Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OSEBNA ASISTENCA

 

 

Osebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene konkretnim potrebam posameznega uporabnika oz. uporabnice, njegovim oz. njenim sposobnostim, željam, pričakovanjem in življenjskim razmeram.

 

Pravico do osebne asistence in način njenega uveljavljanja urejata Zakon o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18, v nadaljevanju: zakon) in Pravilnik o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 57/18, v nadaljevanju: pravilnik). 
 
Do osebne asistence je ne glede na njegov oz. njen dohodek in premoženje upravičen vlagatelj, ki:

 • zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
 • je državljan RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS;
 • je star od 18 do 65 let;
 • živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in
 • potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

 
Če je vlagatelj imel pravico do osebne asistence pred dopolnjenim 65. letom starosti, je lahko upravičen do osebne asistence tudi potem, ko dopolni to starost.

 

Vlogo za pravico do osebne asistence vlagatelj ali njegova zakoniti zastopnik vloži na krajevno pristojnem centru za socialno delo. Obrazec vloge ni predpisan. Za pomoč pri uveljavljanju pravice objavljamo vzorec vloge:

 

Vloga za osebno asistenco

 

 

  
Komunikacijski dodatek je pravica, ki se lahko dodeli gluhi, slepi ali gluhoslepi osebi, ki izmed storitev osebne asistence potrebuje zgolj pomoč pri komunikaciji in spremstvu.

 

Kot dokazilo o gluhoti se šteje izvid zdravnika otorinolaringologa, da ima uporabnik najmanj 95-odstotno izgubo sluha po Fowlerju. 

 

Kot dokazilo o slepoti se šteje izvid okulista, da ima uporabnik 3., 4, ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnosti po definiciji slepote. 

 

Kot dokazilo o gluhoslepoti se štejeta izvid zdravnika okulista, da ima uporabnik 1., 2., 3., 4, ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnosti po definiciji slepote in slabovidnosti in izvid zdravnika otorinolaringologa, da ima najmanj 50-odstotno izgubo sluha po Fowlerju. 

 

Upravičenec do komunikacijskega dodatka se lahko odloči za:

 • uveljavljanje osebne asistence v obsegu do 30 ur na mesec 

(To pomeni, da posameznik lahko uveljavlja bodisi 2 uri bodisi največ 30 ur na mesec, odvisno od tega koliko pomoči potrebuje. V primeru, da je upravičen do prejemanja dodatka za pomoč in postrežbo oz. do drugih denarnih prejemkov zaradi potrebe po tuji negi in pomoči, mora polovico navedenega prejemka prispevati za izvajanje storitve.)

 

ali

 • denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb, ki je določen v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje in trenutno znaša 146,06 EUR. 

Vlogo za pravico do komunikacijskega dodatka vlagatelj ali njegova zakonita zastopnik vloži na krajevno pristojnem centru za socialno delo. Obrazec vloge ni predpisan. Za pomoč pri uveljavljanju pravice pa objavljamo vzorec vloge:

 

Vloga za komunikacijski dodatek


O pravici do osebne asistence (številu ur in vsebini) odloči center za socialno delo na podlagi mnenja strokovne komisije. Imenovanje komisije je do 31.12.2019 naloga Skupnosti centrov za socialno delo. Komisija je dvočlanska in imenovana z liste izvedencev in izvedenk, na kateri so strokovnjakinje in strokovnjaki s področja socialnega varstva, zdravstva ter predstavnice in predstavniki  po vrsti invalidnosti.

 

Lista izvedencev in izvedenk

 

Ocenjevalni obrazec

 

 


Izvajalci osebne asistence

 

Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik za izvajanje pravice do osebne asistence izbere izvajalca osebne asistence izmed izvajalcev osebne asistence, ki so vpisani v register izvajalcev osebne asistence

 

Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik skupaj z izvajalcem osebne asistence pripravita izvedbeni načrt, ki je pisni dogovor o storitvah osebne asistence. Vsebuje opredelitev vrste nalog, ki jih opravlja osebni asistent, izbiro enega ali več osebnih asistentov, ki bodo opravljali osebno asistenco pri uporabniku, terminski plan izvajanja osebne asistence ter pravice in obveznosti uporabnikov, osebnih asistentov in izvajalca. Podpisani izvedbeni načrt izvajalec pošlje krajevno pristojnemu centru za socialno delo.

 

Izvedbeni načrt

 

Osebno asistenco kot nepridobitno dejavnost lahko izvajajo nevladne organizacije, zavodi in samostojni podjetniki na podlagi odločbe ministrstva.

 

Vlagatelj za pridobitev statusa izvajalca osebne asistence in za vpis v register izvajalcev osebne asistence vloži vlogo na ministrstvu.

 

Vlagatelj mora biti v Republiki Sloveniji registriran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva brez nastanitve ali dejavnosti invalidskih organizacij oziroma mora biti ta dejavnost razvidna iz njegovega temeljnega akta ter mora zagotavljati prostore za organiziranje izvajanja dejavnosti pravice do osebne asistence in izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima zaposlenega strokovnega vodjo za izvajanje osebne asistence, ki ima opravljen strokovni izpit po predpisih, ki urejajo področje socialnega varstva, v kolikor izvaja osebno asistenco za več kot pet uporabnikov,
 • mu ni bila s pravnomočno sodbo sodišča izrečena prepoved izvajanja storitev s področja socialnega varstva,
 • ima za vodenje dela osebnih asistentov zaposlenega usklajevalca osebne asistence, ki je končal vsaj visokošolski strokovni program, za vsakih nadaljnjih 20 uporabnikov, 
 • ima poravnane davke in prispevke.

Vloga za pridobitev statusa izvajalca osebne asistence in vpis v register izvajalcev osebne asistence mora vsebovati:

 • naziv in sedež izvajalca osebne asistence,
 • pravni status izvajalca,
 • osebno ime odgovorne osebe izvajalca osebne asistence,
 • kontaktne podatke izvajalca osebne asistence,
 • davčno in matično številko in
 • območje, kjer bo predvidoma izvajal osebno asistenco.

Vlogi se mora priložiti:

 • dokazilo o registraciji, iz katerega je razvidno, da je registriran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva brez nastanitve ali dejavnost invalidskih organizacij, ali temeljni akt, iz katerega je ta dejavnost razvidna,
 • izjavo o predvidenem številu uporabnikov za katere bo izvajal osebno asistenco,
 • pogodbo o zaposlitvi in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu po predpisih, ki urejajo področje socialnega varstva za strokovnega vodjo za izvajanje osebne asistence, ko bo izvajal osebno asistenco za več kot pet uporabnikov,
 • pogodbo o zaposlitvi in potrdilo o izobrazbi za usklajevalca osebne asistence, ko bo izvajal osebno asistenco za več kot 20 uporabnikov in za vsakih nadaljnjih 20 uporabnikov dodatnega usklajevalca osebnih asistentov,
 • izjavo, da razpolaga s prostori za organizacijo osebne asistence,
 • izjavo, da mu ni bila s pravnomočno sodbo sodišča izrečena prepoved izvajanja storitev s področja socialnega varstva,
 • izjavo, da ima poravnane davke in prispevke.

Ministrstvo z izvajalcem osebne asistence sklene pogodbo. 

 

Izvajalci osebne asistence morajo pred začetkom izvajanja osebne asistence sprejeti interni akt, s katerim določijo pravice in obveznosti uporabnikov, osebnih asistentov in izvajalcev osebne asistence ter pritožbeni postopek. V svojih internih aktih določijo tudi ukrepe za primere neporočanja, zavajanja ali neresničnega poročanja.

 

Izvajalci osebne asistence morajo za uporabnike zagotavljati osebno asistenco v skladu z odločbo in izvedbenim načrtom. Uporabnik in izvajalec osebne asistence skupaj izbereta osebnega asistenta.

 

Obveznost izvajalca osebne asistence je, da pripravi program usposabljanja za osebne asistente, zaposlene pri izvajalcu. Osnovno usposabljanje osebnih asistentk in asistentov mora trajati vsaj šest ur. Pred začetkom dela pri uporabniku mora osebni asistent vsaj štiri ure praktičnega usposabljanja za delo pri uporabniku.

 

Dodatno usposabljanje osebnih asistentk in asistentov v trajanju vsaj šest ur se izvede enkrat letno in vsebuje vsebine, ki nadgrajujejo znanja osnovnega usposabljanja.

 

Udeležba v osnovnem in dodatnem programu usposabljanja je za osebnega asistenta brezplačna.

 

Izvajalec osebne asistence mora prav tako organizirati program usposabljanja za uporabnike ali zakonite zastopnike, za katere izvajajo osebno asistenco. Osnovno usposabljanje za uporabnike ali zakonite zastopnice in astopnike traja vsaj šest ur. Pred začetkom izvajanja osebne asistence uporabnica ali uporabnik ali zakoniti zastopnik opravita vsaj štiri ure praktičnega usposabljanja z osebnimi asistentkami in asistenti, ki jih je izbral.

 

Udeležba v osnovnem programu usposabljanja uporabnikov je za uporabnice ali uporabnike ali zakonite zastopnike brezplačna.

 

Dolžnost izvajalca osebne asistence je, da koordinatorju invalidskega varstva, zaposlenemu na centru za socialno delo enkrat letno poroča o izvajanju osebne asistence pri uporabniku, koordinator pa enkrat letno v skupnem poročilu poroča ministrstvu o izvajanju vseh storitev osebne asistence, ki jih koordinira.

 

Cena ure storitve osebne asistence 

 

Cena ure storitve osebne asistence v skladu s Pravilnikom o osebni asistenci predstavlja 1,436 % višine 23. plačnega razreda plačne lestvice, ki velja za javni sektor in od 14. 9. 2018 naprej znaša: 14,99 EUR na uro.