Skoči na vsebino

KOORDINATORICE IN KOORDINATORJI ZA ENAKE MOŽNOSTI ŽENSK IN MOŠKIH

 

V skladu z Zakonom o enakih možnostih žensk in moških - ZEMŽM so ministrstva pri svojem rednem delu dolžna spodbujati in ustvarjati enake možnosti žensk in moških. S tem namenom minister ali ministrica izmed uradnikov in uradnic za vsako mandatno obdobje določi koordinatorja ali koordinatorico, ki skrbi za izvajanje nalog, določenih s tem zakonom.

 

Koordinatorji oziroma koordinatorice imajo predvsem svetovalno, koordinacijsko in spodbujevalno-nadzorno vlogo. Njihove naloge in naloge ministrstev, prioritetna področja za posamezna obdobja ter temeljne usmeritve so natančneje opredeljene v Smernicah za vključevanje vidika enakosti spolov v delo ministrstev, 2016-2020. Smernice na podlagi izhodišč, določenih v nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, pripravi Sektor za enake možnosti (SEM) na MDDSZ v sodelovanju z koordinatoricami in koordinatorji.

 

 

 

 

 

 

 

Koordinatorice in koordinatorji za enake možnosti žensk in moških se udeležujejo rednih sestankov, ki jih organizira Sektor za enake možnosti (MDDSZ).