Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG

 

PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG

 

Minister, pristojen za delo, izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, če izpolnjuje kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, dovoljenje za opravljanje naslednjih strokovnih nalog:

  • obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju,
  • obdobne preglede in preizkuse delovne opreme.


Minister, pristojen za delo, izda dovoljenje iz prejšnjega člena za sedem let.


Imetnik dovoljenja mora v 15 dneh obvestiti Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o vsaki spremembi, ki lahko vpliva na opravljanje strokovnih nalog, za katere je pridobil dovoljenje za delo, zlasti pa spremembe v zvezi s tehnično opremo in strokovnimi delavci. Imetnik dovoljenja mora Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti posredovati letna poročila o nalogah, ki jih opravlja, najpozneje do konca februarja za preteklo leto.

 

Pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki morajo izpolnjevati pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu, ki so navedeni v Pravilniku o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu  (Uradni list RS, št. 2/17).

 

 

VPISNIK ORGANIZACIJ Z DOVOLJENJEM ZA OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG

 

V skladu s 6. odstavkom 28. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) lahko delodajalec opravljanje vseh ali posameznih nalog organiziranja in zagotavljanja varnosti pri delu poveri zunanjim službam, ki imajo dovoljenje za delo po tem zakonu, kadar teh nalog ne more zagotoviti s svojimi strokovnimi delavci.

 

Vse organizacije z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu so zbrane v vpisniku.

 

Vpisnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu vsebuje podatke o organizacijah - pravnih osebah in samostojnih podjetnikih posameznikih, ki opravljajo eno ali več vrst strokovnih nalog. Podatki iz vpisnika so javni.

 

Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko prične opravljati strokovne naloge z dnem vpisa v vpisnik.

  

 

UPRAVNA TAKSA

 

Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16)  določa, da se v postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog po predpisih o varnosti pri delu plača upravna taksa po tarifni številki 53.

 

Upravna taksa znaša:

  1. prijavna taksa: 90,60 €
  2. ocenjevanje tričlanske komisije: 271,80 €
  3. za odločbo o izdanem dovoljenju: 271,80 €

      S K U P A J:    634,20 

 

V skladu s 5. in 10. členom ZUT mora biti taksa v celoti plačana ob vložitvi zahtevka za pridobitev dovoljenja za delo.

 

Upravna taksa se plača:

v gotovini z virmanskim nakazilom na račun: TRR: 01100-1000353079

Sklic na: 11 26115-7111258-10222019

Namen nakazila: Plačilo upravne takse na področju VZD

Prejemnik: UPR. TAKSE NA PODR. VARSTVA PRI DELU

 

Dokazilo o poravnani upravni taksi je treba poslati po pošti na naslov:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

 

Dokler taksa ni plačana, odločbe o danem dovoljenju za delo ni mogoče vročiti.

 

LETNA POROČILA

 

Organizacije, ki imajo dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu v skladu s 66. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), pripravijo letno poročilo o svojem delu.

 

Letno poročilo lahko izpolnite in pošljete preko elektronskega obrazca, ki je dostopen z vašim uporabniškim imenom in geslom, na naslovu:

https://isvzd.mddsz.gov.si

 

Na voljo so tudi navodila za uporabo informacijskega sistema.

 

Lahko pa izpolnite obrazce, ki so navedeni v nadaljevanju. Letno poročilo mora vsebovati naslednje vsebinske dele:

 

1. Splošne podatke o pravni ali fizični osebi

(izpolnite obrazec SPLOSNI (MS Word doc))

 

2. Podatke o izvajanju strokovnih nalog

V odvisnosti od vrste dovoljenja izpolnite priložene vprašalnike:

- obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju - VPR-1 (MS Word doc)

- obdobni pregledi in preizkusi delovne opreme - VPR-2 (MS Word doc)

 

3. Predloge in pripombe v zvezi z izvajanjem strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu (neobvezno).

 

Letno poročilo dostavite na naslov:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

 

Letno poročilo za preteklo leto mora biti dostavljeno najkasneje do konca februarja.

 

 

___________________________________________________________________________________________

 

Obvestilo delodajalcem glede ponudb o izvajanju strokovnih nalog varnosti pri delu

 

Ministrstvo posebej opozarja vse delodajalce, ki naloge varnosti pri delu poverijo zunanjim izvajalcem, da zunanjo strokovno službo izberejo na podlagi vpogleda v vpisnik, ki je javna knjiga in ga vodi ministrstvo ter je dostopen na spletni strani: www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/vzd/vpisnik.pdf

 

Le strokovne službe, ki so pridobile dovoljenje ministrstva in so vpisane v vpisnik, lahko poleg v vpisniku navedenih strokovnih nalog, opravljajo tudi strokovne naloge izdelovanja strokovnih podlag za izjavo o varnosti (ocena tveganja) in priprave ter izvedbe usposabljanj delavcev za varno delo. 

 

Delodajalci naj bodo pozorni tudi na ponudbo tipskih in delovnemu procesu neprilagojenih ter vnaprej pripravljenih listin o ocenjevanju tveganj in usposabljanju za varno delo, ki jih ponujajo subjekti brez pridobljenega dovoljenja ministrstva, kot svetovanje ali v pomoč delodajalcem in ki praviloma ne zadostijo predpisanim zahtevam.