VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

 

Področje dela sektorja za varnost in zdravje pri delu obsega pripravo zakonov in drugih predpisov, ki se nanašajo na področje varnosti in zdravja pri delu ter sodelovanje z drugimi resornimi ministrstvi pri pripravi posameznih predpisov.

 

Področje dela sektorja vključuje tudi pripravo strokovnih mnenj, analiz, poročil, informacij in drugih gradiv s področja varnosti in zdravja pri delu, reševanje pritožb na drugi stopnji zoper odločbe inšpekcije dela, izdajanje dovoljenj za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu, izdajanje pooblastil za izvajanje usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih ter mednarodno sodelovanje s področja dela sektorja.

 

Sektor spremlja in ocenjuje stanje varnosti in zdravja pri delu ter na tej podlagi pripravlja rešitve za enotno urejanje varnosti in zdravja pri delu. Poleg tega skrbi tudi za promocijo varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji s prirejanjem posvetov in objavljanjem različnih gradiv oziroma publikacij.

 

Sektor za varnost in zdravje pri delu opravlja tudi naloge Nacionalne informacijske točke (Focal Point) za sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu.

>> Prenovljen portal varnosti in zdravja pri delu  


O področju: