Skoči na vsebino

POKLICNO ZAVAROVANJE

 

Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje (poklicno zavarovanje) predstavlja obvezno vključitev v poklicno zavarovanje, z zbiranjem prispevki delodajalcev na osebnih računih zavarovancev, na podlagi katerih zavarovanci, pridobijo pravico do poklicne pokojnine ter druge pravice iz Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

 

Poklicno zavarovanje se izvaja v okviru Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ), ki ga upravlja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana. Poklicno zavarovanje se izvaja na podlagi Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja.  

 

 

 

Delovna mesta poklicnega zavarovanja

 

 

V poklicno zavarovanje se pod pogoji ZPIZ-2 vključijo zavarovanci, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela, in zavarovanci, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni moč uspešno poklicno opravljati.

 

Delovna mesta, na katerih se zavarovanci vključijo v poklicno zavarovanje zaradi težavnosti ali škodljivosti dela, je možno določiti v primerih, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

 

  • da obstajajo v zvezi z opravljanjem del znatnejši škodljivi vplivi na zdravstveno stanje in delovno zmožnost delavcev, kljub temu da so bili uporabljeni vsi splošni in posebni varstveni ukrepi, določeni s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, in drugi ukrepi, s katerimi jih je mogoče odpraviti ali zmanjšati;
  • da opravljajo delavci dela v težkih in zdravju škodljivih razmerah neposredno ob virih škodljivih vplivov v nepretrganem delovnem procesu;
  • da se opravlja delo v okoliščinah iz prve in druge alineje tega odstavka polni delovni čas, pri tem pa se za polni delovni čas šteje tudi delovni čas, krajši kot polni delovni čas, določen z zakonom, in kolektivnimi pogodbami, če je tako določeno zaradi posebnih delovnih pogojev. 

V skladu s prvim odstavkom 413. člena ZPIZ-2 so delovna mesta, za katera so delodajalci dolžni plačevati prispevke za poklicno zavarovanje, vsa tista, za katera se je ob uveljavitvi ZPIZ-1 štela zavarovalna doba s povečanjem (beneficirana delovna doba). Seznam delovnih mest poklicnega zavarovanja je objavljen na spletni strani Kapitalske družbe, d.d.

 

 

Vlada Republike Slovenije mora v soglasju s socialnimi partnerji določiti merila in kriterije poklicnega zavarovanja ter izdati uredbo, s katero se določijo merila in kriteriji ter način in financiranje ugotavljanja delovnih mest, za katera so delodajalci dolžni plačevati prispevke za poklicno zavarovanje. Na podlagi te uredbe bo minister, pristojen za delo Komisiji za določanje delovnih mest poklicnega zavarovanja in za ugotavljanje obveznosti poklicnega zavarovanja pri posameznem delodajalcu.

 

 

Prispevki

 

 

Višina prispevkov za poklicno zavarovanje se določi v pokojninskem načrtu poklicnega zavarovanja na podlagi mnenja predstavnikov delodajalcev in zavarovancev. V veljavnem pokojninskem načrtu poklicnega zavarovanje je določena enotna prispevna stopnja za vsa delovna mesta in znaša 9,25 % osnove za poklicno zavarovanje. Ob tem je za prehodno obdobje od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2019 določeno, da znaša enotna prispevna stopnja za vsa delovna mesta 8 % od osnove za poklicno zavarovanje, razen za zavarovance, ki se jim do 31. 12. 2000 ni štela zavarovalna doba s povečanjem, za katere znaša prispevna stopnja:
- na delovnem mestu iz 1. in 2. skupine: 8,2% od osnove za poklicno zavarovanje;
- na delovnem mestu iz 3. skupine: 8,4% od osnove za poklicno zavarovanje,
- na delovnem mestu iz 4. in 5. skupine: 8.8% od osnove za poklicno zavarovanje.    
 
Prispevke za poklicno zavarovanje plačuje zavezanec (delodajalec ali zavarovanec, ki opravljajo pridobitno ali drugo samostojno dejavnost). Osnova za plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje je plača zavarovanca oziroma nadomestilo plače. Prispevki se plačujejo mesečno. 

 

 

Pravice iz poklicnega zavarovanja

 

 

Pravica do poklicne pokojnine

Poklicna pokojnina se izplačuje uživalcu poklicne pokojnine v mesečnih zneskih od uveljavitve pravice do poklicne pokojnine do izpolnitve pogojev za pridobitev starostne pokojnine v obveznem zavarovanju. Obdobje prejemanja poklicne pokojnine traja največ toliko časa, kolikor je zavarovanec dopolnil dodane dobe.

 

 

 

Pogoji za pridobitev poklicne pokojnine:

1. dopolnitev 42 let in šest mesecev pokojninske dobe, skupaj z dodano dobo in zadostnost sredstev, zbranih na osebnem računu, za izplačevanje poklicne pokojnine (prvi in drugi odstavek 204. člena ZPIZ-2)

(- obdobje prejemanja poklicne pokojnine po tem pogoju je enako kot znaša razlika med 40 leti pokojninske dobe in dejansko dopolnjeno pokojninsko dobo brez dodane dobe iz naslova vključenosti v poklicno zavarovanje, vendar ne dlje, kot do izpolnitve pogojev za pridobitev starostne pokojnine v obveznem zavarovanju;

- zavarovanec, ki je bil v poklicno zavarovanje vključen najmanj 17 let, po izteku obdobja, določenega za prejemanje poklicne pokojnine, uveljavi pravico do pokojnine, ki se odmeri v višini starostne pokojnine, kot bi mu bila priznana na dan uveljavitve pokojnine po tem odstavku, če bi izpolnjeval pogoje za priznanje pravice do starostne pokojnine)

ali

 

2. dopolnitev 40 let pokojninske dobe, skupaj z dodano dobo, zadostnost sredstev, zbranih na osebnem računu, za izplačevanje poklicne pokojnine ter dopolnjena starost glede na skupino delovnega mesta (tretji odstavek 204. člena ZPIZ-2):

-        za obdobja, ko zavarovanec-član ni upravičen do poklicnega zavarovanja, starost 60 let ali starost iz četrtega ali petega odstavka 27. člena tega zakona,

-        delovno mesto iz 1. skupine, starost 56 let;

-        delovno mesto iz 2. skupine, starost 55 let;

-        delovno mesto iz 3. skupine, starost 54 let;

-        delovno mesto iz 4. skupine, starost 53 let;

-        delovno mesto iz 5. skupine, starost 52 let;

 

 

Poklicna pokojnina se odmeri glede na višino zbranih sredstev na osebnem računu zavarovanca-člana najmanj v višini starostne pokojnine, ki bi jo zavarovanec-član prejel v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju za 40 let pokojninske dobe, povečane za sredstva prispevka za zdravstveno zavarovanje in stroške upravljavca sklada, vendar največ v višini starostne pokojnine, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, povečane za sredstva prispevka za zdravstveno zavarovanje in stroške upravljavca sklada, če za to zadoščajo sredstva na osebnem računu zavarovanca-člana.

 

Solidarnostne rezerve

Zavarovanec-član, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine iz prvega ali tretjega odstavka 204. člena tega zakona, razen pogoja zadostnosti sredstev na osebnem računu, in je bil vključen v poklicno zavarovanje ali v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1 najmanj 17 let je upravičen do sofinanciranja poklicne pokojnine iz solidarnostnih rezerv v takšni višini, da se mu skupaj s sredstvi na njegovem osebnem računu zagotovi najnižja poklicna pokojnina (213.č člen ZPIZ-2).

 

 

 

Enkratno izplačilo sredstev  

 

 

V določenih primerih imajo zavarovanci pravico do izplačila odkupne vrednosti zbranih sredstev na osebnem računu v enkratnem znesku:

  • zavarovanec-član, ki je še pred uveljavitvijo pravice do poklicne pokojnine izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne, predčasne ali invalidske pokojnine ali uveljavil vdovsko pokojnino, ima ob upokojitvi v obveznem zavarovanju po tem zakonu pravico do enkratnega izplačila odkupne vrednosti enot premoženja na osebnem računu, če sredstva na njegovem osebnem računu ob vložitvi popolnega zahtevka ne presegajo 5.000 eurov;
  • zavarovanec-član, ki je najmanj 10 let opravljal vojaško službo v Slovenski vojski, pa mu pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas z ministrstvom, pristojnim za obrambo, ni podaljšana ter ne namerava uveljavljati poklicne pokojnine, pravico zahtevati, da se mu sredstva, ki jih ima na računu pri Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, izplačajo v enkratnem znesku ali prenesejo v dodatno zavarovanje. Enako pravico ima tudi zavarovanec-član poklicni vojak, ki se mu odpove pogodba o zaposlitvi na obrambnem področju zaradi starostne omejitve opravljanja vojaške službe ali zaradi drugih nekrivdnih razlogov. V tem primeru zavarovanec-član ni upravičen do drugih pravic iz naslova poklicnega zavarovanja.;
  • zavarovanec-član-policist, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas do 5 let, za opravljanje nalog varovanja zunanje meje Evropske unije in varovanja objektov, ki jih v skladu s predpisi varuje policija in ki po šestih mesecih od prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ni sklenil nove pogodbe o zaposlitvi na delovnem mestu, na katerem je obvezna vključitev v poklicno zavarovanje;
  • dedič zavarovanca-člana ali upravičenec za primer smrti, vendar le v primeru, če zavarovanec-član umre, preden se je poklicno upokojil.

 

Dodana doba

 

Zavarovancu, ki je bil vključen v poklicno zavarovanje po tem zakonu, se k dejanski zavarovalni dobi za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do predčasne pokojnine ali starostne pokojnine iz obveznega zavarovanja po tem zakonu, doda četrtina obdobja, v katerem je bil vključen v poklicno zavarovanje.

 

 

 

Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko zavarovanje

 

Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko zavarovanje  je urejena v četrtem odstavek 25. člena ZPIZ-2, ki določa da se lahko prostovoljno vključijo v obvezno zavarovanje tudi prejemniki poklicne pokojnine do uveljavitve pravice do pokojnine iz obveznega zavarovanja.

Za uveljavljanje pravice do prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko zavarovanje je pristojen Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zavod).

 

Dokup pokojninske dobe

 

 

 

Dokup pokojninske dobe ureja ZPIZ-2 v 202.a členu. Uživalec poklicne pokojnine lahko dokupi pokojninsko dobo največ v trajanju, ki ustreza razliki med pridobljeno dodano dobo in obdobjem prejemanja poklicne pokojnine. Oseba, ki ji preneha poklicno in obvezno zavarovanje, pa ni uveljavila poklicne pokojnine, in uživalec starostne, predčasne ali invalidske pokojnine, priznane po tem zakonu, ki ni uveljavil poklicne pokojnine, pa lahko dokupi pokojninsko dobo v trajanju, ki ustreza pridobljeni dodani dobi.

Osnova za plačilo prispevka za dokup te pokojninske dobe je 80 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji.

 

 

 

Poslovanje SODPZ

 

V poklicno zavarovanje je bilo februarja 2016 vključenih 46.462 zavarovancev (na dan 31.12.2015 je 18.790 zavarovancev imelo sredstva v zadržanju oz. mirovanju), čista vrednost sredstev sklada pa znaša 665,2 mio EUR.

 

Več podatkov o poslovanju SODPZ lahko dobite na spletni strani KAD.