Skoči na vsebino

NAPREDOVANJE STROKOVNIH DELAVCEV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA V NAZIVE

 

Navodila oz. pojasnila pri izpolnjevanju vloge pri napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive
 
Komisija za podelitev nazivov strokovnim delavcem in strokovnim sodelavcem na področju socialnega varstva, ki jo je imenovala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s sklepom št. 012-29/2015/2 z dne 5. 6. 2015 (v nadaljevanju: komisija), je zaradi preglednosti dela in v pomoč predlagateljem pri pripravi dokumentacije za imenovanje v naziv pripravila naslednja Navodila.
 
Navodila so pripravljena v skladu s Pravilnikom o imenovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive (Uradni list RS, št. 107/00, 31/01 in 88/01), Pravilnikom o načrtovanju in organiziranju stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja (Uradni list. RS, št. 120/04), Pravilnikom o napredovanju delavcev zaposlenih na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 41/94, 24/96, 50/97, 101/00 in 45/02) in z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list. RS, št. 51/08, št. 91/08, 113/09).

 

 

Predlagatelje opozarjamo, da obrazca ni dovoljeno spreminjati.

 

Obrazec naj bo podpisan in žigosan s strani delodajalca (tudi če se kandidat predlaga sam). S tem predlagatelj oz. delodajalec jamči za točnost podatkov v predlogu.


DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POSAMEZNIH POGOJEV ZA NAPREDOVANJE

 

Točkovanje dodatnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja:

  • Komisija upošteva potrdila o udeležbi na katerih je razvidno, da jih je že točkovala Socialna zbornice Slovenije in številko točk, s katerimi je bilo izobraževanje točkovano. Ostala potrdila upošteva, če jih je naknadno točkovala Socialna zbornica Slovenije, kar mora biti razvidno iz priložena sklepa o točkovanju.
  • Potrdila o udeležbi na izobraževanjih, ki jih ni točkovala Socialna zbornica Slovenije je torej potrebno poslati v točkovanje na Socialno zbornico Slovenije, ki bo izdala sklep o točkovanju.
  • Kot dokazilo o dodatnem izobraževanju oz. usposabljanju v skladu s 6. točko predpisanega obrazca velja Sklep Socialne zbornice Slovenije ter potrdila Socialne zbornice Slovenije. Potrdil, ki jih skladno z navedenim ni točkovala Socialna zbornica Slovenije ne prilagajte, ker jih komisija ne bo upoštevala.
  • Točkovanje potrdil Socialne zbornice Slovenije (.pdf)
  • Dokazila o dodatnem izobraževanju in usposabljanju iz obdobja pred opravljenim strokovnim izpitom se ne upoštevajo.

TOČKOVANJE DODATNEGA STROKOVNEGA DELA:

Pri točkovanju dodatnega strokovnega dela se upošteva 8. člen pravilnika, ki določa da se dodatna strokovna dela točkujejo in uveljavljajo le enkrat v napredovalnem obdobju in drugi odstavek 14. člena, ki določa, da je za vodenje oziroma sodelovanje v istovrstni strokovni skupini, strokovnem aktivu, programih, strokovnem društvu ali delovni skupini možno pridobiti točke v enem napredovalnem obdobju le enkrat, enako velja za pripravo in izvedbo delavnic za sodelavce s približno enako vsebino v daljšem časovnem obdobju (npr.: več let zapored).


- Dokazila za dodatno strokovno delo mora predlagatelj posredovati za vsako strokovno delo posebej. Zgolj navedba strokovnih del brez dokazil s podpisom odgovorne osebe se ne bo upoštevala (npr. eno potrdilo za več dodatnih del).

 

Iz dokazila o opravljenem strokovnem delu, naj bo hkrati razvidna izjava odgovorne osebe (direktorja), da gre pri teh delih dejansko za dodatno strokovno delo in ne za redne delovne naloge in obveznosti.


- Aktivno udeležbo v smislu dodatnega strokovnega dela je potrebno izkazati z dokazili.
 

Ravno tako mora biti iz dokazil razviden obseg oziroma trajanje, komu je bilo namenjeno in podobno (skladno s posameznimi alinejami 14. člena Pravilnika).
 

- Dokazila o dodatnem strokovnem delu naj bodo oštevilčena in zložena v skladu s točko 7 predpisanega obrazca (številčna označba v predlogu mora biti enaka na dokazilih).

 

POJASNILO GLEDE 10. ČLENA (DELOVNA USPEŠNOST)

Poleg navedenega Pravilnika o napredovanju delavcev zaposlenih na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 41/94, 24/96, 50/97, 101/00 in 45/02) je od 1. 8. 2008 ustrezna pravna podlaga tudi Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur.l. RS, št. 51/08, št. 91/08, 113/09). Predlagatelj mora izkazati navedeno pravno podlago pri napredovanju v plačne razrede z ustreznim dokazilom (aneks, sklep, ipd.). V kolikor je kandidat dosegel maksimalni možni plačni razred znotraj delovnega mesta oz. (nižjega) naziva naj priloži dokazilo delodajalca o doseženem najvišjem plačilnem razredu in naj to navede oz. pripiše v obrazcu poglavja o delovni uspešnosti ter izjavo, da bi, če te omejitve ne bi bilo, napredoval na podlagi delovne uspešnosti (torej, da izpolnjuje pogoje - ocene, obdobje, kar mora biti razvidno iz priloženega evidenčnega lista).Komisija za podelitev nazivov strokovnih delavcev in strokovnim sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive.