Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH

 

Državni zbor RS je 5. 3. 2013 brez glasu proti sprejel noviZakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A). Glavna cilja reforme trga dela sta zmanjšanje segmentacije in povečanje prožnosti trga dela.

 

Novi Zakon o delovnih razmerjih je del celovite reforme trga dela, katere namen je vzpostaviti primerno razmerje med ustrezno varnostjo delavcev in možnostjo učinkovitejšega prilagajanja razmeram na trgu. Z zmanjšanjem stroškov pri zaposlitvah za nedoločen čas na eni strani in finančnimi destimulacijami za uporabo pogodb za določen čas na drugi strani nova delovna zakonodaja sledi enemu bistvenih ciljev reforme - zmanjšanje segmentacije oziroma razdrobljenosti trga dela. Poenostavljajo se postopki v zvezi s sklenitvijo in prenehanjem delovnega razmerja ter zmanjšujejo administrativne ovire. Nova zakonodaja lajša prehajanje med delovnimi mesti oziroma deli pri delodajalcu in med delodajalci (notranja fleksibilnost in fleksibilnost trga dela). Zaradi preprečevanja zlorab so predvideni ukrepi za zagotavljanje večje pravne varnosti vseh zaposlenih.

 

Zakon o delovnih razmerjih in novela Zakona o urejanju trga dela sta začela veljati 12. aprila 2013.

 

 

Dodatne informacije:

 

 

 

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002) je bil sprejet v letu 2002 in se uporablja od 1. 1. 2003. Zakon je predstavljal prelomnico glede na dotedanje zakonsko urejanje delovnih razmerij, saj je uvedel tri temeljne novosti:

 • z nacionalnim predpisom je bil celovito urejen sistem individualnih delovnih razmerij
 • vzpostavljeni so bili dvostranski odnosi med delom in kapitalom, med delavcem in delodajalcem, pri čemer je individualna delovna razmerja sistemsko uredil Zakon o delovnih razmerjih, kolektivna razmerja pa so urejena z Zakonom o kolektivnih pogodbah
 • v nacionalno ureditev so bile vključene zahteve direktiv, ki se nanašajo na delovno pravo in na zagotavljanje enakopravnosti žensk in moških v zaposlitvenem razmerju.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 103/2007) - ZDR-A, uveljavljen v novembru 2007, je bil sprejet kot kompromis med različnimi in nasprotujočimi si interesi socialnih partnerjev. Socialni partnerji so s predlaganimi rešitvami soglašali in poudarili najpomembnejše spremembe, ki bodo omogočile postopno reformo trga dela:

 • zagotavljanje večje notranje prilagodljivosti zaposlitve z možnostjo zaposlovanja za vrsto dela
 • širitev pravnih podlag za uporabo fleksibilnih oblik zaposlovanja
 • jasnejšo in učinkovitejšo ureditev izvedbe odpovedi pogodbe o zaposlitvi, jasnejšo ureditev plačila za delo
 • doslednejše uvajanje načela sorazmernosti
 • fleksibilnejšo ureditev delovnega časa, vzpodbude za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 • skrajšanje odpovednih rokov
 • ureditev pravice do odpravnine v primeru zagotovitve nadaljevanja zaposlitve pri drugem delodajalcu
 • možnost dodatnega nadurnega dela
 • prenehanje delovnega razmerja delavcu v primeru dnevne neupravičene odsotnosti z dela ter
 • večjo zaščito delavcev pred diskriminacijo in vsemi vrstami trpinčenja