Skoči na vsebino

KOMISIJA ZA UGOTOVITEV PODLAGE ZA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI

 

Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti ima sedež pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Kolodvorska 15, Ljubljana, telefon: 01 474 51 00, 01 474 54 07), ki ji zagotavlja tudi materialne, tehnične in organizacijske pogoje za delo.

 

Komisijo sestavljajo:  

 • predstavnika Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje:

  • Tatjana Kolenc, član
  • Mojca Purkar-Golob, namestnica članice

 • predstavnici Inšpektorata Republike Slovenije za delo:

  • Milena Rezec, članica 
  • Marjeta Sevšek, namestnica članice

 • predstavnika Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije:

  • Polona Čižman Žagar, članica 
  • Bojan Rangus, namestnik članice

 • predstavniki delodajalcev:

  • Metka Penko Natlačen, Gospodarska zbornica Slovenije
  • Staša Pirkmaier, Obrtna zbornica Slovenije
  • Maja Skorupan, Združenje delodajalcev Slovenije
  • Danica Novak, Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije

 • predstavniki sindikatov:

  • Goran Lukić, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
  • Tatjana Labernik, Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
  • Judita Belhar, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
  • Evelin Vesenjak, Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije
  • Jože Skubic, Slovenska zveza sindikatov ALTERNATIVA
  • Marjan Kastelec, Zveza delavskih sindikatov Slovenije – SOLIDARNOST.

 

V skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov ter Pravilnika o načinu dela Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi so bili s 1. 1. 2006 izpolnjeni pogoji, da lahko delodajalci pri komisiji začnejo postopke za ugotavljanje podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi delovnim invalidom in invalidom, ki nimajo statusa delovnega invalida, v skladu s 116. členom Zakona o delovnih razmerjih, v zvezi s 102. in 103. členom ZPIZ-1-UPB3 ter 40. členom ZZRZI-UPB1.

 

Ne glede na uveljavitev ZPIZ-2 se določbe 101., 102., 103. in 104. člena ZPIZ-1 uporabljajo do ureditve v zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.

 

Pogodbo o zaposlitvi lahko delodajalec odpove brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi le, če so podani resni in utemeljeni razlogi za odpoved pogodbe in če utemeljenost teh razlogov ugotovi komisija, hkrati s tem, da delodajalec objektivno ne more zagotoviti invalidu drugega ustreznega dela (mnenje komisije je procesna predpostavka v postopku za odpoved pogodbe o zaposlitvi brez ponudbe nove pogodbe).

 

Predlagatelji lahko vloge naslovijo na komisijo, na naslov:

 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi

Kolodvorska 15

1518 Ljubljana

 

 

Predlogu je treba priložiti delovno dokumentacijo, s katero delodajalec dokazuje resnost in utemeljenost odpovednih razlogov oziroma podlag.

 

Za delovno dokumentacijo, ki jo delodajalec priloži k predlogu, po 4. členu Pravilnika o načinu dela Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi šteje:

 • izjava delodajalca o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu z navedbo razlogov za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • veljavna pogodba o zaposlitvi
 • podpisano obvestilo zavarovanca, da je seznanjen z nameravano redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi
 • dokazilo o ugotovljeni invalidnosti oziroma telesni okvari (to so ustrezni dokumenti, navedeni v 8. členu Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Uradni list RS, št. 10/2005 in 45/2005))
 • dokumentacija, ki obsega podatke o zahtevah za zaposlitev pri delodajalcu (splošni akt delodajalca, ki določa pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma akt o sistemizaciji delovnih mest, izpis iz izjave o varnosti z oceno tveganja)
 • dokazila o spremembah organiziranega delovnega procesa glede na prejšnje stanje, če gre za spremembe organiziranega delovnega procesa
 • program razreševanja presežnih delavcev, če gre za odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov
 • dokazila oziroma obrazložitev poslovnega razloga za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu oziroma poslovnega razloga ter vpliva invalidnosti glede na možnost zagotavljanja drugega delovnega mesta invalidu pri zavarovančevem delodajalcu oziroma pri drugem delodajalcu.

 

Komisija pa sama pridobi še ugotovitve s predlogom Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) o izpolnjevanju pogojev za odpoved pogodbe o zaposlitvi, od delodajalca lahko pridobi tudi dodatno dokumentacijo, mnenje Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo ali dopolnilno izvedensko mnenje invalidske komisije ZPIZ-a, za razjasnitev dejanskega stanja pa lahko zahteva od delodajalca, zavarovanca, ZPIZ-a, ZRSZ, Inšpektorata Republike Slovenije za delo, centrov za socialno delo ter drugih državnih organov in organizacij tudi druge potrebne podatke, potrdila in dokazila.

 

Komisija poda mnenje o ugotovitvi podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi na podlagi pridobljene delovne dokumentacije z ugotovitvami in predlogom ZRSZ in ga posreduje delodajalcu in invalidu. Če se začne postopek na zahtevo ZPIZ-a ali ZRSZ posreduje mnenje tudi njima. Odločitev komisije je dokončna.

 

Hkrati opozarjamo, da pogodbo o zaposlitvi brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi invalidu odpoveduje delodajalec, ki je dolžan že o nameravani redni odpovedi pisno obvestiti invalida, ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi pa ga (po drugem odstavku 87. člena ZDR-1) opozoriti na:

 • njegove pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti
 • če je delovni invalid - na pravice iz invalidskega zavarovanja (pravice do nadomestil iz invalidskega zavarovanja po izteku pravic za primer brezposelnosti) in
 • na pravno varstvo.

 

V primerih, ko nameravajo delodajalci odpovedati pogodbo o zaposlitvi delavcem pred upokojitvijo predlagamo, da po 3. odstavku 114. člena ZDR-1 pred vložitvijo predloga preverijo tudi datum izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije:

 

Dokumenti:

 

 

Poročila:

  

Statistika (stanje zadev na komisiji)