Skoči na vsebino

PREDSTAVITVENI DOGODEK ZA MEDIJE

Predlog direktive o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov na direktorskih mestih družb, ki kotirajo na borzi, in povezanih ukrepih

Namen direktive: bistveno povečati število žensk v upravnih odborih z določitvijo minimalnega 40 % deleža za nezadostno zastopan spol na neizvršnih direktorskih mestih družb, ki kotirajo na borzi, in družbe zavezati, da v izbirnih postopkih za imenovanja uporabljajo vnaprej določena, jasna, nevtralno formulirana in nedvoumna merila

 

 

 

Povzetek predloga direktive:

 • nanaša se na podjetja, ki kotirajo na borzi, imajo več kakor 250 zaposlenih in letni promet, višji od 50 MIO EUR ali je njihova letna bilančna vsota višja od 43 MIO EUR (ne velja za mala in srednja podjetja)
 • rok za dosego uravnoteženega (40 %) deleža vsakega od spolov je 1. 1. 2020 (za javna podjetja 1. 1. 2018)
 • nanaša se zgolj na neizvršna direktorska mesta (nadzorni sveti) in na nove kandidatke oziroma kandidate (prednost ima kandidatka/kandidat nezadostno zastopanega spola, če je ta oseba enako kvalificirana v smislu primernosti, usposobljenosti in poklicnih izkušenj)
 • za izvršna direktorska mesta bodo podjetja sama določila svoje lastne kvantitativne cilje, ki jih bodo dosegla najkasneje do leta 2020
 • država lahko določi, da cilja ni treba doseči družbam, v katerih je nezadostno zastopanega spola manj kakor 10 %
 • država lahko določi, da je cilj dosežen, če je na vseh direktorskih (neizvršni in izvršni) mestih vsaj 1/3 vsakega spola

·

Stanje v največjih evropskih in slovenskih podjetjih

 

 

Predsednice uprave

Članice uprave

Neizvršne direktorice

Izvršne direktorice

EU-28

(612 podjetij)

4 %

17 %

18 %

11 %

Slovenija

(20 podjetij)

10 %

20 %

24 %

19 %

 

 

 

 

 

Najvišji delež

23 % Češka 

29 % Finska

30 % Finska

26 % Estonija

20 % Slovaška

29 % Latvija

29 % Latvija

25 % Romunija

16 % Latvija

27 % Francija

28 % Francija, Švedska

23 % Latvija

 

 

 

 

 

Najnižji delež

0 %: BE, DK, EE, IE, GR, IT, LU, HU, MT, NL, AU, PT, RO, UK

3 % Malta

3 % Malta

4 % Avstrija

7 % Grčija

7 % Ciper

5 % Italija

7 % Portugalska

8 % EE, GR, PT

6 % Češka, Madžarska

 

 Vir: Evropska komisija

 

 

 

Posebni Eurobarometer o ženskah na mestih odločanja

Posebni Eurobarometer o ženskah na mestih odločanja (v angleščini)

 

 

Izvlečki:

 

Trenutno v EU ženske manj pogosto kakor moški zavzemajo odgovornepoložaje, ker

ženske ti položaji zanimajo manj kakor moške.

EU-27

SI

Se strinjam

28%

28%

Se ne strinjam

69%

70%

 

 

Trenutno v EU ženske manj pogosto kakor moški zavzemajo odgovornepoložaje, ker

so se za svoje kariere manj pripravljene boriti kakor moški.

EU-27

SI

Se strinjam

29%

28%

Se ne strinjam

68%

70%

 

 

Trenutno v EU ženske manj pogosto kakor moški zavzemajo odgovornepoložaje, ker

Imajo zaradi družinskih obveznosti manj izbire.

EU-27

SI

Se strinjam

68%

75%

Se ne strinjam

30%

24%

 

 

Trenutno v EU ženske manj pogosto kakor moški zavzemajo odgovornepoložaje, ker

V poslovnem svetu prevladujejo moški, ki ženskam ne zaupajo dovolj.

EU-27

SI

Se strinjam

76%

79%

Se ne strinjam

20%

18%

 

 

Trenutno v EU ženske manj pogosto kakor moški zavzemajo odgovornepoložaje, ker

ženske za odgovorne položaje nimajo vedno potrebnih lastnosti in spretnosti.

EU-27

SI

Se strinjam

21%

16%

Se ne strinjam

76%

83%

 

 

Ob upoštevanju enakih kompetenc bi morale biti ženske enako zastopane na

vodstvenih položajih v podjetjih.

EU-27

SI

Se strinjam

88%

95%

Se ne strinjam

9%

5%

 

 

 

 

Kaj je, po vašem mnenju, najboljši način za dosego uravnotežene zastopanosti žensk

in moških v upravah podjetij?

EU-27

SI

Prostovoljni ukrepi kot npr. nezavezujoči kodeksi in listine

20%

21%

Samoregulacija (podjetja si sama zastavijo cilje)

31%

29%

Zavezujoči zakonski ukrepi

26%

32%

Ni potrebe, da se zagotovi

8%

9%

 

 

Nekatere evropske države (npr. FR, ES, NL, IT, BE, NO) so že sprejele zakonske

Ukrepeza bolj uravnoteženo zastopanost moških in žensk v upravah podjetij.

Podpirate ali nasprotujete zakonodaji s tega področja, ob upoštevanju kvalifikacij

in ne avtomatskega favoriziranja enega ali drugega spola?

EU-27

SI

Podpiram

75%

80%

Ne podpiram

17%

17%

 

 

V primeru zakonodajnih ukrepov za bolj uravnoteženo zastopanost žensk in moških

v upravah podjetij, ki kotirajo na borzi, kakšen bi bil – po vašem mnenju – realen cilj?

EU-27

SI

30 % žensk in 70 % moških

15%

13%

40 % žensk in 60 % moških

32%

31%

50 % žensk in 50 % moških

53%

56%

 

 

 

 

 

Izobrazbena struktura glede na spol

 

Diploma / terciarno izobraževanje (stari od 30 – 34 let) - 2011

 

 

Ženske

Moški

EU-27

38,5 %

30,8 %

Slovenija

47,3 %

29,4 %

Najvišji delež

55,8 % Irska

49,1 % Luksemburg

55,0 % Finska

43,0 % Združeno kraljestvo

54,6 % Švedska

42,8 % Irska

Najnižji delež

21,0 % Romunija

15,9 % Italija

22,1 % Malta

19,6 % Slovaška

24,5 % Avstrija

20,1 % Madžarska

 

Vir: Eurostat

 

 

 

Vpisani študenti in študentke ter diplomanti in diplomantke na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih po spolu, RS, v letih od 2006 do 2011

 

Vpisani

Diplomirani

Leto

Skupaj

% žensk

Skupaj

% žensk

2006

115.944

58,29

17.145

61,91

2007

115.445

58,14

16.680

61,77

2008

114.391

57,96

17.221

62,76

2009

114.873

57,84

18.103

61,82

2010

107.134

60,63

19.694

61,76

2011

104.003

57,73

20.461

60,34

Vir: SURS

 

 

Analiza stanja v podjetjih, na katera se bo nanašala direktiva (december 2012)

MDDSZ je med decembrom 2012 in januarjem 2013, pred začetkom pogajanj na Svetu EU, opravilo analizo stanja ter izvedljivosti direktive v slovenskih podjetjih, za katera bi veljala direktiva.

 

Po podatkih s konca lanskega/začetka letošnjega leta bi direktiva veljala za 18 slovenskih podjetij (odgovore je posredovalo 14 podjetij: Abanka Vipa, Gorenje, Intereuropa, Lektrika, Krka, Luka Koper, Mlinotest, NKBM, Pivovarnaetrol, Pozavarovalnica Sava, Salus, Zavarovalnica Triglav).

 

Stanje (december 2012 - januar 2013):

 

 • Neizvršna direktorska mesta (nadzorni sveti):
  • v 5 podjetjih je delež žensk in moških uravnotežen
  • v 9 podjetjih delež žensk in moških ni uravnotežen (tu se delež žensk giba od 10 do 33 %)

 • Izvršna direktorska mesta:
  • v 3 podjetjih ni nobene izvršne direktorice,
  • v 5 podjetjih je delež žensk in moških uravnotežen, v 3 ne (od tega je v dveh 37,5 %, v enem 25 %)
  • v 1 podjetju je delež neuravnotežen za moške

   

 • Uprave:
  • v vseh je predsedujoča oseba moškega spola
  • v nobenem podjetju še niso imeli ženske na mestu predsednice uprave
  • skupaj je od 52 članic in članov uprav v teh 14 podjetjih 7 žensk (13,5 %)
  • v 9 podjetjih nimajo v upravi nobene ženske
  • v 3 podjetjih je delež žensk in moških uravnotežen
  • v preostalih 2 podjetjih je pod 30 %

   

 • Predlog direktive:
  • 11 podjetij od 14 bi podprlo določbo, da ima pri izbiri neizvršnih direktoric oz. direktorjev prednost oseba nezadostno zastopanega spola (manj kakor 40 %), če je ta oseba enako kvalificirana kot oseba nasprotnega spola v smislu primernosti, usposobljenosti in poklicnih izkušenj

 • Izvedljivost cilja: 11 podjetij pravi, da dosega najmanj 40 % vsakega spola v nadzornem svetu zanje ne bo problem, ker ta cilj bodisi že dosegajo bodisi ga bodo lahko dosegli, ker se nanaša samo na nadzorne svete; 3 podjetja pa pravijo, da tega cilja ne morejo doseči, lahko pa bi dosegli cilj, da je na vseh direktorskih mestih najmanj 30 % vsakega od spolov