Skoči na vsebino

NORVEŠKO-SLOVENSKO SODELOVANJE: ENAKOST SPOLOV SE JE OBRESTOVALA!

      

 

MDDSZ je 17. 2. 2017 ob sofinanciranju bilateralnega sklada Norveškega finančnega mehanizma organiziralo mednarodno konferenco Norveško-slovensko sodelovanje: Enakost spolov se je obrestovala!

 

Njen namen je bila predstavitev rezultatov projektov s področja enakosti spolov, ki so se sofinancirali iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora 2009-2014, ter izmenjava izkušenj Norveške in Slovenije in razprava o izzivih za prihodnost, s poudarkom na naslednjih področjih:

  • usklajevanje poklicnega in družinskega življenja,
  • uravnotežena zastopanost ter udeležba žensk in moških na mestih odločanja v politiki in gospodarstvu,
  • nasilje nad ženskami in nasilje v družini,
  • krepitev vloge in moči žensk.

 

 

 

 


 9.00 – 9.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.15 – 10.00

 

 

 

 

POZDRAVNI NAGOVORI

 

Martina Vuk, državna sekretarka, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

Olav Berstad, veleposlanik Kraljevine Norveške

 

     

 

 

Projekti s področja enakosti spolov v okviru PROGRAMA NFM

 

Slovenija je bila v obdobju 2009 – 2014 upravičena do 14,4 milijona evrov sredstev iz Norveškega finančnega mehanizma. Eno od programskih področij je bilo tudi integracija načela enakosti spolov in usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, kjer je bilo sofinanciranih šest projektov, med drugim tudi vnaprej opredeljeni projekt Uravnotežimo odnose moči med spoloma, ki ga je izvajalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Mojca Krisch, Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme, SVRK

 

Projekt Uravnotežimo odnose moči med spoloma

Pia Ažman, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

 

10.00 – 10.45

 

 

Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

 

Politika usklajevanja poklicnega, zasebnega in družinskega življenja omogoča  delavkam in delavcem, staršem in bodočim staršem lažje usklajevanje skrbstvenih obveznosti (skrb za otroke, ostarele in druge pomoči potrebne) s plačanim delom.

 

 

 

Projekt GEQUAL

Barbara Kresal, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

 

Projekt ODA

Iztok Šori, Mirovni inštitut

 

Norveška izkušnja s področja usklajevanja poklicnega in družinskega življenja

Anette S. Hoel,Ministrstvo za otroke, enakost in socialno vključenost, Kraljevina Norveška 

 

 

10.45 – 11.15

 

ODMOR

 

 

11.15 – 12.30

 

 

Uravnotežena zastopanost in udeležba žensk in moških na mestih odločanja v politiki in gospodarstvu

 

Uravnotežena, torej vsaj 40-odstotna udeležba tako žensk kot moških na položajih odločanja, je pomemben princip enakosti spolov. Na področju političnega odločanja je Slovenija s sprejemom ustrezne zakonodaje uspela bistveno izboljšati stanje, medtem ko nas tak korak na področju gospodarskega odločanja še čaka.

 

 

Projekt Network Mema

Marta Turk, Zavod Meta

 

Projekt EQPOWEREC

Jasna Mikič, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

 

Projekt Meta dekleta

Iztok Šori, Mirovni inštitut

 

Projekt OPENN

Maja Ladić, Mirovni inštitut

 

Norveška izkušnja s področja uravnotežene zastopanosti na mestih odločanja v politiki in gospodarstvu

Rachel Eapen Paul, Urad varuha za enakost in nediskiminacijo, Kraljevina Norveška

 

 

 

12.30 – 13.30

 

KOSILO

 

 

 

13.30 – 14.30

 

Nasilje nad ženskami in nasilje v družini

 

Nasilje nad ženskami in nasilje v družini sodita med najbolj pogosto kršitev človekovih pravic in obliko diskriminacije žensk v vseh starostnih obdobjih. Po ocenah nevladnih organizacij, ki delujejo na področju preprečevanja in odpravljanja posledic nasilja nad ženskami, je v Sloveniji delež neprijavljenega nasilja, zlasti ko gre za nasilje v domačem okolju in partnerskih odnosih, mnogo višji od uradnih podatkov.

 

 

 

Projekt Da! Življenje brez trgovine z ljudmi

Polona Kovač, Društvo Ključ

 

Projekt POND_SiZdrav

Lilijana Šprah, ZRC SAZU

 

Projekt Exit

Primož Šporar in Špela Šega, Skupnost privatnih zavodov

 

 

14.30 – 15.30

 

Krepitev vloge in moči žensk

 

Čeprav družbo delimo na ženske in moške, niti eni niti drugi nismo homogena skupina. Znotraj vsake skupine, še zlasti žensk, obstajajo namreč družbene skupine, ki so zaradi spola in drugih osebnih okoliščin še bolj izpostavljene slabšemu ravnanju, zato je krepitev njihove vloge in moči še bolj pomembna.

 

 

 

 

Projekt Eko-etno romska moda

Emilija Skrt, Društvo za celostno zdravje

 

 

Projekt Balkanski copat

Faila Pašić Bišić, Društvo UP

 

Projekt Nežno me objemi

Irena Šimnovec in Zalka Drglin, Združenje Naravni začetki

 

 

15.30 – 16.00

 

Razprava in zaključek

 

Maruša Gortnar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti