Skoči na vsebino

OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV 2007 -2013

 

  

 

 

Evropski socialni sklad (ESS) ima med strukturnimi skladi Evropske unije (EU)najdaljšo tradicijo, saj je bil ustanovljen na podlagi Rimske pogodbe že leta 1957. Takratni cilj sklada je bil spodbujanje zaposlovanja in povečati priložnosti za delavce. Petdeset let kasneje je zaposlovanje še vedno glavna prednostna naloga.

ESS je glavni finančni instrument EU za vlaganje v ljudi. ESS podpira zaposlovanje. Ljudem pomaga okrepiti njihovo izobrazbo in sposobnosti, ki izboljšajo njihove zaposlitvene možnosti. Je eden od strukturnih skladov EU, ki je bil ustanovljen za zmanjševanje razlik v bogastvu in življenjskih standardih v državah članicah EU in regijah ter posledično za spodbujanje gospodarske in socialne kohezije. Države članice in regije si delijo svoje operativne programe ESS, da izpolnijo svoje dejanske potrebe.


ESS prispeva k povečanju zaposlitvenih možnosti ljudi, k njihovemu zaposlovanju, izboljšanju veščin in spretnosti, potrebnih na delovnem mestu in pri iskanju zaposlitve, ter k dvigu izobrazbe in poklicne usposobljenosti prebivalcev Slovenije. Evropski socialni sklad je usmerjen v spodbujanje zaposlenosti z uveljavljanjem zaposljivosti, podjetniškega duha in enakih možnosti ter z vlaganjem v človeške vire.

 

OPERATIVNI PROGRAM (OP ESS) RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV (2007–2013) je podlaga za črpanje sredstev iz ESS v novi finančni perspektivi in ga je Evropska komisija potrdila 21. 11. 2007. Slavnostni podpis sporazuma je bil 4. 12. 2007. Programi, ki so bili sofinancirani iz ESS v okviru Stare finančne perspektve (2004-2006), so se z letom 2007 zaključili.