov obračuna in poravna posrednik ob izvedbi plačila dijaku in študentu.

 

Od zneska na napotnici se plačajo prispevki dijaka oz. študenta za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 %, na znesek na napotnici, pa delodajalci plačajo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 8,85 %, prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36 %, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 0,53 %, koncesijsko dajatev v višini 16,00 % in dodatno koncesijsko dajatev v višini 2,00 %. Prispevke in dajatve obračuna in odvede posrednik začasnega in občasnega dela dijakov in študentov.

 

Informativni prikaz prispevkov in dajatev

  

 

Delež obremenitve

Znesek

Napotnica

 

100,00 €

DELODAJALEC

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

8,85%

8,85 €

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

6,36%

6,36 €

Prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

0,53%

0,53 €

Koncesijska dajatev (štipendije, ŠOS, posredniki)

16,00%

16,00 €

Dodatna koncesijska dajatev (študentski domovi)

2,00%

2,00 €

DIJAK / ŠTUDENT

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

15,50%

15,50 €

Izplačilo študentu

 

84,50 €

 

Strošek delodajalca

33,74%

133,74 €

 

 

Skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost – ZZDDV-1 davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, obračuna in plača DDV od opravljene storitve posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom, torej od koncesijske dajatve (16 %) in dodatne koncesijske dajatve (2 %). DDV se obračuna tudi od prispevkov delodajalca (15,74 %), torej tistih prispevkov za socialno varnost, za katere je zavezanec za plačilo posrednik, ki jih zaračuna drugi osebi h kateri je bil napoten dijak oziroma študent.

Delitev koncesijske dajatve

 

Sredstva iz koncesijske dajatve (16,0 %) se skladno s predpisi namenjajo v proračunski sklad za sofinanciranje štipendij (8,41 o.t.), delovanje Študentske organizacije Slovenije (3,795 o.t.) in kritje stroškov posrednikov (3,795 o.t.)

 

 

 

Odstotne točke

Delež

Proračunski sklad za sofinanciranje štipendij

8,410

52,6 %

ŠOS

3,795

23,7 %

Posredniki

3,795

23,7 %

Skupaj

16,00

100 %

 

6. Pravne podlage

 

Obstoječo ureditev začasnega in občasnega dela dijakov in študentov opredeljuje Zakon o zaposlovanju in zavarovanja za primer brezposelnosti – ZZZPB. Kljub temu da je 1. januarja 2011 v veljavo stopil Zakon o urejanju trga dela – ZUTD, ki je nasledil Zakon o zaposlovanju in zavarovanja za primer brezposelnosti, je še vedno ostal v veljavi del, ki ureja študentsko delo, in sicer od 5. do 8. člena. Pravno podlago na tem področju pa dopolnjuje še Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje. Višino koncesijske dajatve in njeno delitev ter minimalno bruto urno postavko določa Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF. Dodatno koncesijsko dajatev opredeljuje Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov – ZDKDPŠ. Za obračun in nakazovanje koncesijske in dodatne koncesijske dajatve minister, pristojen za finance, izda Navodilo za obračun in nakazovanje koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske dajatve.

 

Navedeni predpisi predstavljajo temeljni pravni okvir na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov. Pri opravljanju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, izvajanju dejavnosti posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov ali uporabi začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, pa se seveda pojavljajo tudi vprašanja, ki jih neposredno ali posredno urejajo drugi predpisi, kot so npr. Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1, Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1, Zakon o dohodnini – ZDoh-2, itd.

 

Povezave: