Skoči na vsebino

ENAKE MOŽNOSTI

Sektor za enake možnosti

Vodja sektorja: mag. Maruša Gortnar

Telefon: 01 369 75 00

E-pošta: marusa.gortnar(at)gov.si
 

Področje enakih možnosti je 1. 4. 2012 v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi prevzelo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Sektor za enake možnosti izvaja naslednje naloge:

  • koordinira oblikovanje politik in pripravo predpisov na področju preprečevanja in odpravljanja diskriminacije, predvsem pri prenosu predpisov Evropske unije o uresničevanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali etnično poreklo in o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu;
  • spremlja položaj žensk ter uresničevanje njihovih z ustavo, zakoni in mednarodnimi konvencijami zajamčenih pravic;
  • z vidika načela enakih možnosti žensk in moških obravnava predpise, akte in ukrepe, ki jih sprejemajo Vlada Republike Slovenije in resorna ministrstva ter h gradivom pred sprejemom podaja mnenja in predloge;
  • sodeluje pri pripravi predpisov, drugih aktov in ukrepov ki jih pripravljajo ministrstva in se nanašajo na ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških;
  • daje Vladi Republike Slovenije in ministrstvom pobude in predloge za ukrepe s področja enakih možnosti žensk in moških ter s področja preprečevanja in odpravljanja diskriminacije;
  • pripravlja analize, poročila in druga gradiva s področja enakih možnosti žensk in moških;
  • spodbuja ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških z informiranjem in osveščanjem;
  • obravnava pobude nevladnih organizacij, ki delujejo na področju enakih možnosti žensk in moških;
  • na podlagi veljavnih predpisov in postopkov zastopa Vlado Republike Slovenije v mednarodnih in regionalnih organizacijah na področju zagotavljanja enakih možnosti žensk in moških;
  • izvaja naloge, določene v Zakonu o enakih možnostih žensk in moških.

Poiščite nas na  pod Enakost spolov.