Skoči na vsebino

DRUŽINSKI PREJEMKI

 

Vrste družinskih prejemkov

 

Postopek uveljavljanja pravic do družinskih prejemkov

 • Obrazci in informacije so na voljo:
  • na našem spletišču 
  • na centru za socialno delo (vloge za uveljavljanje pravice do starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka, dodatka za nego otroka in delnega plačila za izgubljeni dohodek; na centru bodo stranko tudi seznanili z nadaljnjim postopkom uveljavljanja posamezne pravice do družinskih prejemkov in s posledicami zamude rokov)
  • v papirnicah in knjigarnah  

Stranki ob uveljavljanju posamezne pravice ni treba prilagati dokazil, ki jih center za socialno delo že ima, kakor tudi ne podatkov o dejstvih, potrebnih za obravnavo vloge in odločanje o pravicah iz lastne evidence in iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil

 • o pravicah odloča:
  • na prvi stopnji: center za socialno delo
  • o pritožbah zoper odločbe centra za socialno delo: ministrstvo, pristojno za varstvo družine (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti).

 

Izplačevanje družinskih prejemkov

 

Posamezne vrste družinskih prejemkov se izplačujejo najkasneje do 15. dne v koledarskem mesecu za pretekli mesec na osebni račun upravičenca.

 

Kadar obstaja verjetnost, da družina posamezne denarne oblike družinskega prejemka ne bo namenila za namene, ki so predvideni s tem zakonom, lahko center za socialno delo odloči, da se posamezni prejemek ne izplača v denarju, ampak v obliki konkretnih dobrin.

 

 

Roki za uveljavljanje posamezne pravice do družinskih prejemkov po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1):

 • starševski dodatek: 30 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 30 dni po rojstvu otroka (pravica se prizna od rojstva otroka)
 • pomoč ob rojstvu otroka: 60 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 60 dni po rojstvu otroka (posvojitelji najpozneje 30 dni po namestitvi otroka v družino z namenom posvojitve oziroma po izvedeni posvojitvi)
 • otroški dodatek:
  • 30 dni po rojstvu otroka – pravica se prizna od rojstva otroka
  • kadarkoli do otrokovega 18. leta starosti – pravica se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge
  • izjemna višina otroškega dodatka za otroke v enostarševski družini: hkrati z uveljavljanjem pravice do otroškega dodatka
  • izjemna višina otroškega dodatka za predšolske otroke: hkrati z uveljavljanjem pravice do otroškega dodatka
 • dodatek za veliko družino: istočasno z uveljavljanjem pravice do otroškega dodatka; kdor ne uveljavlja pravice do otroškega dodatka ali do nje ni upravičen, vloži vlogo za tekoče leto v tekočem letu; za prejemnike otroškega dodatka center za socialno delo o pravici do dodatka za veliko družino odloči po uradni dolžnosti
 • dodatek za nego otroka: pravica se uveljavlja po rojstvu otroka in se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge
 • delno plačilo za izgubljeni dohodek: 30 dni pred prenehanjem delovnega razmerja oziroma najkasneje 30 dni po prenehanju delovnega razmerja, vendar najdlje do 18. leta starosti otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka