Skoči na vsebino

MINIMALNA PLAČA

 

Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10 in 92/2015) določa pravico dominimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) ter način njenega določanja in objave. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom

od 1. januarja 2018 znaša 842,79  evrov.

 

 

Definicija minimalne plače:

 

Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.


Iz osnovne zakonske dikcije izhaja, da v minimalno plačo sodijo vsi elementi plače, kot jih navaja Zakon o delovnih razmerjih, torej osnovna plača delavca za določen mesec, del plače za delovno uspešnost in dodatki, ki mu pripadajo, razen dodatka za delo preko polnega delovnega časa. Dodatno je Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 92/2015) iz minimalne plače izvzel še tri dodatke za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, in sicer:

 • dodatek za nočno delo,
 • dodatek za delo v nedeljo ter
 • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu,

kar se je začelo obračunavati za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2016.

 

Poleg tega v minimalno plačo tudi ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (npr. povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju), kot tudi ne drugih prejemkov iz delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

 

 

 

Kazalniki za določanje zneska minimalne plače so:

 • rast cen življenjskih potrebščin,
 • gibanje plač,
 • gospodarske razmere oziroma gospodarska rast in
 • gibanje zaposlenosti,
 • pri čemer se minimalna plača enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin in velja za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja tekočega leta dalje.

 

Podatki za pretekla obdobja

 

 

 

Minimalna plača:

 • podatki (.pdf)
 • od 1.januarja 2017 do 31. decembra 2017: 804,96 evrov  
 • od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016: 790,73 evrov

 • od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2015: 790,73 evrov

 • od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014: 789,15 evrov

 • od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013: 783,66 evrov

 • od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012: 763,06 evrov

 • od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011: 748,10 evrov

 • od 1. marca 2010 do 31. decembra 2010: 734,15 evrov

 • od 1. avgusta 2009 do 28. februarja 2010: 597,43 evrov

 • od 1. avgusta 2008 do 31. julija 2009: 589,19 evrov

 • od 1. marca 2008 do 31. julija 2008: 566,53 evrov

 • od 1. avgusta 2007 do 29. februarja 2008: 538,53 evrov

 • od 1. avgusta 2006 do 31. julija 2007:  521,83 evrov (125.052,00 SIT)

 • od avgusta 2005: 122.600,00 SIT

 • od avgusta 2004: 117.500,00 SIT

 • za mesec december 2003 in nadaljnje mesece: 111.484 SIT(Količnik povišanja minimalne plače od vključno meseca decembra 2003 dalje; Uradni list RS, št. 124/2003)

 • za mesec avgust 2003 in nadaljnje mesece: 110.380,00 SIT(Količnik povišanja minimalne plače od vključno meseca avgusta 2003 dalje; Uradni list RS, št. 72/2003).