Skoči na vsebino

SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK

 

Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 96/2002), ki je stopil v veljavo 29. 11. 2002, daje gluhim osebam možnost, da uporabljajo slovenski znakovni jezik (v nadaljevanju: znakovni jezik) kot jezik medsebojnega sporazumevanja in kot naravno sredstvo za sporazumevanje, ter njihovo pravico, da so informirani v njim prilagojenih tehnikah.

 

Zakon opredeljuje gluho osebo kot osebo, ki je povsem brez sluha, oziroma osebo, ki zaradi otežkočenega sporazumevanja uporablja znakovni jezik kot svoj naravni jezik.

 

Gluhim osebam tolmačijo slovenski govorni jezik v znakovni jezik in slišečim osebam znakovni jezik v slovenski govorni jezik tolmači za znakovni jezik. Na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodnostna skupnost, tolmačijo tolmači gluhi osebi tudi italijanski ali madžarski govorni jezik v italijanski ali madžarski znakovni jezik in obratno.

 

Tolmači znakovnega jezika so polnoletne osebe, ki pridobijo certifikat v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije in so vpisani v register tolmačev za znakovni jezik, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

 

Zavod združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik vodi listo tolmačev znakovnega jezika, ki jo posreduje tudi vsem centrom za socialno delo. Iz liste tolmačev so razvidni ime in priimek tolmača, njegov kontaktni naslov ter čas dosegljivosti.

 

Naslov združenja tolmačev:

Zavod združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik

Prekmurska ulica 6, 1000 Ljubljana.

URL: www.tolmaci.si

 

Zakon daje možnost, da lahko gluhe osebe neomejeno uporabljajo znakovni jezik v vseh postopkih pred vsemi državnimi institucijami, ki so za delo tolmačev dolžne zagotoviti sredstva. Poleg tega bo država plačala vsaki gluhi osebi stroške tolmačenja v obsegu 30 ur letno za individualne potrebe gluhe osebe. Dijaki in študenti, ki bodo potrebovali povečan obseg storitev tolmačenja zaradi potreb, povezanih s šolanjem, bodo lahko uveljavljali plačilo storitev tolmačenja skupaj največ 100 ur letno. Sredstva za plačilo teh ur tolmačenja se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.

 

Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jeziku določa, da centri za socialno delo na prvi stopnji odločajo o pravicah gluhih oseb iz prvega in drugega odstavka 10. člena zakona. Gluha oseba na centru za socialno delo vloži vlogo za pridobitev pravic po zakonu. Center gluhi osebi na podlagi mnenja strokovne komisije izda odločbo o njenih pravicah. Gluhi osebi se izda tudi izkaznica in vavčerji za plačilo tolmačev.

 

Strokovno komisijo, ki pripravi mnenje, na podlagi katerega center za socialno delo izda gluhi osebi odločbo, sestavljajo trije člani,in sicer zdravnik ustrezne specialnosti (predsednik), predstavnik Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik in predstavnik regijskega društva gluhih, ki ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva.

 

Komisije je imenoval minister za delo, družino in socialne zadeve, in sicer za naslednja območja:

  • Ljubljana z okolico
  • Gorenjska
  • Posavje
  • Celje, Velenje in Koroška
  • Štajerska
  • Prekmurje
  • Dolenjska
  • severna Primorska in
  • Koper.

Dodatne informacije o zakonu: