MEDNARODNA ORGANIZACIJA DELA

 

Mednarodna organizacija dela (MOD) je specializirana agencija Organizacije združenih narodov (OZN). Ustanovljena je bila leta 1919 z Versajsko pogodbo, leta 1946 pa je postala prva specializirana agencija Organizacije združenih narodov. Namen MOD je uveljavljanje socialne pravičnosti in mednarodno priznanih človekovih in delovnih pravic.

 

V okviru OZN ima MOD edinstveno tripartitno strukturo, kar pomeni, da so predstavniki vlad, delodajalcev in delojemalcev enakopravno zastopani v upravnih organih organizacije.

 

MOD postavlja mednarodne delovne standarde v obliki konvencij in priporočil, ki predstavljajo minimalne standarde osnovnih delovnih pravic, kot so svoboda združevanja, pravica do organiziranja, pogajanja za sklenitev kolektivnih pogodb, odprava prisilnega dela, enake možnosti in enaka obravnava ter ostali standardi, ki uravnavajo pogoje, povezane z različnimi vidiki področja dela.

 

Republika Slovenija je bila sprejeta v MOD 29. maja 1992. Slovenska delegacija, ki jo sestavljajo predstavniki vlade, delodajalcev in sindikatov, se udeležujejo rednih letnih zasedanj MOD. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pa poleg tega sodeluje v različnih projektih, ki sodijo pod okrilje MOD.

 

Ratificirane konvencije

 

 

Konvencije, ki jih je ratificirala Republika Slovenija:  

 

Konvencija št. 105 o odpravi prisilnega dela
Konvencija št. 108 o nacionalnih osebnih dokumentih pomorščakov
Konvencija št. 147 o minimalnih normativih v trgovski mornarici
Konvencija št. 149 o zaposlovanju in pogojih dela in življenja izvajalcev zdravstvene nege
Konvencija št. 154 o spodbujanju kolektivnega pogajanja

Konvencija št. 173 o varstvu zahtevkov delavcev v primeru insolventnosti njihovega delodajalca
Konvencija št. 175 o delu s krajšim delovnim časom
Konvencija št. 180 o delovnem času pomorščakov in številu članov posadke na ladji
Konvencija št. 182 o prepovedi najhujših oblik dela otrok in takojšnjem ukrepanju za njihovo odpravo  

 

 

Konvencije, ki jih je Slovenija nasledila z aktom o notifikaciji:

 

Konvencija št. 2 o brezposelnosti
Konvencija št. 3 o zaposlovanju žensk pred in po porodu*
Konvencija št. 8 o nadomestilu za brezposelnost zaradi brodoloma
Konvencija št. 9 o namestitvi mornarjev
Konvencija št. 11 o pravici združevanja in koaliranja kmetijskih delavcev
Konvencija št. 12 o odškodnini za nesreče pri delu v kmetijstvu
Konvencija št. 13 o uporabi svinčenega belila pri barvanju
Konvencija št. 14 o tedenskem počitku v industrijskih podjetjih
Konvencija št. 16 o obveznem zdravniškem pregledu otrok in mladine, zaposlenih na ladjah
Konvencija št. 17 o odškodnini za nesreče pri delu
Konvencija št. 18 o odškodnini za poklicne bolezni
Konvencija št. 19 o enakem obravnavanju tujih in domačih delavcev glede odškodnine za nesreče pri delu
Konvencija št. 22 o pogodbi o zaposlitvi mornarjev
Konvencija št. 23 o repatriaciji mornarjev pomorske plovbe
Konvencija št. 24 o zdravstvenem zavarovanju industrijskih in trgovskih delavcev ter domačih storitvenih delavcev
Konvencija št. 25 o zdravstvenem zavarovanju kmetijskih delavcev
Konvencija št. 27 o označevanju teže na velikih tovorih, ki se prevažajo z ladjo
Konvencija št. 29 o prisilnem ali obveznem delu
Konvencija št. 32 o varstvu delavcev, zaposlenih pri nakladanju in razkladanju ladij, pred nesrečami pri delu
Konvencija št. 45 o zaposlovanju žensk pri podzemnih delih v rudnikih vseh kategorij*
Konvencija št. 48 o mednarodni ureditvi varovanja pravic iz invalidskega, starostnega in družinskega zavarovanja**
Konvencija št. 53 o minimalni strokovni usposobljenosti poveljnikov in oficirjev trgovske mornarice
Konvencija št. 56 o zdravstvenem zavarovanju pomorščakov
Konvencija št. 69 o diplomi o strokovni usposobljenosti ladijskih kuharjev
Konvencija št. 73 o zdravniških pregledih mornarjev
Konvencija št. 74 o potrdilih o izobrazbi kvalificiranega mornarja
Konvencija št. 80 o delni reviziji konvencij, ki jih je sprejela Splošna konferenca Mednarodne organizacije dela na prvih 28 zasedanjih
Konvencija št. 81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini
Konvencija št. 87 o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic
Konvencija št. 88 o službi za posredovanje dela
Konvencija št. 89 o nočnem delu žensk, zaposlenih v industriji
Konvencija št. 90 o nočnem delu otrok v industriji
Konvencija št. 91 o plačanem dopustu pomorščakov**
Konvencija št. 92 o nastanitvi posadke na ladji (revidirana)
Konvencija št. 97 o migraciji z namenom zaposlitve
Konvencija št. 98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja
Konvencija št. 100 o enakem nagrajevanju moške in ženske delovne sile za delo enake vrednosti
Konvencija št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti
Konvencija št. 103 o varstvu materinstva*
Konvencija št. 106 o tedenskem počitku v trgovini in uradih
Konvencija št. 109 o plačah, delovnem času in številčnem stanju posadke na ladjah*
Konvencija št. 111 o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih
Konvencija št. 113 o zdravniškem pregledu ribičev
Konvencija št. 114 o pogodbi o zaposlitvi ribičev
Konvencija št. 116 o delni reviziji konvencij, ki jih je Splošna konferenca ILO sprejela na prvih 32 zasedanjih
Konvencija št. 119 o zavarovanju strojev
Konvencija št. 121 o dajatvah za nesreče pri delu in poklicne bolezni
Konvencija št. 122 o politiki zaposlovanja
Konvencija št. 126 o prostorih za posadko na ribiških ladjah
Konvencija št. 129 o inšpekciji dela v kmetijstvu
Konvencija št. 131 o minimalnih osebnih dohodkih, s posebnim ozirom na države v razvoju
Konvencija št. 132 o plačanem letnem dopustu
Konvencija št. 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev v podjetju
Konvencija št. 136 o varstvu pred nevarnostjo zastrupitve z benzolom
Konvencija št. 138 o minimalni starosti za sklenitev delovnega razmerja
Konvencija št. 139 o preprečevanju in kontroli poklicnih nevarnosti, ki jih povzročajo kancerogene substance in agensi
Konvencija št. 140 o plačanem dopustu za izobraževanje
Konvencija št. 142 o poklicnem usmerjanju in strokovnem usposabljanju za razvoj človekovih sposobnosti
Konvencija št. 143 o migracijah v pogojih zlorabljanja ter o podpiranju enakih možnosti in tretmaju delavcev migrantov
Konvencija št. 148 o varstvu delavcev pred profesionalnimi riziki zaradi onesnaženosti zraka, hrupa in vibracij v delovnem okolju
Konvencija št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju
Konvencija št. 156 o enakih možnostih delavcev in delavk in njihovem enakem obravnavanju (delavci z družinskimi obveznostmi)
Konvencija št. 158 o prenehanju delovnega razmerja na pobudo delodajalca
Konvencija št. 159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
Konvencija št. 161 o službah medicine dela
Konvencija št. 162 o varnosti pri uporabi azbesta 

 

Opombe:

* konvencije, ki jih je Republika Slovenije odpovedala

** konvencije, ki jih je Republika Slovenija ratificirala s pridržkom