Skoči na vsebino

POGOJI ZA VLOŽITEV POPOLNE VLOGE ZA VPIS V REGISTER

 

Delodajalec, ki zagotavlja delo delavcev drugemu uporabniku (v nadaljnjem besedilu: delodajalec), je vsaka pravna ali fizična oseba, ki sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci z namenom, da bi delavce napotil k uporabniku, pri katerem ti delavci začasno delajo pod nadzorom in v skladu z navodili uporabnika, in je pri ministrstvu, pristojnem za delo, vpisan v register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja delavcev drugemu delodajalcu (v nadaljnjem besedilu: register) oziroma v evidenco tujih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja delavcev drugemu delodajalcu (v nadaljnjem besedilu: evidenca).

 

164. člen Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10) določene pogoje za opravljanje dejavnosti. Delodajalec lahko opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku, če pred oddajo vloge za opravljanje te dejavnosti:

 • v obdobju zadnjih dveh let ni kršil delovnopravne zakonodaje;
 • v obdobju zadnjih dveh let nima neporavnanih obveznosti s področja davkov in prispevkov;
 • izpolnjuje kadrovske, organizacijske, prostorske in druge pogoje, ki jih podrobneje predpiše minister, pristojen za delo.
  Pogoje iz prejšnjega odstavka mora delodajalec izpolnjevati ves čas opravljanja dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku.

Na podlagi Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku in načinu sodelovanja delodajalca z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 106/10) delodajalec, ki bi želel opravljati dejavnost posredovanja dela delavcev drugemu uporabniku, za vpis v register zaprosi v posebni vlogi, ki jo naslovijo na:

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Direktorat za trg dela in zaposlovanje
Kotnikova 28, Ljubljana

 

Vloga se obravnava, ko je popolna.
Za popolno vlogo je treba po določbah Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku in načinu sodelovanja delodajalca z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje posredovati naslednje podatke in dokumentacijo:

 1. firmo in sedež pravne osebe ali ime samostojnega podjetnika posameznika, podatke o poslovodnem organu, zastopanju in obsegu pooblastil,
 2. podatke o osebi, ki bo pri delodajalcu opravljala dejavnost, podatke o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi in podatke o doseženi vrsti in ravni strokovne izobrazbe z opisom zahtevanih delovnih izkušenj,
 3. natančen naslov kraja opravljanja dejavnosti in opis prostorov s tlorisno skico ter dokazili ali podatki o pravici do razpolaganja s poslovnimi prostori,
 4. seznam in opis tehnične opremljenosti za izvajanje dejavnosti,
 5. način zavarovanja osebnih podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov,
 6. navedbo ali poleg nameravane dejavnosti opravlja tudi katero drugo dejavnost,
 7. predvidene finančne vire za opravljanje dejavnosti,
 8. cenik storitev,
 9. izjavo vlagatelja, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični in
 10. izjavo vlagatelja, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nima neporavnanih zapadlih obveznosti do države s področja davkov in prispevkov.
 11. Potrdilo o plačilu upravne takse v predpisanem znesku. Transakcijski račun MDDSZ za plačilo upravne takse: TRR: 01100-1000343476, sklic: 11 26115-7111010. Pri plačilu takse je potreben pripis: »državne upravne takse«.