Skoči na vsebino

IRENA REBERŠAK, NAGRADA ZA IZSTOPAJOČE KVALITETNO IN STROKOVNO DELO V ZADNJIH PETIH LETIH 2009

Irena Reberšak, rojena 2. februarja 1960, žena, mati treh sinov, babica. Leta 2005 je bila prejemnica zahvale za dobroto, plemenitost in človekoljubno delo. Po izobrazbi je višja fizioterapevtka, profesorica socialne pedagogike, vodja in mentor študijskih krožkov, trenerka Nevrolingvističnega programiranja.

 

V slovenskem prostoru je izoblikovala nov program za osebe, ki so utrpele poškodbo možganov, ki temelji na kvalitetnem in strokovnem delu. Z ustanovitvijo Zavoda za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave Zarja v Ljubljani je odprla pot sistematičnemu reševanju dolgotrajne rehabilitacije in socialnovarstvene problematike populacije, ki pred term ni imela ustreznega programa. Z uspešnim programom za osebe po možganski poškodbi v Zavodu Zarja je postavila nove standarde dela ter bistveno prispevala k razvoju in uvedbi nove izvirne in strokovno utemeljene metode dela z osebami po možganskih poškodbah.

 

Storitev varstva, vodenja in zaposlitve je nadgradila in razvila v obliko dolgotrajne psihosocialne rehabilitacije namenjeno osebam po možganskih poškodbah. Z inovativnim, strokovnim, kvalitetnim programom za delo z osebami po možganskih poškodbah je integrirala različne strokovne pristope v celovito obravnavo. Povezala je socialni, zdravstveni ter specialno in socialno pedagoški pristop, kar pomeni pomemben in neprecenljiv korak k izboljševanju obstoječih načinov obravnave socialne problematike oseb po možganskih poškodbah, ki so eden največjih zdravstveno - socialnih problemov v večini razvitih zahodnih dežel. S strokovnim pristopom, ki ga je začrtala gospa Reberšak, je postavila temelje za organizirano, strokovno ustrezno in kontinuirano pomoč za te osebe.

 

V zadnjih petih letih je bistveno prispevala k spremembi mišljenja ljudi v strokovni, lokalnih ali širših skupnostih, integraciji uporabnikov v okolje in destigmatizaciji oseb po možganskih poškodbah. Kot pobudnica prvih preventivnih programov nezgodnih poškodbah možganov, si je prizadevala za podporne in integracijske zaposlitve za te osebe. Ustanovila je zaposlitveni center za osebe po možganskih poškodbah z inovativnim zaposlitvenim programom in oblikovala prvo bivalno enoto za 7 uporabnikov in samostojno stanovanjsko enoto za samostojno življenje osebe po možganskih poškodbah z minimalno asistenco.

 

Pri svojem delovanju je usmerjena v iskanje in implementacijo praktičnih in strokovnih rešitev, ki uspešno prepletajo teoretična znanja in metode strokovnega dela v praktično izvajanje metod v neposrednem delu z osebami po možganskih poškodbah. Reberšakova je  znala pri svojem delu vseskozi prepoznati nove potrebe uporabnikov in širše družbene skupnosti in s tem prispevala h kakovostnejšemu nudenju pomoči uporabnikom ter k razvoju in krepitvi stroke na področju socialnega varstva.

 

V okviru svojega dela je tudi z evalvacijo dokazala uspešnost strokovne metode za učinkovitejše uveljavljanje programov socialnega varstva, kar je objavljeno v številnih strokovnih člankih in aktivnih nastopih na strokovnih srečanjih v Sloveniji in tujini. Ves čas svojega delovanja je aktivno delovala na prenosu znanj tako, da je pridobljena znanja in praktične izkušnje posredovala preko predavanj, delavnicah in v okviru delovne sredine s praktično predstavitvijo metod in aktivno udeležbo na strokovnih srečanjih in kongresih za širšo strokovno in laično javnost. Vseskozi je izobraževala sodelavce, javne delavce, študente Fakultete za socialno delo in Visoke šole za zdravstvo, pripravnike delovne terapije in socialne delavce. Potrebe po usposabljanju strokovnih delavcev in študentov so narekovale začetek  delovanja Svetovalno izobraževalnega centra Zarja v okviru katerega pripravljajo program izobraževanja za varuhinje. Zavod Zarja je učna baza za Fakulteto za socialno delo, Visoko šolo za zdravstvo in Srednjo zdravstveno šolo. Svetovalno izobraževalni center Zarja je v letošnjem letu začel z mednarodnim projektom razvoja inovacij v okviru večstranskih projektov Leonardo da Vinci, ki so usmerjeni k izboljšanju kakovosti sistemov usposabljanja z razvijanjem inovativnih vsebin, metod in postopkov poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

 

Ireno Reberšak v iskanju novih organizacijskih, strokovnih izhodišč vodijo vrednote, ki uporabnika s svojimi potrebami, željami in možnostmi postavljajo v središče in so osnova za delovanje. Odlikuje jo pristen odnos do uporabnika. S svojim neposrednim delom z osebami po možganski poškodbi je neprecenljivo prispevala k humanizaciji odnosa do uporabnikov socialnega varstva in osveščenosti družbe v širšem socialnem okolju ter tako prispevala k višji kakovosti življenja oseb po poškodbah glave.

 

Predlagatelj za podelitev nagrade za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo na področju socialnega varstva v zadnjih petih letih za Ireno Reberšak je Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji. Predlog so podprli: Varstveno delovni center Tončke Hočevar Ljubljana, Želva, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o., Ljubljana, Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, Varstveno delovni center POLŽ Maribor ter Varstveno delovni center Nova Gorica.