Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAPREDOVANJE STROKOVNIH DELAVCEV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA V NAZIVE

 

Navodila oz. pojasnila pri izpolnjevanju vloge pri napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive
 
Komisija za podelitev nazivov strokovnim delavcem in strokovnim sodelavcem na področju socialnega varstva, ki jo je imenovala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s sklepom št. 012-29/2015/2 z dne 5. 6. 2015 (v nadaljevanju: komisija), je zaradi preglednosti dela in v pomoč predlagateljem pri pripravi dokumentacije za imenovanje v naziv pripravila naslednja Navodila.
 
Navodila so pripravljena v skladu s Pravilnikom o imenovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive (Uradni list RS, št. 107/00, 31/01 in 88/01), Pravilnikom o načrtovanju in organiziranju stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja (Uradni list. RS, št. 120/04), Pravilnikom o napredovanju delavcev zaposlenih na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 41/94, 24/96, 50/97, 101/00 in 45/02) in z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list. RS, št. 51/08, št. 91/08, 113/09).

 

 

Predlagatelje opozarjamo, da obrazca ni dovoljeno spreminjati.

 

Obrazec naj bo podpisan in žigosan s strani delodajalca (tudi če se kandidat predlaga sam). S tem predlagatelj oz. delodajalec jamči za točnost podatkov v predlogu.


DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POSAMEZNIH POGOJEV ZA NAPREDOVANJE

 

Točkovanje dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja:

  • Komisija upošteva potrdila o udeležbi na katerih je razvidno, da jih je že točkovala Socialna zbornice Slovenije in številko točk, s katerimi je bilo izobraževanje točkovano. Ostala potrdila upošteva, če jih je naknadno točkovala Socialna zbornica Slovenije, kar mora biti razvidno iz priložena sklepa o točkovanju.
  • Potrdila o udeležbi na izobraževanjih, ki jih ni točkovala Socialna zbornica Slovenije je torej potrebno poslati v točkovanje na Socialno zbornico Slovenije, ki bo izdala sklep o točkovanju.
  • Kot dokazilo o dodatnem izobraževanju oz. usposabljanju v skladu s 6. točko predpisanega obrazca velja Sklep Socialne zbornice Slovenije ter potrdila Socialne zbornice Slovenije. Potrdil, ki jih skladno z navedenim ni točkovala Socialna zbornica Slovenije ne prilagajte, ker jih komisija ne bo upoštevala.
  • Točkovanje potrdil Socialne zbornice Slovenije (.pdf)
  • Dokazila o dodatnem izobraževanju in usposabljanju iz obdobja pred opravljenim strokovnim izpitom se ne upoštevajo.

TOČKOVANJE DODATNEGA STROKOVNEGA DELA:

Pri točkovanju dodatnega strokovnega dela se upošteva 8. člen pravilnika, ki določa da se dodatna strokovna dela točkujejo in uveljavljajo le enkrat v napredovalnem obdobju in drugi odstavek 14. člena, ki določa, da je za vodenje oziroma sodelovanje v istovrstni strokovni skupini, strokovnem aktivu, programih, strokovnem društvu ali delovni skupini možno pridobiti točke v enem napredovalnem obdobju le enkrat, enako velja za pripravo in izvedbo delavnic za sodelavce s približno enako vsebino v daljšem časovnem obdobju (npr.: več let zapored).


- Dokazila za dodatno strokovno delo mora predlagatelj posredovati za vsako strokovno delo posebej. Zgolj navedba strokovnih del brez dokazil s podpisom odgovorne osebe se ne bo upoštevala (npr. eno potrdilo za več dodatnih del).

 

Iz dokazila o opravljenem strokovnem delu, naj bo hkrati razvidna izjava odgovorne osebe (direktorja), da gre pri teh delih dejansko za dodatno strokovno delo in ne za redne delovne naloge in obveznosti.


- Aktivno udeležbo v smislu dodatnega strokovnega dela je potrebno izkazati z dokazili.
 

Ravno tako mora biti iz dokazil razviden obseg oziroma trajanje, komu je bilo namenjeno in podobno (skladno s posameznimi alinejami 14. člena Pravilnika).
 

- Dokazila o dodatnem strokovnem delu naj bodo oštevilčena in zložena v skladu s točko 7 predpisanega obrazca (številčna označba v predlogu mora biti enaka na dokazilih).

 

POJASNILO GLEDE 10. ČLENA (DELOVNA USPEŠNOST)

Poleg navedenega Pravilnika o napredovanju delavcev zaposlenih na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 41/94, 24/96, 50/97, 101/00 in 45/02) je od 1. 8. 2008 ustrezna pravna podlaga tudi Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur.l. RS, št. 51/08, št. 91/08, 113/09). Predlagatelj mora izkazati navedeno pravno podlago pri napredovanju v plačne razrede z ustreznim dokazilom (aneks, sklep, ipd.). V kolikor je kandidat dosegel maksimalni možni plačni razred znotraj delovnega mesta oz. (nižjega) naziva naj priloži dokazilo delodajalca o doseženem najvišjem plačilnem razredu in naj to navede oz. pripiše v obrazcu poglavja o delovni uspešnosti ter izjavo, da bi, če te omejitve ne bi bilo, napredoval na podlagi delovne uspešnosti (torej, da izpolnjuje pogoje - ocene, obdobje, kar mora biti razvidno iz priloženega evidenčnega lista).Komisija za podelitev nazivov strokovnih delavcev in strokovnim sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive.