Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DRUŽINSKI PREJEMKI

 

Vrste družinskih prejemkov

 

Postopek uveljavljanja pravic do družinskih prejemkov

 • Obrazci in informacije so na voljo:
  • na našem spletišču 
  • na centru za socialno delo (vloge za uveljavljanje pravice do starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka, dodatka za nego otroka in delnega plačila za izgubljeni dohodek; na centru bodo stranko tudi seznanili z nadaljnjim postopkom uveljavljanja posamezne pravice do družinskih prejemkov in s posledicami zamude rokov)
  • v papirnicah in knjigarnah  

Stranki ob uveljavljanju posamezne pravice ni treba prilagati dokazil, ki jih center za socialno delo že ima, kakor tudi ne podatkov o dejstvih, potrebnih za obravnavo vloge in odločanje o pravicah iz lastne evidence in iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil

 • o pravicah odloča:
  • na prvi stopnji: center za socialno delo
  • o pritožbah zoper odločbe centra za socialno delo: ministrstvo, pristojno za varstvo družine (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti).

 

Izplačevanje družinskih prejemkov

 

Posamezne vrste družinskih prejemkov se izplačujejo najkasneje do 15. dne v koledarskem mesecu za pretekli mesec na osebni račun upravičenca.

 

Kadar obstaja verjetnost, da družina posamezne denarne oblike družinskega prejemka ne bo namenila za namene, ki so predvideni s tem zakonom, lahko center za socialno delo odloči, da se posamezni prejemek ne izplača v denarju, ampak v obliki konkretnih dobrin.

 

 

Roki za uveljavljanje posamezne pravice do družinskih prejemkov po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1):

 • starševski dodatek: 30 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 30 dni po rojstvu otroka (pravica se prizna od rojstva otroka)
 • pomoč ob rojstvu otroka: 60 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 60 dni po rojstvu otroka (posvojitelji najpozneje 30 dni po namestitvi otroka v družino z namenom posvojitve oziroma po izvedeni posvojitvi)
 • otroški dodatek:
  • 30 dni po rojstvu otroka – pravica se prizna od rojstva otroka
  • kadarkoli do otrokovega 18. leta starosti – pravica se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge
  • izjemna višina otroškega dodatka za otroke v enostarševski družini: hkrati z uveljavljanjem pravice do otroškega dodatka
  • izjemna višina otroškega dodatka za predšolske otroke: hkrati z uveljavljanjem pravice do otroškega dodatka
 • dodatek za veliko družino: istočasno z uveljavljanjem pravice do otroškega dodatka; kdor ne uveljavlja pravice do otroškega dodatka ali do nje ni upravičen, vloži vlogo za tekoče leto v tekočem letu; za prejemnike otroškega dodatka center za socialno delo o pravici do dodatka za veliko družino odloči po uradni dolžnosti
 • dodatek za nego otroka: pravica se uveljavlja po rojstvu otroka in se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge
 • delno plačilo za izgubljeni dohodek: 30 dni pred prenehanjem delovnega razmerja oziroma najkasneje 30 dni po prenehanju delovnega razmerja, vendar najdlje do 18. leta starosti otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka