Skoči na vsebino

STATUS DELOVANJA V JAVNEM INTERESU

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podeljuje status društva, ki deluje v javnem interesu na področju enakih možnosti žensk in moških na podlagi Zakona o društvih in Pravilnika o določitvah kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na delovnem področju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Ministrstvo z odločbo podeli ali odvzame status društva, ki deluje v javnem interesu na področju enakih možnosti žensk in moških ali na področju varstva pred diskriminacijo ali varstva človekovih pravic. V skladu z 41. členom Zakona o varstvu pred diskriminacijo lahko status delovanja na področju varstva pred diskriminacijo ali varstva človekovih pravic pridobijo tudi druge nevladne organizacije, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe o statusu društva v javnem interesu, določene s tem zakonom in zakonom, ki ureja društva.

 

Če je društvu s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona zaradi njegove splošno koristne dejavnosti priznan poseben status ali je določeno, da je njegova dejavnost humanitarne narave, ali mu zakon na drug način neposredno ureja opravljanje in financiranje dejavnosti, ki je v javnem interesu, šteje, da je tako društvo društvo v javnem interesu na podlagi 35. člena Zakona o društvih. Tako društvo ima torej poleg statusa, ki ga je pridobilo na podlagi posebnega zakona, tudi status društva v javnem interesu. To pomeni, da takšnemu društvu ni treba vlagati vloge za podelitev statusa društva v javnem interesu, saj šteje, da že ima ta status. Če takšno društvo potrebuje potrdilo, da šteje za društvo v javnem interesu po 35. členu Zakona o društvih, ga lahko pridobi pri pristojnem organu, ki mu je podelil poseben status.

 

 

 

Splošni pogoji za podelitev statusa (30. člen Zakona o društvih)

Društvu se podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na področju enakih možnosti žensk in moških ali na področju varstva pred diskriminacijo ali varstva človekovih pravic, če izpolnjuje naslednje splošne pogoje:

 • da njegove ustanoviteljice/ustanovitelji in članice/člani niso pravne osebe javnega prava,
 • da ima dejavnost enakih možnosti žensk in moških, ki je v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu,
 • da je registrirano in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa,
 • da je sredstva zadnji dve leti pretežno uporabljalo za opravljanje dejavnosti enakih možnosti žensk in moških ter da je redno izvajalo programe, projekte ali druge dejavnosti za uresničevanje namena in ciljev s področja enakih možnosti žensk in moških, ki so v javnem interesu,
 • da ima izdelane programe bodočega delovanja na področju enakih možnosti žensk in moških,
 • da lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju enakih možnosti žensk in moških.

Vloga za pridobitev statusa

Vlogo društva predložijo na naslov:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana

 

V pomoč pri oddaji vloge smo pripravili poseben obrazec, ki ga najdete tukaj za pridobitev statusa društva v javnem interesu na področju enakih možnosti žensk in moških ter tukaj za pridobitev statusa društva v javnem interesu na področju varstva pred diskriminacijo ali varstva človekovih pravic. Oddaja vloge na tem obrazcu ni nujna, mora pa vloga društva vsebovati vse zahtevane podatke.

 

 

 

Vlogi je treba priložiti (32. člen Zakona o društvih):

 • osebno ime, EMŠO oz. datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oz. začasnega prebivališča zastopnice/zastopnika društva, ki je vpisan v register društev, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča;
 • poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih dejavnosti, ki jih je društvo izvajalo v javnem interesu na področju enakih možnosti žensk in moških v zadnjih dveh letih, in o porabi sredstev za njihovo doseganje;
 • sprejet program prihodnjega delovanja na področju enakih možnosti žensk in moških;
 • dokazilo o rezultatih svojega delovanja na področju enakih možnosti žensk in moških;
 • izjavo, da niso pridobili statusa društva v javnem interesu na drugih področjih ali izjavo o morebitnem izvajanju programov na področjih, ki sodijo v pristojnost drugih ministrstev (če društvo izvaja programe tudi na drugih področjih in želi pridobiti predhodno soglasje k odločbi, mora predložiti ustrezno razdelane programe, ki sodijo v pristojnost teh ministrstev);
 • izjavo, da društvu ni priznan poseben status na podlagi 35. člena zakona o društvih;
 • izjavo, da se programi društva izvajajo za članice/člane in nečlanice/nečlane društva in so splošno koristni.

Društvo mora za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju enakih možnosti žensk in moških izkazati tudi izpolnjevanje najmanj treh od naslednjih kriterijev (s poročilom o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih dejavnosti, ki jih je društvo izvajalo v javnem interesu v zadnjih dveh letih, in o porabi sredstev za njihovo doseganje, ali z drugimi dokazili, ki izkazujejo izpolnjevanje posameznega kriterija, in ne smejo biti starejša od treh let):

 • prispevanje k uresničevanju enakosti spolov tako, da društvo izvaja promocijo ali širi strokovno znanje z izobraževanjem, organiziranjem in izvajanjem posvetov, kongresov, seminarjev in drugih oblik srečanj;
 • da društvo izvaja pravno ali drugo svetovanje in pomoč za zagotavljanje enakosti spolov na vsaj enem od naslednjih področij: zaposlovanje, zdravje, nasilje nad ženskami, partnerski odnosi in človekove pravice;
 • da je društvo izdalo ali objavilo vsaj en strokovni članek, strokovno publikacijo, kot npr. glasilo, zbornik in druge stalne oziroma periodične publikacije, ali raziskovalno delo;
 • da je društvo prejelo priznanje ali nagrado na lokalni, državni ali mednarodni ravni za delo;
 • da je društvo nosilec ali partner pri izvajanju projekta, ki se sofinancira iz EU ali mednarodnih sredstev, v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa;
 • da je društvo sofinancirano na lokalni, državni ali mednarodni ravni.

 

Društvo mora za pridobitev statusa društva v javnem interesu na področju varstva pred diskriminacijo ali varstva človekovih pravic izkazati tudi izpolnjevanje najmanj treh od naslednjih kriterijev (s poročilom o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih dejavnosti, ki jih je društvo izvajalo v javnem interesu v zadnjih dveh letih, in o porabi sredstev za njihovo doseganje, ali z drugimi dokazili, ki izkazujejo izpolnjevanje posameznega kriterija, in ne smejo biti starejša od treh let):

 • prispevanje k uresničevanju varstva pred diskriminacijo ali varstva človekovih pravic tako, da izvaja promocijo ali širi strokovno znanje z izobraževanjem, organiziranjem in izvajanjem posvetov, kongresov, seminarjev in drugih oblik srečanj;
 • izvajanje pravnega ali drugega svetovanja in pomoči za zagotavljanje varstva pred diskriminacijo na različnih področjih družbenega življenja, pri uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pri uveljavljanju pravic in obveznosti ter v drugih pravnih razmerjih na političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem, civilnem ali drugem področju;
 • periodično izdajanje ali objavljanje strokovnih člankov ali strokovnih publikacij, kot so glasila, zborniki in druge stalne oziroma periodične publikacije ali izdaja oziroma objava raziskovalnega dela;
 • prejem priznanja ali nagrade na lokalni, državni ali mednarodni ravni za delo;
 • društvo je nosilec ali partner pri izvajanju projekta, ki se sofinancira iz sredstev Evropske unije ali mednarodnih sredstev, v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa;
 • društvo je sofinancirano na lokalni, državni ali mednarodni ravni.

 

 

Obveščanje ministrstva

Društvo v javnem interesu mora pristojnemu ministrstvu do 31. marca tekočega leta predložiti: poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih dejavnosti, ki jih je društvo izvajalo v javnem interesu, ter o porabi sredstev za njihovo doseganje v preteklem letu.

 

Društvo v javnem interesu mora pristojnemu ministrstvu predložiti navedena poročila za preteklo leto, po preteku izvajanja programa pa tudi nov program prihodnjega delovanja.

 

 

Društva, ki so pridobila status društva v javnem interesu na področju enakih možnosti žensk in moških

 

Zaporedna številkaŠtevilka odločbeDatum odločbeMatična številkaNaziv društvaSedež društvaE-poštaOpombe
JI-10701-1/2014-210. 3. 20145457556Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasiljaP.P. 2726, Ljubljanadrustvo-sos(at)drustvo-sos.si
JI-2215-8/2014-619. 2. 20151210980000 Društvo Evropska mreža za enakost spolov - Regionalna pisarna za Južno EvropoLevstikova 15, Ljubljanasonja.lokar48(at)gmail.com
JI-3070-42/2015/318. 1. 20161768638Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita ActivaPovšetova ulica 104d, Ljubljanadrustvo.vitaactiva@gmail.com

 

 

Nevladne organizacije, ki so prejele status delovanja v javnem interesu na področju varstva pred diskriminacijo ali varstva človekovih pravic

 

 

Zaporedna številkaŠtevilka odločbeDatum odločbeMatična številkaNaziv nevladne organizacijeSedež E-poštaOpombe
JI-NVO-1215-15/2017/420.10.20175498295Mirovni inštitutMetelkova 6, 1000 Ljubljana info@mirovni-institut.si