Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIDOBITEV STATUSA NEVLADNE ORGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) podeljuje status nevladne organizacije v javnem interesu na področju enakih možnosti žensk in moških na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18, v nadaljevanju: ZNOrg) in Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na delovnem področju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Uradni list RS, 2/17) - na podlagi četrtega odstavka 38. člena ZNOrg se navedeni predpis za vse nevladne organizacije uporablja do uveljavitve predpisa, izdanega na podlagi petega odstavka 6. člena ZNOrg.    

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) podeljuje status nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva pred diskriminacijo ali varstva človekovih pravic na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18, v nadaljevanju: ZNOrg), Zakona o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg) in Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na delovnem področju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Uradni list RS, 2/17) - na podlagi četrtega odstavka 38. člena ZNOrg se navedeni predpis za vse nevladne organizacije uporablja do uveljavitve predpisa, izdanega na podlagi petega odstavka 6. člena ZNOrg.    

 

 

Splošni pogoji za podelitev statusa
 

Status nevladne organizacije v javnem interesu lahko organizacija pridobi, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev/ustanoviteljic oz. njenih članov/članic, če je splošno koristno ter če izpolnjuje naslednje splošne pogoje (v skladu z 4. odstavkom  6. člena ZNOrg): 

 • njeni člani/članice, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju iz drugega odstavka tega člena v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge,
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju iz drugega odstavka tega člena in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju iz drugega odstavka tega člena, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije in
 • druge pogoje, če tako določa zakon.

Če nevladna organizacija zaprosi za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, o podelitvi statusa odloči ministrstvo, pristojno za področje, na katerem nevladna organizacija pretežno deluje, po predhodnem soglasju ministrstev, pristojnih za ostala področja.

 

Ministrstvo, pristojno za področje, kjer nevladna organizacija ne deluje pretežno, soglasje izda, če nevladna organizacija na področju, za katerega je pristojno, izpolnjuje pogoje iz druge, četrte in šeste alineje 4. odstavka 6. člena ZNOrg. 

 

 

Priprava vloge

 

V pomoč pri oddaji vloge smo pripravili poseben obrazec, ki ga najdete  tukaj  za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju enakih možnosti žensk in moških ter tukaj za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva pred diskriminacijo in varstva človekovih pravic. Oddaja vloge na tem obrazcu ni nujna, mora pa vloga organizacije vsebovati vse zahtevane podatke. 

 

Predlogu je treba v skladu z 2. odstavkom 8. člena ZNOrg priložiti:

 • poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju iz drugega odstavka 6. člena ZNOrg v zadnjih dveh letih,
 • dokazila o pomembnejših dosežkih iz prejšnje alineje (v skladu s Pravilnikom o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na delovnem področju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti),
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti iz prve alineje tega odstavka,
 • sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve leti delovanja na področju iz drugega odstavka 6. člena ZNOrg, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu.

Pristojno ministrstvo v postopku podelitve statusa nevladne organizacije v javnem interesu iz uradnih registrov pridobi podatek o registraciji organizacije, ustanoviteljicah/ustanoviteljih in zastopnici/zastopniku in kopijo veljavnega temeljnega akta, podatke iz letnih poročil organizacije za zadnji dve leti, za organizacijo, ki je na podlagi zakona zavezana k revidiranju računovodskih izkazov, pa tudi oceno revizorja, podatek, ali je bila organizaciji pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ali je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja in podatek, ali je nad organizacijo začet stečajni postopek ali postopek likvidacije.

 

 

 

Pravice in obveznosti nevladnih organizacij v javnem interesu

 

Nevladne organizacije v javnem interesu lahko v svojem imenu ali firmi uporabljajo besedno zvezo ali kombinacijo besed »nevladna organizacija v javnem interesu« .

 

Pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna, namenjenih nevladnim organizacijam, in pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz proračunov lokalnih skupnosti se v merilih za izbor prejemnic/prejemnikov sredstev upošteva tudi status nevladne organizacije v javnem interesu na področju, kateremu je javni razpis namenjen, pri čemer upoštevanje takšnega statusa ne sme biti manjše od petih odstotkov in ne presegati 20 odstotkov skupne vrednosti meril.

 

Nevladna organizacija v javnem interesu vsako drugo leto od podelitve tega statusa do 31. marca predloži ministrstvu, ki ji je podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu:

 • poročilo iz prve in tretje alineje drugega odstavka 8. člena ZNOrg za pretekli dve koledarski leti z dokazili o aktivnostih in pomembnejših dosežkih,
 • program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti.

Če ima organizacija podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, predloži poročilo in program iz prejšnjega odstavka ministrstvu, ki je nevladni organizaciji podelilo status v javnem interesu.

 

Ministrstvo, ki je nevladni organizaciji podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu, z odločbo organizaciji odvzame ta status, če:

 • ne izpolnjuje več pogojev iz 2., 6. oziroma 10. člena ZNOrg ali če ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu,
 • kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 11. člena ZNOrg (poročanje o delovanju v javnem interesu),  
 • se nevladna organizacija v javnem interesu podeljenemu statusu pisno odpove.

 

Društva in pravne osebe zasebnega prava, ki že imajo status društva oziroma delovanja v javnem interesu

 

Vsa društva in pravne osebe zasebnega prava, ki so na dan 14. 4. 2018 imele status društva oziroma delovanja v javnem interesu, se štejejo, da so nevladne organizacije v javnem interesu, če:

uskladijo svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po Zakonu o nevladnih organizacijah, in najkasneje do 31. marca 2019 pristojnemu ministrstvu posredujejo izjavo na predpisanem obrazcu, da sta njihov ustanovitveni akt in delovanje usklajena s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po tem zakonu, ter poročilo in program iz prvega odstavka 11. člena ZNOrg (poročilo o delu za pretekli dve leti in program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti. Pristojno ministrstvo nato po uradni dolžnosti izda odločbo o podelitvi oziroma odvzemu statusa nevladne organizacije v javnem interesu.

 

Vlogo s prilogami, pošljete na naslov:
 
Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti
Štukljeva 44, 1000 Ljubljana 

 

 

Seznam društev in pravnih oseb zasebnega prava, ki imajo status društva oziroma delovanja v javnem interesu