Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STARŠEVSKI DODATEK

 

Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1).
 
Mati ima pravico do starševskega dodatka 77 dni od rojstva otroka:

 • če imata mati in otrok stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in
 • če mati in otrok dejansko živita v Republiki Sloveniji.

 

Oče ima v obdobju 77 dni od rojstva otroka pravico pod enakimi pogoji kot mati, če mati:

 • zapusti otroka
 • trajno ali začasno ni sposobna za nego in varstvo otroka (na podlagi mnenja zdravnika) 
 • umre.


V tem primeru se pravica skrajša za toliko dni, kolikor je otrok star, ko oče pridobi pravico do starševskega dodatka in za toliko dni, kolikor je mati pravico že izrabila.
 
Po 77. dnevu od rojstva otroka pa ima pravico do starševskega dodatka smiselno pod enakimi pogoji eden od staršev, o čemer se starša pisno dogovorita že pred uveljavljanjem pravice do starševskega dodatka.
 
Druga oseba ima pravico pod enakimi pogoji kot starša, če dejansko neguje in varuje otroka. Trajanje pravice se skrajša za toliko dni, kolikor sta jih starša že izrabila.
 
Pravice do starševskega dodatka nima:

 • oče, mati ali druga oseba, ki prejema nadomestilo plače po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih oziroma drugih zakonih,delno plačilo za izgubljeni dohodek po tem zakonu ali plačilo prispevkov za socialno varnost v primeru štirih ali več otrok
 • otrokova mati ali oče, katere zakonec,zunajzakonski partner ali partner registrirane istospolne partnerske skupnosti prejema nadomestilo za nego in varstvo otroka  plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega zaradi starševstva, plačilo prispevkov za socialno varnost v primeru štirih ali več otrok ali delno plačilo za izgubljeni dohodek po tem zakonu za istega otroka za istega otroka.

Trajanje pravice do starševskega dodatka
 
 

Pravica v polnem obsegu traja 365 dni od rojstva otroka.

 

Starševski dodatek se podaljša:

 • ob rojstvu dvojčkov se starševski dodatek podaljša za dodatnih 90 dni
 • ob rojstvu več hkrati živo rojenih otrok se starševski dodatek podaljša za vsakega nadaljnjega otroka za dodatnih 90 dni
 • ob rojstvu nedonošenčka – starševski dodatek se podaljša za toliko dni, kot je bila nosečnost krajša od 260 dni
 • ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo – starševski dodatek se podaljša za dodatnih 90 dni (na podlagi mnenja pristojne zdravniške komisije);
 • starša ob rojstvu otroka varujeta in vzgajata najmanj dva otroka do končanega prvega razreda osnovne šole – starševski dodatek se podaljša za 30 dni, za tri otroke za 60 dni ter za štiri ali več otrok za 90 dni.

Pravica preneha z naslednjim dnem, ko niso več izpolnjeni pogoji. Ne glede na to, ima mati, oče ali druga oseba, ki v času smrti otroka prejema starševski dodatek, pravico do starševskega dodatka v obsegu kot ga je do dneva smrti otroka že izrabila in še deset dni po smrti otroka.
 
Oče ali druga oseba ima pravico do starševskega dodatka v trajanju, kot ga ima mati, zmanjšanem za toliko dni, kolikor je mati to pravico že izrabila.
 
Center za socialno delo upravičence do starševskega dodatka prijavi v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

 

Višina starševskega dodatka


 
Starševski dodatek znaša 258,09 evrov mesečno.
 
 

Uveljavljanje pravice do starševskega dodatka
 

Pravico uveljavlja mati, pod zgoraj navedenimi pogoji pa tudi oče oziroma druga oseba, pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na materino stalno oziroma začasno prebivališče.
 
Obrazec za uveljavljanje pravice in informacije so na voljo:

 • na centru za socialno delo (na centru bodo stranko tudi seznanili z nadaljnjim postopkom uveljavljanja posamezne pravice do družinskih prejemkov in s posledicami zamude rokov)
 • tukaj


Roki za uveljavljanje pravice do starševskega dodatka:

 

 • Mati uveljavlja pravico:
  • 30 dni pred predvidenim datumom poroda, najkasneje pa 30 dni po rojstvu otroka, da pridobi pravico z dnem rojstva otroka, torej v celotnem trajanju 365 dni
  • če uveljavlja pravico po tem roku, se pravica prizna z dnem vložitve vloge
 • Oče uveljavlja pravico:
  • najkasneje 30 dni po nastanku dogodka, ki je razlog za pridobitev pravice 
 •  Druga oseba uveljavlja pravico:
  • kadarkoli do 365 dni starosti otroka.

 

Način uveljavljanja starševskega dodatka


 
Pravico do starševskega dodatka lahko uveljavlja eden od staršev otroka sam, lahko pa za istega otroka po 78. dnevu starosti otroka tudi oba starša, če o tem skleneta pisni dogovor, v katerem tudi natančno določita obdobje koriščenja. Dogovor skupaj z vlogo za uveljavitev pravice do starševskega dodatka predložita centru za socialno delo.
 
Če se starša ne moreta dogovoriti, kdo bo koristil pravico do starševskega dodatka ali je njuna odločitev v nasprotju s koristjo otroka, odloči o tem center za socialno delo in pri tem upošteva koristi otroka.
 
Če uveljavlja starševski dodatek le eden od staršev, v vlogi izjavi, da uveljavlja pravico do starševskega dodatka v dogovoru z drugim od staršev sam.
 
 

Pri uveljavljanju pravice do starševskega dodatka morate biti pozorni:

 1. z vlogo za uveljavitev pravice do starševskega dodatka lahko hkrati uveljavljate tudi pravico do pomoči ob rojstvu otroka
 2. ker se pravica do starševskega dodatka pridobi šele po rojstvu otroka, morate o rojstvu otroka obvestiti center za socialno delo (lahko predložite tudi obvestilo porodnišnice o rojstvu otroka oziroma rojstni list otrok).