Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAGOTAVLJANJA DELA DELAVCEV UPORABNIKU

 

Opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku

 

Opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku je urejeno v Zakonu o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12-ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17; v nadaljnjem besedilu: ZUTD) in Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1). Z navedenima predpisoma se je v slovenski pravni red prenesla tudi Direktiva 2008/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela. ZUTD v določbah 163. do 179 a. člena regulira dejavnost zagotavljanja dela delavcev, ZDR-1 (59. do 63. člen) pa ureja pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku ter razmerja med delodajalcem za zagotavljanje dela, uporabnikom in napotenim delavcem.
Prav tako je navedena vsebina urejena v Pravilniku za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (Uradni list RS, št. 15/14 , 38/15 in 90/15).

 

Delodajalec za zagotavljanje dela lahko začne z opravljanjem dejavnosti, če:

- mu v obdobju zadnjih dveh let ni bila pravnomočno izrečena globa zaradi kršitve predpisov, ki urejajo delovna razmerja, zaposlovanje in delo tujcev, varnost in zdravje pri delu, zaposlovanje na črno ter trg dela (ministrstvo preveri po uradni dolžnosti);
- v obdobju zadnjih dveh let ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova plačila za delo (ministrstvo preveri po uradni dolžnosti);
- v obdobju zadnjih dveh letih ni bil objavljen na seznamu davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi in na seznamu nepredlagateljev obračunov, ki ga objavljata Davčna uprava Republike Slovenije in Carinska uprava Republike Slovenije, in na dan vložitve vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti (ministrstvo preveri po uradni dolžnosti);
- izpolnjuje kadrovske, organizacijske, prostorske in druge pogoje, ki jih podrobneje predpiše minister, pristojen za delo;
- ima kot svojo glavno dejavnost registrirano dejavnost posredovanja začasne delovne sile (ministrstvo preveri po uradni dolžnosti);
- predloži bančno garancijo najmanj v višini 30.000 eurov.

Pogoje iz druge do šeste alineje prejšnjega odstavka mora delodajalec za zagotavljanje dela izpolnjevati ves čas opravljanja dejavnosti. Pravna ali fizična oseba, ki želi opravljati dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku, ministrstvu, pristojnemu za delo, posreduje naslednjo dokumentacijo:

 

• izpolnjeno vlogo,

• kopijo pogodbe o zaposlitvi iz katere mora biti razvidna zaposlitev strokovne osebe za polovični delovni čas,
• kopijo diplome strokovne osebe (najmanj 6. raven izobrazbe),
• kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu strokovne osebe*,
• opis delovnih izkušenj, iz katerega morajo biti razvidne dvoletne delovne izkušnje na delovnopravnem in kadrovskem področju*;
• kopijo najemne pogodbe, v primeru najema prostora kjer se bo dejavnost opravljala,
• izpis iz zemljiške knjige, v primeru lastništva prostora kjer se bo dejavnost opravljala,
• tlorisno skico prostora kjer se bo dejavnost opravljala;
• seznam in opis tehnične opremljenosti za izvajanje dejavnosti,

• bančno garancijo v višini 30.000,00 eur,

• izjavo, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so vsi podatki v vlogi resnični.

 

 

*Strokovna oseba
Pravna ali fizična oseba, ki želi opravljati dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku, mora imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi najmanj za polovični delovni čas z osebo, ki:
- ima doseženo najmanj 6. raven izobrazbe,
- ima najmanj dve leti delovnih izkušenj na delovnopravnem in kadrovskem področju,
- ima opravljen strokovni izpit, ki ga izvaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod) in
- je prijavljena v obvezna socialna zavarovanja.
V kolikor je kandidat za strokovno osebo opravil strokovni izpit, ki ga je zavod izvajal v skladu z 66.a členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS; št. 107/06) ali v skladu z 81. členom ZUTD, mu ni potrebno opraviti strokovnega izpita iz tretje alineje.

 

*Delovne izkušnje
Opis delovnih izkušenj mora zajemati navedbo delovnih nalog, ki so se opravljale, čas opravljanja delovnih nalog in delodajalca pri katerem so se opravljale.

 

Prostorski pogoji
Pravna ali fizična oseba, ki želi opravljati dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku mora imeti na vsakem kraju opravljanja dejavnosti ustrezne delovne in pomožne prostore.
• Delovni prostor je samostojna soba, ki zagotavlja varstvo osebnih podatkov delavcev ter je opremljena s pisarniško in tehnično opremo, ki omogoča vodenje evidenc ter pristojnim organom  in pooblaščenim osebam omogoča vpogled v poslovanje.
• Pomožni prostor je čakalnica, ki je lahko v souporabi z drugo pravno ali fizično osebo.
Pravna ali fizična oseba mora zagotoviti tudi sanitarije, ki so prav tako lahko v souporabi z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami. Ni potrebno, da so ločene za zaposlene, ki ne opravljajo dela pri uporabniku, napotene delavce, kandidate ter moške in ženske.

 

Tuja pravna ali fizična oseba mora k vlogi predložiti:  

• kopijo listine, ki ni starejša od enega leta, na podlagi katere lahko delodajalec v državi članici EU, EGP ali v Švicarski konfederaciji, kjer ima sedež, opravlja to dejavnost, ter overjen prevod te listine v slovenski jezik,
• bančno garancijo v višini 30.000,00 eur,
• dokazilo pristojnega organa matične države, da družbi v obdobju zadnjih dveh let ni bila pravnomočno izrečena globa zaradi kršitve predpisov, ki urejajo delovna razmerja, zaposlovanje in delo tujcev, varnost in zdravje pri delu, zaposlovanje na črno ter trg dela,
• dokazilo pristojnega organa matične države, da družba v obdobju zadnjih dveh let ni imela neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova plačila za delo,
• dokazilo pristojnega organa matične države, da družba na dan vložitve vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in

• izjavo, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so vsi podatki v vlogi resnični.

 

Bančna garancija
Datum zapadlosti bančne garancije je po poteku treh let od datuma izdaje. Delodajalec za zagotavljanje dela delavcev uporabniku ministrstvu, pristojnemu za delo predloži novo bančno garancijo najkasneje na datum zapadlosti prejšnje bančne garancije.

 

Če ministrstvo, pristojno za delo ugotovi, da delodajalec za zagotavljanje dela delavcev uporabniku izpolnjuje predpisane pogoje, mu izda dovoljenje za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku in ga vpiše v register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (v nadaljevanju: register) ali evidenco tujih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (v nadaljevanju: evidenca).


V skladu s tarifno št. 26 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) znaša upravna taksa 181,2 EUR, in sicer 90,6 EUR za vložitev vloge za izdajo dovoljenja in vpis v register ali evidenco ter 90,6 EUR za izdajo odločbe o izdaji dovoljenja in vpisu v register ali evidenco. Upravna taksa se nakaže na račun Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 01100-1000343476, sklic 11 26115-7111010-2019.  

 

Delodajalec, ki je pridobil dovoljenje in je vpisan v register ali evidenco, lahko opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku na območju Republike Slovenije, in sicer za državljane Republike Slovenije, državljane držav članic EU, državljane držav EGP in Švicarske konfederacije ter za tujce z državljanstvom držav, ki niso članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije in imajo:

1. prost dostop na slovenski trg dela, v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev,

2. enotno dovoljenje za prebivanje in delo, izdano na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, ali

3. modro karto EU.

 

 

Delodajalec, ki je pridobil dovoljenje in je vpisan v register ali evidenco poroča na zahtevo ministrstva, pristojnega za delo, na predpisanem obrazcu. Prav tako delodajalec za zagotavljanje dela odda poročilo neodvisnega revizorja vsako leto najpozneje do 30. junija tekočega leta za preteklo leto. Delodajalec za zagotavljanje dela, ki je dovoljenje pridobil po 30. juniju, poda prvo poročilo neodvisnega revizorja za obdobje od pridobitve dovoljenja do konca naslednjega koledarskega leta. Če delodajalec za zagotavljanje dela dejavnosti ni opravljal, ministrstvu, pristojnemu za delo, predloži izjavo neodvisnega revizorja iz katere je razvidno, da dejavnosti ni opravljal.

 

 

 

Kontakt: