Skoči na vsebino

NAVODILO ZA IZVAJANJE POSTOPKA ZA IZDAJO EU KARTICE UGODNOSTI ZA INVALIDE

I.              Uvod

Zakon o izenačevanju možnosti za invalide (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17, v nadaljevanju: ZIMI) določa, da invalidi izkazujejo status invalida pri uveljavljanju komercialnih popustov na področjih prometa, turizma, kulture, športa, prostega časa in na drugih področjih, ki priznavajo ugodnosti osebam na podlagi pridobljenega statusa invalida in nekaterih opredeljenih telesnih okvar.  ZIMI nato  pri opredeljevanju statusa invalida oziroma upravičenca do invalidske kartice ugodnosti smiselno  napotuje na uporabo Navodila  za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide.

 

To navodilo podrobneje določa kdo so upravičenci do invalidske kartice ugodnosti, katere so obvezne vsebine vloge in kako poteka postopek.

 

II.             Upravičenci

Upravičenci do invalidske kartice ugodnosti so:

-       delovni invalidi I., II. in III. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;

-       osebe s priznano telesno okvaro:  

o    90% telesno okvaro zaradi izgube vida,

o    70 % telesno okvaro zaradi izgube sluha in

o    najmanj 80% telesno okvaro,če se te seštevajo in je najnižji odstotek za eno  vsaj 70%;

-       invalidi po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov;

-       invalidne osebe po Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidov;

-       invalidi po Zakonu o vojnih invalidih;

-       osebe z zmerno, težjo in težko duševno ter najtežjo telesno prizadetostjo po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb;

-       otroci in mladostniki, razvrščeni po Zakonu o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju in po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami:

o    otroci z zmerno, težjo in težko  motnjo v duševnem razvoju

o    gluhi otroci

o    slepi otroci

o    otroci  z zmerno, težjo in težko gibalno oviranostjo in

o    otroci z avtističnimi motnjami;

-       osebe z gluhoslepoto – 50% okvara sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti;

-       invalidi po predpisih drugih držav članic EU.

V vseh primerih mora vlagatelj priložiti dokazila  o invalidnosti. Če dokazila o invalidnosti izdajo državni organi ali nosilci javnih pooblastil, jih pridobi upravna enota, ki odloča v postopku o pridobitvi invalidske kartice ugodnosti. V primeru, da je vlagatelj oseba z gluhoslepoto, mora priložiti vlogi izvid zdravnika okulista in otorinolaringologa, enako kot v primeru vloge za pridobitev tehničnega pripomočka.

 

III.           Vloga

Vloga  za invalidsko kartico ugodnosti mora vsebovati:

-       ime in priimek vlagatelja, EMŠO, naslov prebivališča,

-       navedbo o invalidnosti ali telesni okvari,

-       barvno fotografijo velikost 2,1 cm x 2,8 cm in

-       datum vložitve in podpis upravičenca ali zakonitega zastopnika.

 

IV.           Postopek:

Stranka se zglasi na katerikoli upravni enoti  kjer vloži vlogo za izdajo invalidske kartice ugodnosti.

Upravna enota (v bazi podatkov) preveri, če so navedbe stranke z vloge pravilne in preveri, ali izpolnjuje pogoj status invalida.

 

Če stranka izpolnjuje vse pogoje, upravna enota vlogo vpiše v evidenco invalidskih kartic ugodnosti. S tem se šteje invalidska kartica ugodnosti za izdano.

 

Po vpisu v evidenco invalidskih kartic ugodnosti upravna enota izpolni formular z osebnimi podatki, ki so potrebni za izdelavo kartice ter nanj nalepi fotografijo upravičenca ter pošlje izpolnjen formular izvajalcu, izbranemu za izdelavo invalidskih kartic ugodnosti.

 

Če stranka ne izpolnjuje pogojev za izdajo invalidske kartice ugodnosti, izda negativno odločbo, s katero stranki zavrne izdajo invalidske kartice ugodnosti.

Pritožba zoper odločbo upravne enote je možna na MDDSZ.

 

V.            Ostalo:

 

-       Veljavnost EU kartice ugodnosti za invalide je 10 let.

-       EU kartica ugodnosti za invalide ima predpisano obliko in zaporedno številko.

-       V primeru pogrešane, izgubljene, ukradene, obrabljene ali poškodovane kartice se kartica prekliče na upravni enoti in se upravičencu izda nova kartica z novo zaporedno številko.