Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

 

Dodatno pokojninsko zavarovanje predstavlja zbiranje denarnih sredstev na osebnih računih zavarovancev, vključenih v to obliko zavarovanja, z namenom, da se jim ob dopolnitvi določene starosti ali v drugih primerih, določenih s pokojninskim načrtom ali z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), zagotovi pravica do dodatne pokojnine ali druge pravice. Gre za namensko varčevanje na osebnih varčevalnih računih z namenom zagotovitve dodatnih prihodkov po upokojitvi v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju.


Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je zavarovanje, v katerega se vključijo posamezniki preko svojega delodajalca, ki delno ali v celoti financira pokojninski načrt v breme lastnih sredstev. V kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje se lahko vključijo tudi zavarovanci, ki opravljajo pridobitno ali drugo samostojno dejavnost.


Individualno dodatno pokojninsko zavarovanje je zavarovanje, v katerega se lahko vključi samostojno vsak posameznik, ki v celoti z lastnimi sredstvi financira vplačila premije."

 

 

Pravice iz dodatnega zavarovanja

 

Pravica do dodatne pokojnine

Član dodatnega zavarovanja pridobi pravico do dodatne pokojnine, ko je uveljavil pravico do predčasne ali starostne pokojnine v skladu z ZPIZ-2. Član dodatnega zavarovanja pridobi pravico do dodatne pokojnine, ko je uveljavil pravico do invalidske pokojnine ali pravico do vdovske pokojnine v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma, ko je uveljavil pravico do poklicne pokojnine po tem zakonu.

 

Dodatna pokojnina se izplačuje v obliki doživljenjske pokojninske rente, ki jo lahko izplačuje zavarovalnica in pokojninska družba. Upravljavec v imenu in za račun člana sklene zavarovanje po pokojninskem načrtu za izplačevanje pokojninskih rent, po katerem član pridobi pravico do doživljenjske pokojninske rente v višini, ki se po aktuarskih načelih izračuna tako, kot če bi bilo v enkratnem znesku vplačano čisto vplačilo v višini odkupne vrednosti. Član sklada ima pravico samostojno izbrati izplačevalca pokojninske rente, pri katerem upravljavec sklene zavarovanje iz prejšnjega odstavka. V primeru, da ima član sredstva pri različnih upravljavcih pokojninskih skladov, na njegovo zahtevo prenese odkupna vrednost sredstev v sklad, namenjen izplačevanju pokojninske rente, ki ga član sam izbere.

 

Pravica do predčasne dodatne pokojnine

Član pridobi pravico do predčasne dodatne pokojnine pred uveljavitvijo pravice do predčasne ali starostne pokojnine v skladu z ZPIZ-2, če:

 • je dopolnil 53 let starosti in
 • ni več vključen v obvezno pokojninsko zavarovanje.

 

Pravica do izplačila odkupne vrednosti v enkratnem znesku

Član kolektivnega zavarovanja lahko v primeru izstopa iz zavarovanja od upravljavca zahteva izplačilo odkupne vrednosti premoženja z njegovega osebnega računa v enkratnem znesku:

 • če je že uveljavil pravico do pokojnine iz obveznega zavarovanja in
 • če sredstva na njegovem osebnem računu kolektivnega zavarovanja ne presegajo 5.000 eurov.

Član individualnega zavarovanja lahko v primeru izstopa iz zavarovanja kadarkoli zahteva izplačilo odkupne vrednosti premoženja z njegovega osebnega računa v enkratnem znesku

 

Vzpostavitev dodatnega zavarovanja

 

Dodatno zavarovanje se vzpostavi na podlagi odobrenega pokojninskega načrta. Pokojninski načrt določa pogoje za pridobitev pravic iz dodatnega zavarovanja, vrsto in obseg teh pravic ter postopek za njihovo uveljavitev. Pokojninski načrt se izvaja na podlagi upravljanja pokojninskih skladov, ustanovljenih po tem zakonu.  

 

Pokojninski načrt odobri minister, pristojen za delo, ko ugotovi, da vsebuje vse obvezne sestavine in je v skladu z ZPIZ-2. Davčne olajšave za plačane premije se lahko uveljavljajo le, če je pokojninski načrt odobril minister, pristojen za delo in je vpisan v poseben register, ki ga vodi pristojni davčni urad.

 

Pokojninski skladi in upravljavci pokojninskih skladov dodatnega zavarovanja

Sredstva iz naslova dodatnega zavarovanja se zbirajo in upravljajo v pokojninskem skladu, oblikovanem po ZPIZ-2. Pokojninski sklad se lahko oblikuje kot:

 • vzajemni pokojninski sklad;
 • krovni pokojninski sklad ali
 • kritni sklad.

Upravljavec pokojninskega sklada zbrana sredstva upravlja:

 • v skladu z naložbeno politiko življenjskega cikla člana ali
 • v skladu z naložbeno politiko zagotavljanja zajamčene donosnosti na čisto vplačilo.

Pokojninski sklad lahko oblikujejo in upravljajo:

 • pokojninska družba iz ZPIZ-2; 
 • zavarovalnica, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov v zavarovalni skupini življenjskih zavarovanj v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo;
 • banka, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja bančništvo.

 

Pokojninske sklade, ki omogočajo vključitev v dodatno zavarovanje upravljajo:

 

 

Vzajemni pokojninski skladi in Krovni pokojninski skladi

Pokojninske družbe

Zavarovalnice

 

Statistika dodatnega zavarovanja

Število vključenih v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Število

vključenih

po letih

Krovni pokojninski skladi

in

vzajemni pokojninski skladi

Pokojninske družbe

 Zavarovalnice

SKUPAJ

31. 12. 2018

282.620140.311125.258548.189

31. 12. 2017

272.957

134.653

124.461

532.071

31. 12. 2016

266.300

131.032

120.532

517.864

31. 12. 2015

259.606

127.640

111.244

498.490

31. 12. 2014

249.066

129.724

111.073

489.881

31. 12. 2013

249.153

132.120

112.724

495.894

31. 12. 2012

251.712

138.953

117.349

508.014

31. 12. 2011

257.700

153.435

126.626

537.761

31. 12. 2010

254.068

159.199

128.197

541.464

31. 12. 2009

247.482

154.976

126.817

529.275

31. 12. 2008

239.433

150.251

125.448

515.132

31. 12. 2007

231.396

142.658

117.012

491.066

30. 11. 2006

219.292

232.466

451.758

30. 6. 2004

195.138*

143.443

38.349

376.930

31. 12. 2003

36.573

130.702

43.188

210.463

31. 12. 2002

31.539

103.760

37.745

173.044

31. 12. 2001

15.905

65.990

00

81.895

*Velik dvig števila zavarovancev gre predvsem na račun vključitve prek 156.585 javnih uslužbencev, ki so vključeni v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje od 1. avgusta 2003 na podlagi Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/2003).  

 

Število zavarovancev po pokojninskih družbah:

Sava pokojninska družba, d.d.                         

33.044

Pokojninska družba A, d.d.                              

48.263

Skupna pokojninska družba, d.d.                     

59.004

SKUPAJ 

140.311

Število zavarovancev po zavarovalnicah:

Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d.d.

6.781

Zavarovalnica Triglav, d.d.                                

35.936

Prva osebna zavarovalnica, d.d.                      

82.541

SKUPAJ

125.258

Število zavarovancev po vzajemnih pokojninskih skladih in krovnih pokojninskih skladih:

KVPS

25.198

KPSJU                                                              

228.741

KPS LEON 2                                                        

7.104

KPS MOJ STEBER6.513

MODRI KPS                                                        

15.064  

SKUPAJ                                                           

282.620

Število članov oziroma zavarovancev, ki v mesecu decembru 2017 niso vplačevali premije dodatnega pokojninskega zavarovanja (sredstva so imeli v zadržanju ali v mirovanju) je znašalo 146.321.

 

96,3% je zavarovalnih polic kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in 3,7% je zavarovalnih polic individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Po zadnjih podatkih je preko pokojninskih družb in zavarovalnic v pokojninski načrt vključenih 6.042 delodajalcev, preko vzajemnih pokojninskih skladov pa 847, kar skupaj znaša 6.889 delodajalcev.

 

Višina sredstev (v 1.000 EUR):

zavarovalnice                                                                                  

513.500 EUR

pokojninske družbe                                                                         

706.400 EUR

vzajemni pokojninski skladi in krovni pokojninski skladi               

1.123.896 EUR

SKUPAJ                                                                                       

2.343.796 EUR

 Povprečna mesečna premija na zavarovanca*

zavarovalnice (bruto premija)                              

56,55 EUR

pokojninske družbe (bruto premija)                     

74,19 EUR

vzajemni pokojninski skladi in krovni pokojninski skladi               (čista premija)             

37,96 EUR (brez KVPSJU - 71,57 EUR) 

 

*Povprečna mesečna premija aktivnih zavarovancev dodatnega pokojninskega zavarovanja v letu 2017 po podatkih upravljavcev pokojninskih skladov.

 

Zbirni podatki o dodatnem pokojninskem zavarovanju

 

Na podlagi 255. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15) objavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:

Objavljeni so podatki, ki so jih na podlagi zaprosila Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti posredovali izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja.