Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MINIMALNA PLAČA

 

Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/1092/15 in 83/18) določa pravico dominimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) ter način njenega določanja in objave. 

 

Minimalna plača znaša:

- za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019, 886,63 evrov,
- za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, 940,58 evrov.

 

 

Definicija minimalne plače:

 

Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.


Iz osnovne zakonske dikcije izhaja, da v minimalno plačo sodijo vsi elementi plače, kot jih navaja Zakon o delovnih razmerjih, torej osnovna plača delavca za določen mesec, del plače za delovno uspešnost in dodatki, ki mu pripadajo, razen dodatka za delo preko polnega delovnega časa. Dodatno je Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 92/2015) iz minimalne plače izvzel še tri dodatke za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, in sicer:

 • dodatek za nočno delo,
 • dodatek za delo v nedeljo ter
 • dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu,

kar se je začelo obračunavati za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2016.

 

Poleg tega v minimalno plačo tudi ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (npr. povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju), kot tudi ne drugih prejemkov iz delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

 

Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 83/18) s 1. januarjem 2020 iz definicije minimalne plače izvzema vse dodatke, določene z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

 

Skladno z novelo Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 83/2018) se bo za izračun minimalne plače od 1. januarja 2021 uporabljala formula, in sicer bo moral najnižji prejemek za polni delovni čas za 20 odstotkov presegati izračunane minimalne življenjske stroške.

 

Upoštevaje naslednje kazalnike:
-    rast cen življenjskih potrebščin,
-    gibanje plač,
-    gospodarske razmere oziroma gospodarsko rast in
-    gibanje zaposlenosti
se lahko minimalna plača določi v znesku, ki je višji od zneska iz prejšnjega odstavka, pri čemer se minimalna plača po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin in velja za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja tekočega leta dalje.

 

Določena je tudi zgornja meja minimalne plače, in sicer ta ne bo smela biti višja od 140 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov. 

 

Podatki za pretekla obdobja

 

Minimalna plača:

 • od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018: 842,79 evrov
 • podatki (.pdf)
 • od 1.januarja 2017 do 31. decembra 2017: 804,96 evrov  
 • od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016: 790,73 evrov

 • od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2015: 790,73 evrov

 • od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014: 789,15 evrov

 • od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013: 783,66 evrov

 • od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012: 763,06 evrov

 • od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011: 748,10 evrov

 • od 1. marca 2010 do 31. decembra 2010: 734,15 evrov

 • od 1. avgusta 2009 do 28. februarja 2010: 597,43 evrov

 • od 1. avgusta 2008 do 31. julija 2009: 589,19 evrov

 • od 1. marca 2008 do 31. julija 2008: 566,53 evrov

 • od 1. avgusta 2007 do 29. februarja 2008: 538,53 evrov

 • od 1. avgusta 2006 do 31. julija 2007:  521,83 evrov (125.052,00 SIT)

 • od avgusta 2005: 122.600,00 SIT

 • od avgusta 2004: 117.500,00 SIT

 • za mesec december 2003 in nadaljnje mesece: 111.484 SIT(Količnik povišanja minimalne plače od vključno meseca decembra 2003 dalje; Uradni list RS, št. 124/2003)

 • za mesec avgust 2003 in nadaljnje mesece: 110.380,00 SIT(Količnik povišanja minimalne plače od vključno meseca avgusta 2003 dalje; Uradni list RS, št. 72/2003).