Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INVALIDI, VOJNI VETERANI, ŽRTVE VOJNEGA NASILJA

 

Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja

generalna direktorica:Dragica Bac

telefon: 01 369 75 38

e-pošta: dragica.bac(at)gov.si

 

  

Direktorat sodeluje pri pripravi zakonov in drugih predpisov, ki pomembno vplivajo na položaj invalidov v družbi, ter spremlja izvajanje nacionalnega programa invalidskega varstva, socialnega varstva, programa zaposlovanja in podobno. Izdeluje analize, poročila, navodila, strokovna mnenja in druga gradiva z invalidskega področja. Hkrati opravlja in usklajuje naloge invalidskega varstva znotraj ministrstva. Med naloge direktorata sodi tudi ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev statusa invalidskega podjetja oziroma invalidske organizacije, vodenje evidenc invalidskih podjetij in organizacij ter sodelovanje z njimi.

 

Direktorat skrbi za sistemsko urejanje področja vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja in reševanje pritožb zoper odločbe upravnih enot (upravni organ prve stopnje). Med naloge tega področja sodi tudi  pomoč društvom, ki jim je ministrstvo podelilo status društva v javnem interesu ter priprava predpisov s tega področja dela.

 

Skrbi tudi za usklajevanje in sodelovanje pri pripravi mednarodnih predpisov (sporazumov) in drugih aktov s področja varstva vojnih grobišč ter za pripravo strokovnih mnenj, navodil in odgovorov s področja vojnih grobišč. Izvaja potrebne postopke in pripravlja pogodbe za vse oblike vzdrževanja vojnih grobišč ter vodi register vojnih grobišč v skladu z zakonom.

 

Direktorat opravlja tudi strokovne in administrativne naloge za Svet RS za invalide.

  

SPREJETJE KONVENCIJE O PRAVICAH INVALIDOV

Generalna skuščina Združenih narodov je 13. decembra 2006 sprejela Konvencijo o pravicah invalidov in Izbirni protokol h Konvenciji o pravicah invalidov. Republika Slovenija je konvencijo in izbirni protokol podpisala 31. marca 2007 na sedežu Združenih narodov.

Državni zbor Republike Slovenije je 2. aprila 2008 sprejel zakon o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov. Slovenija je tako med prvimi 20 državami na svetu, ki je ratificirala konvencijo, s čimer potrjuje svojo zavezanost uresničevanju človekovih pravic vseh ljudi, prav posebej pa ranljivih skupin, med katere sodijo tudi invalidi. Več o tem...


 


 

SPREJELI SPREMEMBE UREDBE O DOLOČITVI KVOTE ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV


Vlada Republike Slovenije je na svoji seji dne 28. 2. 2008 sprejela Uredbo o spremembah uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov. Spremembe so bile potrebne predvsem zaradi nove Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti, ki se je začela uporabljati 1. januarja 2008, poslovni subjekti pa so se morali uskladiti z njo do konca leta 2007. Poleg tega spremembe prinašajo tudi zmanjšanje administrativnih bremen.

 

Nova Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti je uvedla nova področja na ravni dejavnosti, s katerimi so se morali uskladiti poslovni subjekti. Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (sklad) je tako na podlagi podatkov, ki mu jih je posredovala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, predložil Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve podatke o številu vseh zaposlenih in številu zaposlenih invalidov po področjih iz nove Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti, na podlagi česar so bile pripravljene spremembe Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, ki je sicer začela veljati 1. maja 2007.

 

Navedena uredba je spremenjena tudi v delu, ki se nanaša na dolžnost zavezanca, da dokaže nadomestno izpolnitev kvote, in sicer tako, da je zavezanec dolžan poročati skladu o obojestranski izpolnitvi pogodbene obveznosti v 60 dneh po izteku koledarskega leta, saj je pri večini zavezancev poslovno leto enako koledarskemu in morajo ob koncu leta sestaviti letna poročila, katerih sestavni del so tudi bilance in izkazi poslovnega izida. Enako velja tudi za sklad.

 

Uredba o spremembah uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov uvaja tudi veljavnost odločbe o pravici do nagrade za preseganje kvote za obdobje dvanajstih mesecev namesto dosedanjih šest, kar pomeni zmanjšanje administrativnih ovir tako za delodajalce kot za sklad.

 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov v 62. členu določa, da Vlada Republike Slovenije na predlog Ekonomsko-socialnega sveta z uredbo določi kvoto za zaposlovanje invalidov.