Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZENAČEVANJE MOŽNOSTI INVALIDOV

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov

 

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) ureja  področje izenačevanja možnosti invalidov. Namen zakona je preprečevati in odpravljati diskriminacijo invalidov, ki temelji na invalidnosti in je življenjskega pomena za tiste invalide, ki potrebujejo več podpore za samostojno življenje in so zaradi tega pogosto diskriminirani na različnih področjih življenja kot npr. v postopkih pred različnimi organi in institucijami, pri dostopnosti do dobrin in storitev, objektov v javni rabi ipd. S prepovedjo diskriminacije invalidov na različnih področjih in z uveljavljanjem različnih ukrepov se z zakonom želi za invalide ustvarjati enake možnosti na vseh področjih življenja.

Kot enega izmed ukrepov za izenačevanje možnosti invalidov zakon predpisuje sofinanciranje tehničnih pripomočkov za invalide s senzornimi okvarami (gluhi, naglušni, slepi, slabovidni in gluhoslepi). Drugi ukrep, ki ga predpisuje zakon pa je sofinanciranje prilagoditve vozila gibalno oviranim invalidom, ki lahko vozilo upravljajo sami ter invalidom, ki sami ne upravljajo vozila, prilagoditev pa je nujno potrebna za vstop invalida v vozilo in varno vožnjo. V teh delih je bil zakon letos dopolnjen (Uradni list RS št. 50/2014).
 

V Uradnem listu RS št. 71/2014 je bil objavljen Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila, ki podrobneje ureja pogoje za pridobitev tehničnih pripomočkov in prilagoditve vozila, dobo trajanja, standarde kakovosti teh pripomočkov in prilagoditev, način vzdrževanja in vrednost posameznega tehničnega pripomočka oziroma prilagoditve vozila. Objavljamo listo tehničnih pripomočkov ter listo prilagoditev vozila:

 

 

Pravice se uveljavlja z vlogo na upravni enoti. Obrazec vloge ni predpisan, za pomoč pri uveljavljanju pravic pa objavljamo vzorce vlog v slovenskem jeziku in jezikih obeh narodnih manjšin.

 

Vloga za uveljavljanje pravice do tehničnega pripomočka:

 

Vloga za uveljavljanje pravice do prilagoditve vozila:

 

Maja 2018 se je v celoti začel uporabljati Pravilnik o psih pomočnikih (Uradni list RS 5/18), ki je bil sprejet na podlagi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov.
 
Psi pomočniki so strokovno izšolani psi, ki za gibalno ovirano osebo pobirajo in prinašajo razne predmete (npr. telefon, daljinec za TV, časopis itd.), pomagajo pri odpiranju in zapiranju vrat ter predalov s pritrjenim vlečnim trakom na posebni oprtnici ali pritrjenim na kljuko. Pes lahko nudi pomoč pri slačenju delov oblačil in sodeluje z invalidom pri gibanju z invalidskim vozičkom. Lahko pomaga tudi pri vklopu in izklopu električnih stikal, ki so na primerni višini in jih pes doseže.
 
Za psa pomočnika ni primeren vsak pes, temveč mora biti za to ustrezno izšolan.
 
Šolanje psa bodo invalidi oziroma invalidke, ki so upravičeni do psa pomočnika, plačali z vrednotnico za financiranje šolanja. Upravičenec oziroma upravičenka za šolanje psa pomočnika lahko s seznama ministrstva, objavljenega v nadaljevanju, izbere katerega koli izvajalca šolanja psa pomočnika. Izvajalce šolanja psov pomočnikov je ministrstvo izbralo na Javnem razpisu za izbor izvajalcev za šolanje psov pomočnikov za obdobje od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2028, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/18 dne 30. 3. 2018.

 

Seznam izvajalcev šolanja psov pomočnikov:

 

zap. št.

naziv

naslov

ime in priimek zastopnika_ce

elektronska pošta

telefon

1.

CANISPOINT d.o.o.

Prebačevo 44, 4000 Kranj

Andrej Žunič

info@canispoint.com

041 855 924

041 378 963

2.

Društvo Center za terapijo s pomočjo živali

Videm 50, 1262 Dol pri Ljubljani

Marko Bručan

mbrucan@yahoo.com

041 889 767

3.

Društvo za šolanje psov K9 SERVIS

Idrijski log 4 c, 5274 Črni vrh nad Idrijo

Maja Golob

info@hydrargium.si

041 473 314

4.

Slovensko združenje inštruktorjev – Center za šolanje psov vodičev in psov spremljevalcev CANIS

Ob Blažovnici 58, 2341 Limbuš

Darinka Lečnik-Urbancl

info@slo-canis.si

02 320 11 70

5.

Tomaž Dražumerič s.p.

Ulica heroja Šarha 1, 3000 Celje

Tomaž Dražumerič

tomi.drazumeric@gmail.com

031 423 463

 

 

Vlogo za pridobitev psa pomočnika invalidi oziroma invalidke vložijo na upravni enoti. Obrazec vloge ni predpisan, za pomoč pri uveljavljanju pravice pa objavljamo vzorec vloge v slovenskem jeziku in jezikih obeh narodnih manjšin.

-    vloga za pridobitev psa pomočnika (slovenščina)
-    vloga za pridobitev psa pomočnika (madžarščina)
-    vloga za pridobitev psa pomočnika (italijanščina)

 

V skladu s Pravilnikom o psih pomočnikih mora vloga vsebovati informacije o vlagatelju, opis težav pri gibanju, prenašanju, premikanju ali ravnanju s predmeti ter o ustreznih psihofizičnih lastnostih in primernih bivalnih razmerah. Vsebovati mora tudi izjavo vlagatelja o zagotavljanju ustreznih bivalnih razmer za psa.

 

Na podlagi dokumentacije in osebnega razgovora z invalidom, invalidko, multidisciplinarni izvedenski tim Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS – Soča in izvedenec s področja dela s psi pomočniki podata izvedenski mnenji o njegovih / njenih fizičnih, osebnih in drugih značilnostih ter o združljivosti invalida oziroma invalidke in psa. Pri tem je najpomembnejše, da je invalid oziroma invalidka samostojno mobilen/a z invalidskim vozičkom ali podobnim pripomočkom ter da ga zna upravljati in voziti brez pomoči drugih oseb, da je psihično stabilen/a in sposoben/a za vodenje psa, da sprejme sobivanje s psom kot trajen odnos in da ima bivalne in ekonomske pogoje za bivanje in vzdrževanje psa pomočnika.


Multidisciplinarni izvedenski tim Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča

 

Lista izvedencev, ki podajo mnenje v zvezi z oceno združljivosti invalida in psa ter mnenje o uspešnosti para, ki ga tvorita invalid in pes:

zap.št.

ime in priimek

naslov

pošta

1.

Andrej Stanovnik

Podgorje 55

1240 Kamnik

2.

Jožef Vidic

Cesta Andreja Bitenca 116

1000 Ljubljana

3.

Matjaž Zanut

Cankarjeva ulica 15

8250 Brežice

 

V skladu s Pravilnikom o psih pomočnikih je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sprejela SKLEP o določitvi cenika za izdelavo izvedenskega mnenja Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča in izvedenca s področja dela s psi pomočniki.

 

Na podlagi izvedenskega mnenja upravna enota izda odločbo, s katero odloči o odobritvi šolanja psa pomočnika in vrednotnico za plačilo stroškov šolanja psa pomočnika.

 

Šolanje psa pomočnika traja največ eno leto. Skupni strošek za šolanje posameznega psa pomočnika ne sme znašati več kot 14.000 EUR z vključenim DDV. Strošek zajema:
•    stroške za nakup in šolanje psa,
•    stroške opreme za psa (ovratnica, povodec in oprtnica),
•    stroške uvajanja upravičenca, upravičenke za delo s psom,
•    stroške prehrane psa v času šolanja,
•    potne stroški izvajalca, če gre za razdaljo do prebivališča upravičenca do 50 km v eno smer in
•    stroške pridobitve veterinarskih in zdravstvenih potrdil za psa.

 

Po uspešno opravljenem šolanju in zaključnem izpitu, ki ga morata opraviti tako upravičenec oziroma upravičenka kot pes pomočnik, upravna enota izda odločbo s katero upravičenec oziroma upravičenka dobi psa pomočnika v trajno last. Invalid, invalidka mora psa od dne, ko postane njegov lastnik, lastnica zavarovati za poškodbo oziroma škodo, ki bi jo pes storil ljudem ali stvarem ter psa nezgodno zavarovati za primer bolezni in poškodb.