Skoči na vsebino

ZAGOTAVLJANJA DELA DELAVCEV UPORABNIKU

 

Opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku

 

Opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku je urejeno v Zakonu o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12-ZUJF, 21/13, 63/13-ZIUPTDSV, 63/13, 100/13 in 32/14 – ZPDZC-1; v nadaljnjem besedilu: ZUTD) in Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.; v nadaljevanju: ZDR-1). Z navedenima predpisoma se je v slovenski pravni red prenesla tudi Direktiva 2008/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela (v nadaljevanju: Direktiva 2008/104/ES). ZUTD v določbah 163. do 179 a. člena regulira dejavnost zagotavljanja dela delavcev, ZDR-1 (59. do 63. člen) pa ureja pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku ter razmerja med delodajalcem za zagotavljanje dela, uporabnikom in napotenim delavcem.

Prav tako je navedena vsebina urejena v Pravilniku za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (Uradni list RS, št. 15/14 in 38/15).

 

Pravna ali fizična oseba, ki želi opravljati dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku, ministrstvu, pristojnemu za delo, posreduje naslednjo dokumentacijo:

 • izpolnjeno vlogo,
 • kopijo pogodbe o zaposlitvi iz katere mora biti razvidna zaposlitev strokovne osebe za polovični delovni čas,
 • kopijo diplome strokovne osebe (najmanj 6. raven izobrazbe),
 • kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu strokovne osebe*,
 • opis delovnih izkušenj, iz katerega morajo biti razvidne dvoletne delovne izkušnje na delovnopravnem in kadrovskem področju*;
 • kopijo najemne pogodbe, v primeru najema prostora kjer se bo dejavnost opravljala,
 • izpis iz zemljiške knjige, v primeru lastništva prostora kjer se bo dejavnost opravljala,
 • tlorisno skico prostora kjer se bo dejavnost  opravljala;
 • seznam in opis tehnične opremljenosti za izvajanje dejavnosti,
 • bančno garancijo v višini 30.000,00 eur,
 • izjavo, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so vsi podatki v vlogi resnični.

 

Tuja pravna ali fizična oseba mora poleg navedenih dokazil predložiti tudi:

 • kopijo listine, ki ni starejša od enega leta, na podlagi katere lahko delodajalec v državi članici EU, EGP ali v Švicarski konfederaciji, kjer ima sedež, opravlja to dejavnost, ter overjen prevod te listine v slovenski jezik.

 

*Strokovna oseba

Pravna ali fizična oseba, ki želi opravljati dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku, mora imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi najmanj za polovični delovni čas z osebo, ki:

-        ima doseženo najmanj 6. raven izobrazbe,

-        ima najmanj dve leti delovnih izkušenj na delovnopravnem in kadrovskem področju,

-        ima opravljen strokovni izpit, ki ga izvaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod) in

-        je prijavljena v obvezna socialna zavarovanja.

 

V kolikor je kandidat za strokovno osebo opravil strokovni izpit, ki ga je zavod izvajal v skladu z 66.a členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS; št. 107/06) ali v skladu z 81. členom ZUTD, mu ni potrebno opraviti strokovnega izpita iz tretje alineje.

 

 

 

*Delovne izkušnje

Opis delovnih izkušenj mora zajemati navedbo delovnih nalog, ki so se opravljale, čas opravljanja delovnih nalog in delodajalca pri katerem so se opravljale.

 

Prostorski pogoji

Pravna ali fizična oseba, ki želi opravljati dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku mora imeti na vsakem kraju opravljanja dejavnosti ustrezne delovne in pomožne prostore.

 • Delovni prostor je samostojna soba, ki zagotavlja varstvo osebnih podatkov delavcev ter je opremljena s pisarniško in tehnično opremo, ki omogoča vodenje evidenc ter pristojnim organom in pooblaščenim osebam omogoča vpogled v poslovanje.
 • Pomožni prostor je čakalnica, ki je lahko v souporabi z drugo pravno ali fizično osebo.
 • Pravna ali fizična oseba mora zagotoviti tudi sanitarije, ki so prav tako lahko v souporabi z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami.

Ni potrebno, da so ločene za zaposlene, ki ne opravljajo dela pri uporabniku, napotene delavce, kandidate ter moške in ženske.

 

Bančna garancija

Datum zapadlosti bančne garancije je po poteku treh let od datuma izdaje. Delodajalec za zagotavljanje dela delavcev uporabniku ministrstvu, pristojnemu za delo predloži novo bančno garancijo najkasneje na datum zapadlosti prejšnje bančne garancije.

 

Če ministrstvo, pristojno za delo ugotovi, da delodajalec za zagotavljanje dela delavcev uporabniku izpolnjuje predpisane pogoje, mu izda dovoljenje za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku in ga vpiše v register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (v nadaljevanju: register) ali evidenco tujih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (v nadaljevanju: evidenca).

 

Tuja pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v evidenco, opravlja dejavnost s svojo podružnico, ki je registrirana pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Namen zakona je, da napoteni delavec sklene delovno razmerje s podružnico, poslovanje katere preverjajo pristojni slovenski organi. Navedeno izhaja tudi iz obrazložitve členov Vladnega gradiva za Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela. Določba 163. člena ZUTD se tako smiselno uporablja tudi za podružnice, kar pomeni, da mora pogoje iz 164. člena ZUTD izpolnjevati podružnica, razen bančne garancije, ki se glasi na matično družbo v imenu in za račun katere nastopa podružnica. Tuje podjetje je subjekt in nosilec vseh pravnih poslov, ki jih podružnica sklepa na območju Republike Slovenije.

 

V skladu s tarifno št. 26 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo in 14/15 - ZUUJFO) znaša upravna taksa 181,22 EUR, in sicer 90,61 EUR za vložitev vloge za izdajo dovoljenja in vpis v register ali evidenco ter 90,61 EUR za izdajo odločbe o izdaji dovoljenja in vpisu v register ali evidenco. Upravna taksa se nakaže na račun Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 01100-1000343476, sklic 11 26115-7111010-2015.

 

 

Delodajalec, ki je pridobil dovoljenje in je vpisan v register ali evidenco, lahko opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku na območju Republike Slovenije, in sicer za državljane Republike Slovenije, in tujce, ki imajo osebno delovno dovoljenje ali imajo prost dostop na slovenski trg dela v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, razen če z mednarodnim sporazumom ni drugače določeno.

 

Delodajalec, ki je pridobil dovoljenje in je vpisan v register ali evidenco poroča na zahtevo ministrstva, pristojnega za delo, na predpisanem obrazcu. Prav tako delodajalec za zagotavljanje dela odda poročilo neodvisnega revizorja vsako leto najpozneje do 30. junija tekočega leta za preteklo leto. Delodajalec za zagotavljanje dela, ki je dovoljenje pridobil po 30. juniju, poda prvo poročilo neodvisnega revizorja za obdobje od pridobitve dovoljenja do konca naslednjega koledarskega leta. Če delodajalec za zagotavljanje dela dejavnosti ni opravljal, ministrstvu, pristojnemu za delo, predloži izjavo neodvisnega revizorja iz katere je razvidno, da dejavnosti ni opravljal.

 

 

 

Kontakt: