Skoči na vsebino

KONVENCIJA O PRAVICAH INVALIDOV

 


 

Generalna skuščina Združenih narodov je 13. decembra 2006 sprejela Konvencijo o pravicah invalidov in Izbirni protokol h Konvenciji o pravicah invalidov. Republika Slovenija je konvencijo in izbirni protokol podpisala 31. marca 2007 na sedežu Združenih narodov. Zdaj v Sloveniji poteka postopek ratifikacije konvencije.


Besedilo konvencije v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenski jezik:


  

Ad hoc odbor za pripravo Konvencije o pravicah invalidov je po petih letih intenzivnih pogajanj 25. avgusta 2006 dosegeldogovor glede predloga besedila konvencije in ga posredoval v sprejem Generalni skupščini OZN. Ta ga je obravnavala in sprejela konvencijo 13. decembra 2006.

 

Konvencija je zgodovinsko pomemben dokument, saj je prvi pravno zavezujoč dokument Združenih narodov s področja invalidskega varstva, ki zagotovlja uveljavljanje človekovih pravic oziroma  načela enakih možnosti in enake obravnave ter preprečevanja diskriminacije, ki jo doživljajo invalidi na različnih področjih življenja.

 

Konvencija ima 50 členov, posebno pozornost namenja položaju invalidnih žensk in invalidnih otrok, poleg tega pa tudi pravicam do:

 • dostopnosti
 • enakosti pred zakonom
 • varovanja osebne integritete
 • samostojnega življenja in vključenosti v skupnost
 • spoštovanja zasebnosti
 • izobraževanja
 • zdravja
 • usposabljanja in rehabilitacije
 • dela in zaposlitve
 • ustrezne življenjske ravni in socialne varnosti
 • sodelovanja v političnem in javnem življenju
 • itd.

V 34. členu konvencija določa tudi ustanovitev Odbora za pravice invalidov, ki bo spremljal izvajanje konvencije in vsaki 2 leti poročal Generalni skupščini.

 

Skupaj s predlogom konvencije je Ad hoc odbor 25. avgusta sprejel tudi predlog opcijskega protokola h konvenciji, v katerem je med drugim opredeljena tudi možnost pritožbe zaradi kršenja določil konvencije.

 

Slovenija je od vsega začetka podpirala sprejem konvencije in zato zelo aktivno sodelovala pri pripravi besedila konvencije. Tako je predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve sodeloval pri oblikovanju in usklajevanju stališč v okviru Evropske skupnosti kot pri delu Ad hoc odbora. Pri tem je Slovenija oblikovala svoje predloge na podlagi predhodnih posvetovanj z invalidi oziroma invalidskimi organizacijami.