Skoči na vsebino

SEZNAM REPREZENTATIVNIH SINDIKATOV

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru svojih pristojnosti, ki izhajajo iz Zakona o reprezentativnosti sindikatov (Uradni list RS, št. 13/1993), na podlagi dokazil o izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom, izdaja odločbe o reprezentativnosti sindikatov, in sicer za zveze oziroma konfederacije sindikatov in za samostojne sindikate, ki so reprezentativni v panogi, dejavnosti, poklicu, občini oziroma širši lokalni skupnosti.

 

Reprezentativnost sindikata za posamezno dejavnost ali poklic se ugotavlja v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti in standardno klasifikacijo poklicev.

 

 

 

SEZNAM REPREZENTATIVNIH SINDIKATOV z navedbo dejavnosti oziroma poklica, v katerem so pridobili lastnost reprezentativnosti (6. 3. 2018):

1.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Dalmatinova 4, Ljubljana
telefon: 01 434 12 00
e-pošta: zsss(at)sindikat-zsss.si

Reprezentativni:

 • Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije
 • Sindikat tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije Slovenije
 • Sindikat delavcev trgovine
 • Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije
 • Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije
 • Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije
 • Sindikat lesarstva Slovenije
 • Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije
 • Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije
 • Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije
 • Sindikat delavcev državnih in družbenih organov Slovenije
 • Sindikat obrtnih delavcev Slovenije
 • Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti
 • Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
 • Sindikat delavcev finančnih organizacij Slovenije
 • Sindikat gozdarstva Slovenije
 • GLOSA - Sindikat kulture Slovenije 
 • Sindikat poklicnih gasilcev Slovenije
 
2.Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM

Trg OF 14/IV, Ljubljana

telefon: 01 231 04 76

e-pošta: pergam(at)siol.net

Reprezentativna v dejavnostih:
 • proizvodnja in predelava papirja
 • grafična dejavnost
 • časopisno informativna in založniška dejavnost
 • dejavnost kopenskega prometa
 • dejavnost zdravstva
 • dejavnost gradnje cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
 • dejavnost obveznega socialnega zavarovanja
 • dejavnost centrov za socialno delo
 • dejavnost veterinarstvo
 • visokošolsko izobraževanje

Reprezentativna v poklicih:

 • pilot
 • farmacevt/farmacevtka
 • radiološki inženir/radiološka inženirka
 • medicinski biokemik
 • sprevodnik/sprevodnica
 • veterinar/veterinarka
 • visokošolski učitelji in sodelavci/visokošolske učiteljice in sodelavke
 
3.

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Resljeva cesta 7, Ljubljana

telefon: 01 426 30 23, 426 30 24

faks: 059 92 08 27

e-pošta: ks90(at)sindikat-ks90.si

 

Reprezentativna v dejavnostih:

 • zračni promet
 • pristaniški delavci Slovenije
 • gostinstvo in turizem Slovenije
 • ladjedelništvo Slovenije
 • špedicija, pomorsko-agencijske in kontrolne dejavnosti Slovenije
 • delavcev kontrole letenja Slovenije
 • delavcev v pomorstvu - kopno Slovenije
 • delavcev v ribištvu Slovenije
 • pomorščakov Slovenije
 • solinarjev Slovenije
 • obrambe
 • pomorski tovorni promet
 • poštna in kurirska dejavnost
 • voznik/voznica avtobusov
 • drug kopenski potniški promet

Reprezentativna vpoklicih:

 • veterinarski higienik
 • meteorolog
 • pilot
 
4.Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije

Linhartova 13, Ljubljana

telefon: 01 306 39 88

e-pošta: neodvisnost.knss(at)siol.net

Reprezentativna v dejavnostih: 

 • kovinske in elektroindustrije Slovenije
 • proizvodnje in predelave kemičnih izdelkov
 • proizvodnje lesa in lesnih izdelkov
 • PTT storite
 • zračnega prometa
 • mestnega prometa
 • komunalne dejavnosti
 • proizvodnje usnja in usnjenih izdelkov

Reprezentativna v poklicih:

 • blagajnik/blagajničarka v igralnicah
 • stevardi/stevardese, spremljevalci/spremljevalke
 • veterinar/vererinarka
 
5.Slovenska zveza sindikatov ALTERNATIVA

Trg OF 7, Ljubljana

telefon: 01 231 34 24

e-pošta: szs-alternativa(at)siol.net

Reprezentativna v dejavnostih:

 • kopenskega prometa
 • vodnegaprometa
 • rudarstvo

Reprezentativna v poklicu:

 • cestninar/cestninarka
 
6.Zveza delavskih sindikatov Slovenije - SOLIDARNOST

Trg OF 7, Ljubljana

telefon: 01 291 22 57

e-pošta: zd.solidarnost(at)siol.net

Reprezentativna v dejavnosti:

 • proizvodnje motornih vozil, prikolic, polprikolic in
 • dejavnosti železniškega prometa.

Reprezentativna v poklicu:

 • občinski redar
 
7.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije
Dalmatinova 4, Ljubljana

telefon / faks: 01 434 12 11

e-pošta: info(at)konfederacija-sjs.si

 

Reprezentativna za območje države v naslednjih dejavnostih:

 • raziskovanje in razvoj
 • javna uprava in obramba, obvezno socialno zavarovanje
 • izobraževanje
 • zdravstvo in socialno varstvo
 • umetniško ustvarjanje in poustvarjanje 
 • dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti

 

Reprezentativna v poklicu:

 • paznik / paznica v zaporu
 
8.Sindikat delavcev železniške dejavnosti Slovenije

Trg OF 7, Ljubljana

telefon: 01 291 23 13

e-pošta: sindikat.sdzds(at)slo-zeleznice.si

Reprezentativen v panogi železniškega prometa.
9. FIDES Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije

Dunajska cesta 162, Ljubljana

telefon: 01 432 50 28

e-pošta: fides(at)siol.net

Reprezentativen v poklicih:

 • zdravnik
 • zobozdravnik
 
10. Sindikat železniškega prometa Slovenije

Trg OF 7/II, Ljubljana

telefon: 01 291 21 46

e-pošta: info(at)sindikat-szps.si

Reprezentativen v poklicu vlakovni odpravnik.
11.Sindikat bančništva Slovenije

Dunajska 21, Ljubljana

telefon: 01 234 87 20

e-pošta: tomaz.boltin(at)sbs.si

Reprezentativenv panogi bančništva.
12.Policijski sindikat Slovenije

Štefanova 2, Ljubljana

telefon: 01 472 43 62

e-pošta: pss(at)policijski-sindikat.si

Reprezentativen v državnih organih.
13.

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Dalmatinova 4, Ljubljana

telefon: 01 234 78 40

e-pošta: pisarna(at)sindikat-zsvs.si

Reprezentativen v dejavnostih:

 • zdravstva in socialnega varstva
 • obveznega socialnega zavarovanja
 
14.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Oražnova ulica 3, Ljubljana

telefon: 01 244 09 00

e-pošta: info(at)sviz.si

Reprezentativen v dejavnostih:
 • izobraževanja in
 • znanstveno raziskovalne dejavnosti
 • knjižnic, arhivov, muzejev in drugih kulturnih dejavnosti
 
15.

Sindikat cestnega prometa Slovenije

Vojkovo nabrežje 32, Koper

telefon: 041 634 310

Reprezentativen v dejavnosti cestnega prometa.
16.

Sindikat novinarjev Slovenije

Vošnjakova ulica 8, Ljubljana

telefon: 01 426 03 66

e-pošta: sns(at)siol.net

Reprezentativenv poklicu novinar.

17.

Sindikat igralniških delavcev Slovenije

Cesta IX. korpusa 35, Solkan

telefon: 05 300 56 80

e-pošta: sids-ng(at)siol.net

Reprezentativen v poklicu krupje in v dejavnosti prirejanja iger na srečo.

18.

Sindikat delavcev tehničnih pregledov Slovenije

Dolenjska 76, Ljubljana

telefon: 01 428 39 35

Reprezentativen v poklicu preglednik motornih vozil ter v dejavnosti tehnično preizkušanje in analiziranje.

 19.

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije

Metelkova 15, Ljubljana

telefon: 01 439 40 30

e-pošta: sdzns(at)siol.net

Reprezentativen v dejavnosti zdravstvene zaščite.
20.

Sindikat carinikov Slovenije

Šmartinska 152a, Ljubljana

e-pošta: dusan.miscevic(at)gov.si

Reprezentativen v poklicu carinik.

 21.

Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije

Partizanska 78, Velenje

telefon: 03 899 66 47

e-pošta: peter.brsek(at)rlv.si

Reprezentativen v dejavnosti pridobivanja premoga.
 22.

Sindikat Nove ljubljanske banke

Šmartinska c. 130, Ljubljana

telefon: 01 476 48 93

e-pošta: marentic.miran@guest.nlb.si

Reprezentativen v dejavnosti bančništva.

23.

Neodvisni sindikat delavcev ljubljanske univerze

Kongresni trg 12, Ljubljana

telefon: 01 241 85 26

e-pošta: tomaz.sajovic(at)ff.uni-lj.si

Reprezentativen v dejavnosti višješolsko, visokošolsko in univerzitetno izobraževanje.
24.

Sindikat farmacevtov Slovenije

Ulica stare pravde 11, Ljubljana

e-pošta: zdenka.jakopanec(at)guest.arnes.si

Reprezentativen v poklicu farmacevt.
 25.

Sindikat voznikov avtobusnega prometa Slovenije

Celovška cesta 166, Ljubljana

telefon: 041 449 696

e-pošta: saso.drvaric(at)s5.net

Reprezentativen v dejavnostih: 

 • mestni in primestni kopenski potniški promet
 • medkrajevni in drug cestni potniški promet

Reprezentativen v poklicih:

 • voznik/voznica avtobusa
 • voznik/voznica cisterne
 • voznik/voznica vlačilca
 
26.

Sindikat Vladne agencije Slovenije

Stegne 23c, Ljubljana

Reprezentativen v dejavnosti pomožnih služb vlade.
27.

Sindikat železniškega transporta Slovenije

Trg OF 7, Ljubljana

Reprezentativen v poklicu cestninar.

28.

Sindikat slovenskih diplomatov

Prešernova 25, Ljubljana

Reprezentativen v dejavnosti zunanjih zadev.
 29.

Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenije

Kolodvorska 2, Ljubljana

Reprezentativen v radiotelevizijski dejavnosti.
30.

Sindikat zavarovalnih zastopnikov Slovenije

Novi trg 8, Novo mesto

Reprezentativen v poklicu zavarovalni zastopnik.
31.

Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije

Kolodvorska 2, Ljubljana

Reprezentativen v radijski in televizijski dejavnosti.
 32.

Sindikat ministrstva za obrambo

Dalmatinova 4, Ljubljana

Reprezentativen v dejavnosti obrambe.
33.

Sindikat delavcev farmacevtske industrije

Verovškova 57, 1526 Ljubljana

telefon: 01 580 29 48

faks: 01 568 11 14

Reprezentativen v dejavnosti proizvodnje farmacevtskih surovin in preparatov.
34.

Sindikat delavcev Statističnega urada Republike Slovenije
Vožarski pot 12, Ljubljana

Reprezentativen v poklicu statistik/statističarka.
35.

Sindikat delavcev v pravosodju

Tavčarjeva 9, Ljubljana

Reprezentativen v dejavnosti pravosodja.
36.

Svet gorenjskih sindikatov

Slovenski trg 3, Kranj

Reprezentativen v dejavnostih:

 • proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen za industrijsko procesno krmiljenje
 • trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki
 
37.

Sindikat vzdrževalcev železniške infrastrukture

Trg OF 7, Ljubljana

Reprezentativen v poklicu progar/progarka.
38.

Sindikat kapitanije Slovenije

Ukmarjev trg 2, Koper

Reprezentativen v poklicu pristaniški nadzornik/pristaniška nadzornica.
39.

Sindikat policistov Slovenije

Kidričeva 24d, Celje

Reprezentativen v dejavnosti javnega reda in varnosti ter v poklicu policist/policistka.
40.

DENS - Sindikat zobozdravnikov Slovenije

Pokopališka ulica 35, Ljubljana

Reprezentativen v poklicuzobozdravnik/zobozdravnica.
41.

Sindikat vzdrževalcev slovenskih železnic

Ul. XIV. divizije 2, Celje

Reprezentativen v poklicuprogar/progarka in tehnik/tehnica za signalnovarnostne naprave.
42.

SINDIR - Sindikat direktorjev in ravnateljev Slovenije

Mariborska cesta 4, Orehova vas

Reprezentativen v poklicu vodstveni poklici v vzgoji in izobraževanju.
43.

Zveza reprezentativnih sindikatov Slovenije

Slovenski trg 3, Kranj

Reprezentativna v dejavnostih:

 • igralnic
 • prekrivanja kovin s kovino
 • proizvodnje komunikacijskih naprav
 • proizvodnje merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav
 • trgovine na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
 • trgovine na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
 • mestnega in primestnega kopenskega potniškega prometa
 • medkrajevnega in drugega cestnega potniškega prometa
 • proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov
 • dejavnost finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
 • dejavnost za javni red in mir

Reprezentativna v poklicih:

 • krupje
 • voznik / voznica cisterne
 • voznik / voznica vlačilca
 
44.

Sindikat Združenje kabinskega osebja posadk letal Slovenije

Zgornji Brnik 130h, Brnik – Aerodrom

Reprezentativen v poklicu stevard / stevardesa.
45.

Sindikat zdravnikov družinske medicine PRAKTIK.UM

Osojnikova cesta 9, Ptuj

Reprezentativen v poklicu zdravniki specialisti / zdravnice specialiskte splošne medicine
46.

Sindikata vojakov Slovenije

Ob parku 4, Slovenska Bistria

Reprezentativen v dejavnosti obramba
47.

Konfederacija slovenskih sindikatov

p.p. 3704
1000 Ljubljana
e-pošta: info(at)konfederacijasindikatov.si

Reprezentativna v dejavnostih:

 • obramba
 • kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija

Reprezentativna v poklicih:

 • vodstveni poklici v vzgoji in izobraževanju
 • avdiologi in govorni terapevti / avdiologinje in govorne terapevtke
 • poklici za varovanje oseb in premoženja
 • strokovnjaki / strokovnjakinje za računovodstvo, revizijo, ipd.
 • častniki, podčastniki in vojaki

 

48.

 

Podjetniški sindikat Predilnica Litija

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

Reprezentativen v dejavnosti priprave in predenje tekstilnih vlaken.
49.

Sindikat progovnih prometnikov Slovenije

Kolodvorska 25b

Postojna

Reprezentativen v poklicu:

 • progovni prometnik