MINIMALNA PLAČA

 

V skladu z Zakonom o minimalni plači (ZMinP, Uradni list RS, št. 13/2010) in objavljenim Zneskom minimalne plače znaša minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2015 dalje 790,73 evrov (bruto).

 

Definicija minimalne plače:

 

Zakon določa, da je minimalna plača mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času. Iz tega izhaja, da v minimalno plačo sodijo vsi elementi plače, ki jih navaja Zakon o delovnih razmerjih, torej osnovna plača delavca za določen mesec in dodatki, ki mu pripadajo, razen dodatka za delo preko polnega delovnega časa.

 

Zaposleni, ki za delo v polnem delovnem času v skladu s pogodbo o zaposlitvi oziroma zakonom prejema minimalno plačo, mora v primeru, da opravlja delo preko polnega delovnega časa, poleg minimalne plače prejeti še plačilo in dodatek za delo preko polnega delovnega časa.

 

V minimalno plačo se ne vštevajo prejemki, ki imajo naravo povračil stroškov v zvezi z delom, kot so npr. dnevnice, terenski dodatki, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, povračilo stroškov za prehrano med delom. Prav tako se v minimalno plačo ne všteva regres za letni dopust.

 

 

S 1. januarjem 2012 je prenehalo veljati prehodno obdobje, ki je omogočalo postopno usklajevanje minimalne plače z višino, določeno z zakonom. Ker bi se zaradi občutnega enkratnega povečanja zneska nekateri delodajalci lahko znašli v nepremostljivih težavah, je zakon predvideval prehodno rešitev, ki je omogočala postopno usklajevanje minimalne plače z višino, določeno v zakonu. Od 1. marca 2010 do 1. januarja 2012 so bili zneski minimalne plače določeni tako, da so zagotavljali postopno prilagajanje končni vrednosti košarice življenjskih potrebščin. V prvem letu, od 1. marca 2010 do 31. decembra 2010, je bila najnižja dovoljena raven minimalne plače 654,69 evrov, v drugem letu, od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011, 685,25 evrov, povečanih za rast cen življenjskih potrebščin, kar je dejansko znašalo 698,27 evrov bruto. 

 

S sprejemom novega Zakona o minimalni plači je prenehal veljati Zakon o določitvi minimalne plače, razen v členu, ki govori o zajamčeni plači. Ta ostaja v veljavi do sprejetja nove pokojninske zakonodaje. Takrat bo prenehal veljati institut zajamčene plače.

 

Podatki za pretekla obdobja

 

 

Minimalna plača: