Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INVALIDSKA PODJETJA V RS

 

Invalidska podjetja so zaradi zagotavljanja delovnih mest za invalide gospodarske družbe posebnega pomena. Predstavljajo neke vrste socialno ekonomijo, v praksi so postala ena redkih možnosti zaposlovanja invalidov. Njihovo ustanavljanje se je začelo že pred letom 1976, in sicer z ustanavljanjem invalidskih delavnic, ki so se obdržale do leta 1988, ko so se preoblikovale v invalidska podjetja. Od leta 1988, ko smo imeli v Slovenij 11 invalidskih podjetij, do konca leta 2017 je njihovo število naraslo na 144. Hkrati z rastjo števila invalidskih podjetij je raslo tudi število zaposlenih, posebno invalidov. Konec leta 2009 je bilo tako v invalidskih podjetjih 11.567 zaposlenih, od tega 5.878 invalidov.

 

Pravna podlaga za ustanavljanje invalidskih podjetjih je določena v Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki natančneje opredeljuje pogoje delovanja, postopek pridobitve statusa, način poslovanja, način delitve dobička, določa vpliv države na lastništvo in vpliv pri sprejemanju odločitev ter tudi obvezno revizijo računovodskih izkazov.

 

Invalidska podjetja lahko ustanovijo različne osebe glede na pravno organiziranost. Največ invalidskih podjetij so ustanovile gospodarske družbe; ponavadi so invalidska podjetja njihova hčerinska podjetja, med ustanovitelji pa so tudi fizične osebe, društva, združenja in občine. Invalidska podjetja prejemajo v skladu s Pravilnikom o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide za vsakega zaposlenega invalida mesečno subvencijo, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pa v 226. členu določa, da se podjetjem, zavodom in drugim organizacijam za zaposlovanje invalidov, ki so zavezanci za plačilo prispevkov iz prvega odstavka 204. člena tega zakona, prispevki zavarovanca in delodajalca po tem zakonu, ki se namenjajo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih, odvajajo na poseben račun pri delodajalcu in kot odstopljena sredstva uporabljajo za materialni razvoj teh podjetij oziroma v skladu z Zakonom o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb. Za zavarovance, ki so oproščeni plačila prispevkov, plača te prispevke Republika Slovenija iz državnega proračuna (232. člen ZPIZ).

 

Na podlagi drugega odstavka 60. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju velja enako za prispevke za zdravstveno varstvo in zavarovanje, le da se Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije odpove plačilu prispevkov.

 

Skladno s 83. členom ZZRZI vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Register invalidskih podjetij v Republiki Sloveniji.

Na podlagi sklepa Vlade RS je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve leta 2013 pripravilo Analizo statusa, namena ustanovitve in stroškov delovanja invalidskih podjetij

 

 

 

Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji delodajalcev, ki zaposlujejo invalide

 

Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo je na seji dne 24. 5. 2013 sprejel prenovljeno Stališče 17 - Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji delodajalcev, ki zaposlujejo invalide (Uradni list RS, št. 47/2013).

 

 

 

Pojasnilo v zvezi s plačevanjem prispevkov za socialno varnost po 1. 1. 2012 za invalidska podjetja in zaposlitvene centre

 

 

Davčna uprava RS je na svoji spletni strani objavila pojasnilo v zvezi s plačevanjem prispevkov za socialno varnost po 1. 1. 2012 za invalidska podjetja in zaposlitvene centre.