Skoči na vsebino

PRAVICE IZ ZAVAROVANJA ZA STARŠEVSKO VARSTVO

 

Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo vključujejo:

 

Vrste dopusta:

 1. materinski dopust
 2. očetovski dopust
 3. starševski dopust

 

Če zavarovanec izpolnjuje v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) naštete pogoje, mu pripada nadomestilo:

 1. v času materinskega dopusta - pravica do materinskega nadomestila
 2. v času očetovskega dopusta - pravica do očetovskega nadomestila
 3. v času starševskega dopusta pravica do starševskega nadomestila

 

Kje se uveljavljajo pravice?

 

Vse pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo se uveljavljajo pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na:

 • materino stalno prebivališče oziroma
 • materino začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča.

Če mati nima niti stalnega niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, se pravice uveljavljajo pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen po naslednjem vrstnem redu:

 • glede na sedež materinega delodajalca oz. dejavnosti
 • glede na kraj rojstva otroka
 • glede na stalno prebivališče posvojitelja oz. osebe, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve.

 

Obrazci – vloge

 

Vsi obrazci so dostopni tudi na našem spletišču, tako da jih lahko izpišete in izpolnite že pred odhodom na center za socialno delo

 

Vse potrebne obrazce stranki izročijo na centru za socialno delo in jo seznanijo z nadaljnjim postopkom uveljavljanja posamezne pravice, opozorijo na obveznosti do delodajalca in seznanijo s posledicami zamude rokov.

 

Stranki ob uveljavljanju posamezne pravice ni treba prilagati dokazil, ki jih center za socialno delo že ima, kakor tudi ne podatkov o dejstvih, potrebnih za obravnavo vloge in odločanje o pravicah, iz lastne evidence in iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

 

 

Kdo odloča o pravicah?

 

Na prvi stopnji odloča center za socialno delo, o pritožbah zoper odločbe centra za socialno delo pa odloča ministrstvo, pristojno za varstvo družine (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti).