Skoči na vsebino

TRGOVINA Z LJUDMI IN SPOLNO IZKORIŠČANJE

Izzivi in usmeritve

Slovenija je na področju trgovine z ženskami za namene spolnega izkoriščanja tako država izvora, kot tudi država tranzita in ciljna država.

Uradni podatki o trgovini z ljudmi in izkoriščanju zaradi prostitucije in pornografije so skopi, saj so prijave kaznivih dejanj zelo redke.

 

Neustrezno je urejena tudi celovita pomoč in podpora žrtvam trgovine z ljudmi, saj področna zakonodaja žrtvam brez državljanstva RS ali drugega pravno urejenega statusa tega ne omogoča.

 

Pomembno je, da se preprečevanje trgovine z ljudmi in izkoriščanja za potrebe prostitucije in pornografije sistemsko uredi, predvsem s prilagoditvami pravne ureditve in postopkov standardom, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij in sporazumov.

 

Potrebno je tudi vzpostaviti medinstitucionalno koordiniran sistem spremljanja podatkov.

 

Koordinirano sodelovanje vseh ustreznih institucij, vladnih in nevladnih, je tudi na tem področju bistvenega pomena za preprečevanje trgovine z ljudmi in spolnega izkoriščanja ter učinkovito obravnavo.

 

Enako pomembno pa je tudi preučevanje in odpravljanje vzrokov za trgovino z ljudmi, vključno s povpraševanjem po prostituciji.

 

Za reševanje te problematike je izrednega pomena izboljšanje ozaveščenosti in informiranosti o nevarnostih in posledicah trgovine z ljudmi ter spolnega izkoriščanja zaradi prostitucije in pornografije.

 

Ozaveščanje mora biti usmerjeno tako v posamezne ciljne skupine, ki so bodisi potencialne žrtve bodisi osebe, s katerimi žrtve pridejo v stik, kot širšo javnost, da začne takšna dejanja dojemati kot nedopustna in kot kršenje človekovih pravic in svoboščin.