Skoči na vsebino

PODPORNO ZAPOSLOVANJE

 

Podporno zaposlovanje je koncept zaposlovanja invalidov v integriranem delovnem okolju pri običajnih delodajalcih. Model temelji na zagotavljanju in izvajanju strokovne podpore invalidu, delovnemu okolju in delodajalcu. Definirano je v Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.


Kaj vse je lahko strokovna podpora invalidu, delovnemu okolju in delodajalcu?

Osnova so ugotovljene individualne potrebe, podpora pa obsega informiranje, svetovanje in usposabljanje, osebno asistenco, spremljanje pri delu, razvoj osebnih metod dela in ocenjevanje delovne uspešnosti invalida ter tehnično podporo s prilagoditvijo delovnega mesta. Delodajalcu in delovnemu okolju invalida se zagotavlja strokovna podpora z informiranjem in s svetovanjem.


Kdo ugotavlja potrebo po podpornih storitvah za invalida?

Potrebo po podpornih storitvah ugotavlja Zavod RS za zaposlovanje v postopku ugotavljanja zaposljivosti invalida.


Kdo pripravlja individualizirani načrt podpore?

Individualizirani načrt podpore je dokument, ki ga pripravi izvajalec storitev zaposlitvene rehabilitacije.


Kakšni so pogoji za uveljavitev pravice do plačila stroškov v podpornem zaposlovanju?

Pogoji za pridobitev pravice (73. člen ZZRZI): status invalida, odločba o zaposljivosti v podporni zaposlitvi, končana zaposlitvena rehabilitacija, izdelan individualizirani načrt podpore invalidu in delodajalcu, sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas oz. za določen čas najmanj 24 mesecev in zaposlitev invalida nad predpisano kvoto.


Kje in kako delodajalec lahko uveljavlja pravico do plačila stroškov v podpornem zaposlovanju?

Pravico do plačila stroškov v podpornem zaposlovanju uveljavlja delodajalec pri Skladu za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, in sicer na podlagi vloge za uveljavitev pravice do plačila stroškov podpornih storitev, ki pa mora biti oddana na predpisanem obrazcu, skupaj s potrebnimi prilogami.


Kdo plačuje podporne storitve?

Plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju izvaja Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov mesečno na račun delodajalca skladno s cenikom storitev v obsegu do 30 ur mesečno in v časovnem obdobju, ki je odvisno od obdobja, navedenega v individualnem načrtu podpore, vendar maksimalno za čas trajanja zaposlitve invalida oz. za čas preseganja kvote delodajalca.