Skoči na vsebino

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVEDBO RAZISKAVE O DOSTOPNOSTI TRGA DELA ZA ŽENSKE IN MOŠKE (JN - ZAP. ŠT. 430-35/2016)

Številka:                430-35/2016/1

Datum:                  18.4.2016

 

 

Zadeva:  Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo raziskave o dostopnosti trga dela za ženske in moške (JN - zap. št. 430-35/2016)

 

 

1.     NAROČNIK

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Služba za enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana, davčna št. 76953475, matična št. 5022860.

Oseba naročnika, odgovorna za dodatne informacije in pojasnila: mag. Tanja Salecl, e-pošta: tanja.salecl(at)gov.si,  telefon: 01/369 7517.

 

2.     PREDMET POVABILA

Izvedba raziskave o dostopnosti trga dela za ženske in moške.

 

2.1. Namen raziskave

Namen povabila je raziskava o dostopnosti trga dela za ženske in moške, zlasti za mlade ženske in moške in za mlade ženske s terciarno izobrazbo.

Raziskava naj bi analizirala, kakšne so zaposlitvene možnosti žensk in moških (okvirno tri starostne skupine 15-24, 25-29, 30-40 let starosti) in razkoraki med spoloma, kakšne so karierne poti žensk in moških ter s kakšnimi ovirami se srečujejo na trgu dela. Zanima nas predvsem naslednje:

 

  • zaposlitvene možnosti žensk in moških (okvirno tri starostne skupine 15-24, 25-29, 30-40 let starosti)  po spolu, starosti, področju in vrsti/stopnji izobrazbe (razkorak med izobrazbeno strukturo brezposelnih žensk in moških ter prostimi delovnimi mesti);
  • zaposlitvene možnosti prvih iskalk in iskalcev zaposlitve po spolu, starosti in vrsti/stopnji izobrazbe, vključno z vključenostjo v programe aktivne politike zaposlovanja in uspešnostjo zaposlitve;
  • nove zaposlitve žensk in moških (okvirno tri starostne skupine 15-24, 25-29, 30-40 let starosti) po spolu, starosti, področju in vrsti/stopnji izobrazbe, vrsti zaposlitve (določen čas, nedoločen čas, polni delovni čas, krajši delovni čas);
  • karierna pot žensk in ovire s katerimi se srečujejo (vrste zaposlitev, delovni čas, prekinitve zaposlitev, napredovanja, plačilo,  koriščenje dopusta zaradi otrok, delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, itd.);
  • karierna pot moških in ovire s katerimi se srečujejo (vrste zaposlitev, delovni čas, prekinitve zaposlitev, napredovanja, plačilo,  koriščenje dopusta zaradi otrok, delo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, itd.);
  • odnos delodajalcev do zaposlovanja žensk in moških (kaj je za njih pomembno, katere probleme opažajo, kako se odločajo, ko imajo na razpolago za zaposlitev kandidata in kandidatko itd.).

 

 

2.2. Cilji raziskave so z vidika enakosti spolov:

a)     Ugotoviti zaposlitvene možnosti žensk in moških glede na spol, starost, področje in vrsto/stopnjo izobrazbe (kakšne so možnosti in razlike med ženskami in moškimi po končanem izobraževanju, da dobijo zaposlite in ali ima določen spol prednost oziroma boljše možnosti za zaposlitev).

b)    Ugotoviti razkorak med ženskami in moškimi, ki so se zaposlili v posameznem letu glede na starost, področje in vrsto/stopnjo izobrazbe, vrsto zaposlitve (samozaposlena ali zaposlena oseba), trajanju zaposlitve (določen čas, nedoločen čas), delovnem času (polni delovni čas, krajši delovni čas), sektor oziroma panogo.

c)     Pridobiti kakovostne informacije o kariernih poteh žensk in moških (iskanje zaposlitve, menjava zaposlitve, napredovanje oz. nazadovanje na delovnem mestu in v plači, ovire s katerimi so se srečevali ali se srečujejo, npr. zaradi starševstva, itd.).   

d)    Pridobiti kakovostne informacije o stališčih in vedenju delodajalcev pri zaposlovanju žensk in moških. 

 

2.3. Raziskava obsega kvantitativno in kvalitativno raven:

a)     Pripravo ustreznega raziskovalnega orodja

b)    Analizo stanja za zadnjih pet let

c)     Anketiranje delavk in delavcev v Sloveniji na vzorcu, ki bo omogočal posplošitev rezultatov na celotno populacijo delavk in delavcev

d)    Anketiranje delodajalcev v Sloveniji na vzorcu, ki bo omogočil posplošitev rezultatov na celotno populacijo delodajalcev

e)     Vsebinsko interpretacijo rezultatov, iz katere je razviden vidik spola

f)     Pripravo strokovnih podlag in predlogov (pregled in utemeljitev potrebnih ključnih elementov) za potrebne ukrepe nadaljnjega razvoja področja

 

3.     VSEBINA PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbo oddati na priloženem obrazcu PrijavaRaziskavaTrgDela. Obrazca po obliki ali vsebini ni dovoljeno spreminjati.

Ponudniki morajo v ponudbi opredeliti:

a)      Načrt in metodologijo raziskovanja

b)      Osnutek načrtovane analize stanja

c)      Osnutek vprašalnikov za izvedbo anket

d)      Časovni načrt

e)      Reference prijavitelja/prijaviteljice, nosilca/nosilke, ključnih sodelavk/sodelavcev

f)       Načrt sodelovanja z naročnikom

g)      Ceno

 

4.     KONČNI IZDELEK

Končni izdelek je vsebinsko poročilo, ki obsega elemente iz 2.3. točke tega povabila. Zaključno poročilo brez prilog (vprašalniki, statistični podatki, tabele z izračuni ipd.) mora obsegati najmanj 48.000 znakov s presledki (30 strani) in največ 80.000 znakov s presledki (50 strani). Končni izdelek je izvajalec naročniku dolžen izročiti v dveh tiskanih izvodih in v elektronski obliki (elektronska pošta in na nosilcu zapisa) v .docx datoteki.

 

5.     TERMINSKI NAČRT IZVEDBE

Končni rok za izvedbo in dostavo končnega izdelka naročniku je 31. 10. 2016 do 12.00 ure, pri čemer mora izvajalec najkasneje do 17.10. 2016 do 12.00 ure predložiti osnutek končnega izdelka naročniku v odobritev.

 

 

 

6.     MERILA ZA IZBOR

Pri izbiri ponudbe bo naročnik upošteval naslednje kriterije in merila:

KRITERIJI IN MERILA

MAKSIMALNO ŠT. TOČK

1. kriterij: Ustreznost in kakovost

Vsebinska ustreznost ponudbe glede na cilje raziskave, opredeljene v povpraševanju pod točko 2.2.

(kriterij ni izpolnjen - 0 točk,  kriterij je izpolnjen na nižji ravni – 15 točk, kriterij je delno izpolnjen – 30 točk, kriterij je v celoti izpolnjen – 45 točk)

45

2. kriterij: Relevantnost in uresničljivost pristopa in metodologije vrednotenja

Raziskovalni načrt potrjuje, da bo uporabljena metodologija lahko izpolnila cilje iz točke 2.2. tega povabila

(kriterij ni izpolnjen - 0 točk,  kriterij je izpolnjen na nižji ravni – 3 točke, kriterij je delno izpolnjen – 6 točk, kriterij je v celoti izpolnjen – 9 točk)

9

Časovni načrt je ustrezen in uresničljiv

(kriterij ni izpolnjen - 0 točk,  kriterij je izpolnjen na nižji ravni – 1 točka, kriterij je delno izpolnjen – 3 točke, kriterij je v celoti izpolnjen – 5 točk)

5

Načrt sodelovanja z naročnikom je ustrezen

(kriterij ni izpolnjen - 0 točk,  kriterij je izpolnjen na nižji ravni – 1 točka, kriterij je delno izpolnjen – 3 točke, kriterij je v celoti izpolnjen – 5 točk)

5

Dejavnosti v načrtu zagotavljajo, da bo raziskava obsegala vse elemente iz točke 2.3. tega povabila

(kriterij ni izpolnjen - 0 točk,  kriterij je izpolnjen na nižji ravni – 3 točke, kriterij je delno izpolnjen – 6 točk, kriterij je v celoti izpolnjen – 9 točk)

9

3. kriterij: Usposobljenost raziskovalne ekipe

Znanstveno-raziskovalne reference nosilke/nosilca raziskave s področja enakosti spolov (vsaka referenca 1 točka, največ 5 točk)

5

Znanstveno-raziskovalne reference nosilke/nosilca raziskave s področja enakosti spolov na mestih odločanja v gospodarstvu (vsaka referenca 1 točka, največ 5 točk)

5

Znanstveno-raziskovalne reference ključnih sodelavk/sodelavcev raziskave s področja enakosti spolov (vsaka referenca 1 točka, največ 5 točk)

5

Znanstveno-raziskovalne reference ključnih sodelavk/sodelavcev raziskave s področja enakosti spolov na mestih odločanja v gospodarstvu (vsaka referenca 1 točka, največ 5 točk)

5

4. kriterij: Finančna konstrukcija

Cenovna ugodnost ponudbe*

20

* Cenovno najugodnejša ponudba bo ugotovljena na osnovi formule:

št. točk vrednosti = (najnižja cena med ponudbami / ponujena cena) x 20

 

Najvišje možno število točk je 113. Najmanjše število točk, ki je pogoj za izbor izvajalca raziskave je 70. Če dva ali več ponudnikov doseže enako število točk, je izbran ponudnik, ki po 1. kriteriju (Ustreznost in kakovost) doseže višje število točk.

Najugodnejši ponudnik je tisti, ki glede na kriterije in merila prejme najvišje število točk.

 

 

7.     VREDNOST PONUDBE IN PLAČILNI POGOJI

Ocenjena vrednost ponudbe je največ 18.500,00 € brez DDV. Ponudbe, ki bodo presegale vrednost 18.500,00 € brez DDV, ne bodo upoštevane.

Naročnik bo izbranemu ponudniku dogovorjeni znesek izplačal na podlagi predloženega končnega izdelka iz 4. točke tega povabila ter poslanega in odobrenega računa oz. zahtevka za izplačilo

Rok za plačilo je 30 dni od dneva odobritve končnega izdelka ter prejema in potrditve računa oziroma zahtevka za izplačilo.

 

8.     POGODBA

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o izvajanju raziskave (vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije). Izbrani ponudnik je dolžen podpisati pogodbo v roku 5 dni po prejemu podpisanih izvodov s strani naročnika.

 

9.     ROK ZA ODDAJO PONUDBE

Ponudbe je potrebno oddati na obrazcu PrijavaRaziskavaTrgDela najkasneje do 13. 5. 2016 na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, s pripisom PONUDBA – RAZISKAVA SEM. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je na zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka. V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev, obvezno prilogo predstavlja »kopija enaka originalu« računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke).

 

Za zainteresirane ponudnike bo v petek, 22. 4. 2016, ob 10h v prostorih naročnika izvedena javna predstavitev povabila.