Skoči na vsebino

VROČITEV ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI V SKLADU Z ZDR-1 (88. ČLEN)

 

 

V katerih primerih se odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča s priporočeno pošiljko s povratnico?

 

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13; ZDR-1) primarno uveljavlja pravilo vročanja v prostorih delodajalca. Le, če vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi v prostorih delodajalca ni mogoča zaradi odsotnosti delavca (na primer zaradi dalj časa trajajoče bolniške odsotnosti, če delodajalcu ni znano, če in kdaj se bo delavec vrnil na delo, ipd.), se odpoved vroči s priporočeno pošiljko s povratnico. V posebej določenih primerih se vročitev lahko opravi tudi z objavo na oglasnem mestu pri delodajalcu.

 

 

Na kakšen način se delavec seznani z odpovedjo v primeru, ko pošiljke ni prevzel v roku za sprejem?

 

Če odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu ni mogoče vročiti osebno v prostorih delodajalca, se odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča s priporočeno pošiljko s povratnico. Vročanje se opravi v skladu z določbami Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09; ZPSto-2) z uporabo obrazca P-20/CN-07 - povratnica - Advice of receipt. Če priporočenega pisma ni mogoče vročiti na naslovu osebno naslovniku ali drugi osebi, pooblaščeni za prevzem, pusti izvajalec v hišnem predalčniku ali izpostavljenem predalčniku obvestilo o prispeli pošiljki, v katerem navede kraj - naziv izročilne pošte in rok 15 dni, v katerem lahko naslovnik prevzame pošiljko. Prav tako na pošiljko (praviloma na hrbtni strani pošiljke) napiše datum, ko je naslovniku pustil obvestilo, in se podpiše. Če naslovnik poštne pošiljke ne prevzame v roku, določenem v obvestilu, se poštna pošiljka vrne pošiljatelju (41. člen ZPSto-2). V skladu z ZDR-1 se odpoved pogodbe o zaposlitvi v primeru, ko ni prevzeta v roku za sprejem, šteje za vročeno, ko poteče osem dni od dneva prvega poskusa vročitve.

 

Če delavec odpovedi pogodbe o zaposlitvi ne prevzame v roku za sprejem, se torej odpoved šteje za vročeno po osmih dneh od dneva prvega poskusa vročitve, pošiljka pa se v skladu s poštnimi predpisi vrne pošiljatelju. Menimo, da je potrebno in primerno, da tudi v tem primeru delodajalec delavcu omogoči seznanitev z vsebino odpovedi in datumom nastopa fikcije vročitve.

 

Glede na ureditev vročanja v ZDR-1 menimo, da je primerno pravila vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi z namenom jasne seznanitve delavca s posledicami vključiti v pogodbo o zaposlitvi kot sestavino pogodbe.

 

 

Na kakšen način se delavec seznani z odpovedjo v primeru, ko iz opravičljivih razlogov odpovedi ni mogel pravočasno prevzeti? 

 

Če delavec iz opravičljivih razlogov ni mogel pravočasno prevzeti odpovedi pogodbe o zaposlitvi v roku za sprejem, ima pravico ob smiselni uporabi določb Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07-UPB3, 101/07, 102/07, 45/08-ZArbit, 45/08, 62/08, 111/08, 116/08, 121/08, 47/09 (48/09 popr.), 57/09, 49/10, 50/10, 107/10, 43/11, 58/11, 75/12 (76/12 popr.), 40/13; ZPP) zahtevati vrnitev v prejšnje stanje. ZDR-1 namreč določa, da se za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi smiselno uporabljajo pravila pravdnega postopka, vkolikor ni drugače določeno z ZDR-1. Delavec lahko vrnitev v prejšnje stanje zahteva v 15 dneh od dneva, ko je prenehal vzrok, zaradi katerega ni prevzel odpovedi; če je delavec šele pozneje izvedel za zamudo, pa od dneva, ko je za to izvedel. Po šestih mesecih delavec ne more več zahtevati vrnitve v prejšnje stanje.