Skoči na vsebino

KONVENCIJA O ODPRAVI VSEH OBLIK DISKRIMINACIJE ŽENSK

Generalna skupščina OZN je Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk sprejela leta 1979. Veljati je začela 3. septembra 1981, ko jo je ratificiralo 20 držav. Konvencija natančneje opredeljuje določbe Temeljne deklaracije o človekovih pravicah in Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah z vidika pravic žensk.

Konvencija med drugim nalaga državi pogodbenici naslednje obveznosti:

  • oblikovanje ukrepov in politik za odpravo diskriminacije žensk (2. člen)
  • sprejem zakonodaje za preprečevanje vseh oblik trgovine z ženskami ter izkoriščanja prostitucije žensk (6. člen)
  • zagotovitev volilne pravice in sodelovanja žensk v vladnih in nevladnih dejavnostih (7. člen)
  • podelitev enakih pravic ženskam v zvezi z državljanstvom in državljanstvom njihovih otrok (9. člen)
  • zagotovitev enakih pravic in dostopa žensk do izobraževanja in zaposlovanja (10. in 11. člen)
  • zagotovitev enakega dostopa žensk do zdravstvenega varstva in enakost pred zakonom (14. in 15. člen)

 

Republika Slovenija je leta 2004 ratificirala Opcijski protokol h Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, ki omogoča posameznicam, posameznikom in skupinam, da Odboru za odpravo diskriminacije žensk vložijo pritožbo zaradi kršenja določb konvencije. Odbor lahko obravnava le tista sporočila, za katera ugotovi, da so bila izčrpana vsa možna notranja pravna sredstva, razen če se z uporabo teh neupravičeno zavlačuje ali ta pravna sredstva verjetno ne bodo prinesla učinkovite rešitve. Protokol odboru tudi omogoča, da sproži preiskavo o množičnih in sistematičnih kršitvah pravic žensk v državi pogodbenici.

 

Slovenija je postala pogodbenica Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk kot pravna naslednica ratifikacije konvencije s strani nekdanje SFRJ. Skladno z 18. členom konvencije je Slovenija dolžna Odboru OZN za odpravo diskriminacije žensk poročati o sprejetih ukrepih za odpravo vseh oblik diskriminacije žensk. Do zdaj je pripravila naslednja poročila:

 

 

 

Tukajnajdete poročila vseh držav pogodbenic.