Skoči na vsebino

ZAVAROVANJE ZA STARŠEVSKO VARSTVO - NADOMESTILO

 

2. Pravica do nadomestila

 

Nadomestilo je nadomestilo plače oziroma osebni prejemek, ki izhaja iz zavarovanja za starševsko varstvo.
 
Pravica do nadomestila obsega:

 1. materinsko nadomestilo
 2. očetovsko nadomestilo
 3. starševsko nadomestilo.


Pravico do nadomestila imajo:

 • tiste osebe, ki imajo pravico do dopusta in so bile zavarovane po tem zakonu dan pred nastopom posamezne vrste dopusta,
 • osebe, ki nimajo pravice do dopusta, če so bile zavarovane po tem zakonu najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih pred  uveljavljanjem pravice do nadomestila.

Upravičenci do nadomestila, ki nimajo pravice do dopusta, so v času prejemanja nadomestila obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, zavarovani za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo. Upravičenci so tudi zdravstveno zavarovani za primer bolezni in poškodbe zunaj dela, in sicer za plačilo zdravstvenih storitev, za povračilo potnih stroškov.,
 
Tudi upravičenci do nadomestila, ki jim je prenehalo delovno razmerje v času trajanja dopusta, so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, obvezno zdravstveno zavarovani ter zavarovani za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo.
 
Pravica do nadomestila izključuje prejemanje drugih nadomestil po predpisih, ki urejajo zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti ter plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in prejemanje delnega plačila za izgubljeni dohodek po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.
 
Če zavarovanec izpolnjuje z zakonom naštete pogoje, mu pripada:

 1. v času materinskega dopusta - pravica do materinskega nadomestila,
 2. v času očetovskega dopusta - pravica do očetovskega nadomestila in sicer za 30 koledarskih dni
 3. v času starševskega dopusta - pravica do starševskega nadomestila

Nadomestilo pripada za delovne dneve oziroma delovne ure, ko je zavarovanec na starševskem dopustu, kot tudi za praznične in druge proste dni, določene z zakonom.
 

 

Višina starševskega nadomestila
 
Osnova za izračun posamezne vrste nadomestila je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v strnjenih 12 mesecih, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust, kar je na primer: plača, nadomestilo plače kot na primer bolniško nadomestilo, nadomestilo za nego otroka oziroma družinskega člana, starševsko nadomestilo, nadomestilo za brezposelnost...,
 
Za izračun osnove za posamezno vrsto nadomestila se ne glede na obračunane prispevke ne štejejo:

 • prejemki za delo, ki ga je delavec opravil zunaj okvira rednega dela
 • prejemki, ki pomenijo povračilo materialnih stroškov (na primer: dnevnice, kilometrine, prevoz na delo)
 • regres za letni dopust
 • nagrade ob delovnih jubilejih
 • prejemki v naravi, razen kadar pomenijo sestavni del plače po pogodbi o zaposlitvi in so od njih plačani prispevki
 • odpravnine
 • prejemki zaradi upokojitve ali priprave na upokojitev, prejemki v obliki delnic, obveznic ali drugih vrednostnih papirjev,
 • drugi prejemki, ki so bili izplačani delavcu poleg njegove plače in
 • drugi dohodki iz delovnega razmerja.

Če prispevki za starševsko varstvo upravičencu niso bili obračunani za vseh zadnjih 12 mesecev oziroma če so bili upravičenci zavarovani najmanj 12 mesecev v zadnjih treh letih, se opravi obračun po posebnem ključu na podlagi zakona. 
 
Materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo za polno odsotnost z dela znašajo 100% osnove. Nadomestilo za delno odsotnost z dela je pa enako sorazmerno delu delne odsotnosti z dela. 

 

Starševsko nadomestilo se izplačuje najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec na osebni račun upravičenca.
 
Izplačilo očetovskega in starševskega nadomestila ne more biti višje od dvainpolkratnika vrednosti povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji z uskladitvami iz 2. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom (ZUTPG), to je 3.578,43 evrov bruto, materinsko nadomestilo pa je navzgor neomejeno. Nadomestilo ne more biti nižje od 55 % vrednosti minimalne plače v Republiki Sloveniji z uskladitvami iz 2. člena ZUTPG, to je 588,25 eurov bruto.
 
Pri uveljavljanju pravice do nadomestila morate biti pozorni:

 • posamezna vrsta nadomestila se uveljavlja skupaj s pravico do posamezne vrste dopusta, in sicer v istih rokih, ki veljajo za uveljavljanje pravice do posamezne vrste dopusta