Skoči na vsebino

KOHEZIJSKA POLITIKA 2014 - 2020

Kohezijska politika dopolnjuje politike EU na področju izobraževanja, zaposlovanja, energije, okolja, enotnega trga ter raziskav in inovacij ter zagotavlja potreben naložbeni okvir in strategijo za uresničitev dogovorjenih ciljev rasti v okviru Strategije Evropa 2020. Da bi dosegli te cilje in obravnavali različne razvojne potrebe v vseh regijah EU, je bilo za kohezijsko politiko za obdobje 2014-2020 rezerviranih 351,8 milijarde EUR, kar je skoraj tretjina celotnega proračuna EU.

 

Evropska komisija je opredelila 11 tematskih ciljev, znotraj katerih lahko države članice financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu doseganju ciljev Strategije Evropa 2020. Slovenija v obdobju 2014–2020 razpolaga z okvirno 3,255 milijarde evrov sredstev iz dveh strukturnih skladov, Evropskega socialnega sklada (ESS) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter sredstva iz Kohezijskega sklada (KS).

 

Pomembna dokumenta za izvajanje kohezijske politike v Sloveniji sta Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo 2014-2020 in Operativni program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014 -2020 (OP EKP 2014 -2020).

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), v programskem obdobju 2014 – 2020, na podlagi OP EKP 2014-2020, črpa sredstva iz ESS in ESRR na naslednjih prednostnih oseh: 

 

4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja;

8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile;

9: Socialno vključenost in zmanjševanje tveganje revščine;

10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost;

11: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev.

 

MDDSZ pri črpanju sredstev nastopa kot posredniški organ, ki izvaja prenesene naloge v skladu s predpisi in navodili organa upravljanja - Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

Navodila upravičencem:

 

 

Fina EU točka - financiranje, EU sredstva, podpora:


Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je s 1. septembrom 2016 vzpostavila brezplačno podporno storitev "Fina EU točka - financiranje, EU sredstva, podpora" z namenom olajšanja iskanje informacij o evropski kohezijski politiki, pa tudi o izvajanju mednarodnih finančnih mehanizmov (Norveški finančni mehanizem, EGP, Švicarski prispevek), o razpisih, sistemu in pravilih za koriščenje sredstev za potencialne prijavitelje.
 

Kontaktni podatki: www.eu-skladi.si, e-pošta: eutocka.svrk(at)gov.si, brezplačen telefon: 080 20 23

 

 

Operacije / projekti v izvajanju:

 

 

Prednostna os 8: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile

 

Prednostna naložba 8.1.: Dostop do delovnih mest

Cilj 1 - Povečanje zaposlenosti BO (in neaktivnih), še posebej starejših in DBO in z izobrazbo pod ISCED3

 

-       Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli.me

-       Usposabljanje na delovnem mestu

-       Neformalno usposabljanje in izobraževanje

-       Spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu delu

-       Upravljanje in razvoj zaposlenih, katerih zaposlitev je ogrožena v regiji Podravje - "ŠTARTAJ KARIERO S POTENCIALOM!"

-       Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja (MIC)

-       Spodbujanje zaposlovanja starejših - Aktivno do upokojitve 

 

Cilj 2 - Učinkovitejša vseživljenjska karierna orientacija

 

·       Učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela

·       Razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije in krepitev nacionalne točke za VKO

·       Izvajanje storitev za brezposelne, druge iskalce zaposlitve in delodajalce

-       Podpora deležnikom na trgu dela

-       "Odpravimo konflikte na delovnem mestu" - ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem

-       Evidentiranje in dokumentiranje kompetenc študentskega dela - Evidenca študentskega dela

 

Cilj 3 - Učinkovito svetovanje za transnacionalno mobilnost delovne sile, zlasti mladih, preko storitev EURES

 

-      Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalno mobilnost delovne sile - EURES

 

Prednostna naložba 8.2.: Trajnostno vključevanje mladih in jamstva za mlade

 

Cilj 1 -  Znižanje brezposelnosti mladih

 

·       Spodbude za trajno zaposlovanje mladih

·       Spodbujanje pripravništev – poudarek na organizacijah s področja socialnega varstva (zaključena operacija)

·       Usposabljanje na delovnem mestu – mladi

·       Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade

·       Krepitev svetovalnega dela z mladimi v Zavodu RS za zaposlovanje – Jamstvo za mlade

-       Spodbujanje podjetništva med mladimi

-       Spodbude za zaposlitev mladih

-       Inovativni projekti za zaposlovanje mladih

 

Cilj 2 - Izvajanje pobude za mlade (YEI)

 

·       Prvi izziv 2015 (zaključena operacija)

 

Prednostna naložba 8.3.: Aktivno in zdravo staranje

 

Cilj 1 - Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe

 

-       Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI)

-       Podaljšanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela

-       Model ocene tveganja na delovnih mestih

-       Celovita psihosocilalna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile - zdravo in aktivno v prihodnost (projekt NAPREJ)

-       Nadgradnja analitičnih modelov na področju pokojninskega sistema

-       PREMIK - POKLICNO ZAVAROVANJE - Razvoj Enotnega Modela zdravstvene analize glede na Izpostavljenost in Kategorijo delovnega mesta

 

 

Prednostna os 9: Socialno vključenost in zmanjševanje tveganje revščine

Prednostna naložba 9.1.: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljševanja zaposljivosti

 

Cilj 1 - Vzpostavitev celostnega modela socialne aktivacije

 

-       Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije

-      Razvoj in vzdrževanje aplikacije socialna aktivacija

 

Cilj 2 - Opolnomočenje skupin za približevanju trga dela

 

·       Projektno učenje mlajših odraslih - PUM-O

-      Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi

-      Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi

-      Vzpostavitev večnamenskih romskih centrov 

-      Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela

-      Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije

-      Razvoj in vzdrževanje aplikacije socialna aktivacija

 

Cilj 3 - Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju

 

-       Večgeneracijski centri

-       Podpora delovanju večgeneracijskih centrov za družine 

 

Prednostna naložba 9.2. - Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena

 

Cilj 1 - Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe

 

-      Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi (zaključena operacija)

 

 

Prednostna naložba 9.4. – Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve

 

Cilj 1 - Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe

 

-       Učne delavnice

 

 

Prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost

Prednostna naložba 10.1.: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja

 

Cilj 1 -  Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela

 

·       Kompetenčni centri za razvoj kadrov

-       Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostni pridobljenih znanj

-       Neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih

 

Cilj 2 -  Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se  mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema

 

-      Štipendije za deficitarne poklice

-      Regijske štipendijske sheme

 

 

Prednostna os 11: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev

Prednostna naložba 11.2: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev

 

Cilj 2 - Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja

 

-        Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev

 


Javni razpisi in javna naročila:

 

·       Večgeneracijski centri (zaključen razpis)

-       Regijske štipendijske sheme (zaključen razpis)

-       Podpora deležnikom na trgu dela (zaključen razpis)

-       Podaljšanje delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela (zaključen razpis)

-      Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanja z zaposlitvenimi programi (zaključen razpis)

-       Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije ter povezovanja z zaposlitvenimi programi (zaključen razpis) 

-       Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« (zaključen razpis)  

-       Vzpostavitev večnamenskih romskih centrov (zaključen razpis) 

-        Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev (zaključen razpis)

-       Javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017-2019 (zaključen razpis)

-       Javni razpis za sofinanciranje projekta vzpostavitve modela ocene tveganja na delovnih mestih (zaključen razpis)

-       Javni razpis za sofinanciranje projektov »razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela« (zaključen razpis)

-       Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije« (zaključen razpis)

-       Javni razpis za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih 2018-2020 (odprt razpis do 29.6.2018)

-       Javni razpis za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRVS

 

 

Kontakt:

Polona Samec

telefon: + 386 1 369 76 52

e-pošta: polona.samec(at)gov.si