Skoči na vsebino

KONFERENCA ENAKOST SPOLOV SE OBRESTUJE!

Si lahko privoščimo neizkoriščen potencial žensk?

 

Čas finančne in gospodarske krize je priložnost za korenite družbene spremembe, za iskanje inovativnih in boljših rešitev, za ustvarjanje pravičnejše družbe. Hkrati pa je to tudi čas, ko je enakost spolov, eden od gradnikov pravične družbe, na veliki preizkušnji, saj se jo pogosto razume kot zadevo, s katero se ukvarjamo zgolj v časih gospodarske in družbene rasti ter napredka.

Enakost spolov ni razkošje. Je nuja. Ni samo stvar človekovih pravic in demokracije, temveč tudi stvar gospodarskega razvoja in družbene blaginje. Da se enakost spolov obrestuje, dokazujejo številne študije in izkušnje tako iz poslovnega kot političnega sveta. Enakost žensk in moških oziroma raznolikost spolov izboljšuje procese odločanja, povečuje uspešnost podjetij, zmanjšuje tvegane in povečuje družbeno odgovorne odločitve, tako politične kot poslovne.

 

 

Na konferenci Enakost spolov se obrestuje! smo 15. in 16. januarja 2014 razpravljali o političnih, gospodarskih, družbenih in tudi zasebnih argumentih za enakost žensk in moških. Ključno vprašanje, na katerega bomo skušali odgovoriti je, ali si lahko privoščimo neizkoriščen potencial žensk. Ženske v Sloveniji in drugod po Evropi so bolj izobražene od moških, vendar večinoma zasedajo nižja in slabše plačana delovna mesta, na položajih odločanja v politiki in gospodarstvu so slabše zastopane. Predstavili bomo različne dobre prakse ter razpravljali o ključnih izzivih za krepitev enakosti spolov v prihodnosti.

 

Konferenca je bila otvoritveni dogodek projekta Uravnotežimo odnose moči med spoloma, ki ga izvaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in se sofinancira iz Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009 - 2014.

 

 

 

Tukaj najdete povzetke.

 

 

 

15. januar 2014

 

 

10.00 - 11.00: OTVORITEV IN UVOD

11.30 - 13.00: ZASTOPANOST IN UDELEŽBA ŽENSK IN MOŠKIH V POLITIKI

Politične odločitve močno vplivajo na življenja prebivalk in prebivalcev, pa vendarle je zastopanost žensk na političnem parketu še vedno (pre)nizka. Kako spodbuditi večjo udeležbo in zastopanost žensk v politiki? Kakšne so izkušnje dejavnih političark v Sloveniji ter na Norveškem?

 

14.00 - 15.30: VPLIV GOSPODARSKE KRIZE IN KRIZNIH UKREPOV NA ŽENSKE TER ODZIVI NANJE

Gospodarska kriza je močno posegla v življenja prebivalk in prebivalcev Slovenije. Zdi se, da je politika enakosti spolov v kriznih časih vedno bolj obrobna tema. Zato se sprašujemo, koga je kriza do sedaj prizadela (naj)bolj – ženske ali moške? Ali proti-krizni in varčevalni ukrepi lahko poglobijo vrzel na področju enakosti spolov?Zakaj se enakost spolov obrestuje tudi v obdobju krize?

 

 

15.45 - 17.15: EKONOMSKA NEODVISNOST TER URAVNOTEŽENA ZASTOPANOST ŽENSK IN MOŠKIH NA POLOŽAJIH ODLOČANJA V GOSPODARSTVU

Ženske v Sloveniji predstavljajo skoraj polovico delovne sile. Med njimi jih večina dela polni delovni čas. Kljub povprečno višji izobrazbi ženske težje najdejo zaposlitev, prav tako je zastopanost žensk na položajih odločanja nizka. Kako povečati karierne možnosti žensk ter zastopanost na vodstvenih in vodilnih položajih? Kaj za zaposlene in delodajalce pomeni učinkovito usklajevanje poklicnega in družinskega oziroma zasebnega življenja?

 

17.15: ZAKLJUČEK

  • Dejan Levanič, državni sekretar Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

16. 1. 2014

 

10.00 - 10.30: POVZETEK PRVEGA DNE IN UVOD

 

  • Jana Lovšin, vodja Službe za enake možnosti in evropsko koordinacijo pri MDDSZ

10.30 - 12.00 - DELAVNICE

I. Nevladni sektor in enakost spolov

 

Delo nevladnih organizacij pomembno vpliva na politiko enakosti spolov v Sloveniji. S katerimi izzivi se nevladne organizacije soočajo na področju enakih možnosti žensk in moških?

 

II. Lokalna skupnost in enakost spolov

V letošnjem letu bodo potekale lokalne volitve in s tem tudi obdobje, ko politika enakosti spolov postane medijsko zanimiva. Kakšen je bil vpliv Zakona o spremembah zakona o lokalnih volitvah iz leta 2005, ko so bili uvedeni pozitivni ukrepi? Kateri so novi izzivi občin na področju politike enakosti spolov?

 

 

III. Nacionalna politika enakosti spolov

Politika enakosti spolov v zadnjem obdobju na zakonodajnem področju uvaja nekatere korenite spremembe. Na sprejetje čaka Zakon o enakosti žensk in moških, prav tako je v pripravi nova Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških. Kaj je pokazalo vrednotenje izvajanja Resolucije o nacionalnem programu žensk in moških 2005 – 2013 ter kakšni so izzivi in rešitve, ki naj jih vsebuje nova Resolucija?

 

  • Dr. Živa Humer, Mirovni inštitut, Ženski lobi Slovenije
  • Martina Stergar, koordinatorica za enake možnosti žensk in moških MNZ – Policija

12.00 - 13.00: RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK

 

  • Jana Lovšin, vodja Službe za enake možnosti in evropsko koordinacijo pri MDDSZ