Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIDOBITEV STATUSA NEVLADNE ORGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) podeljuje status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18, v nadaljevanju: ZNOrg), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17 in 21/18, v nadaljevanju: ZSV) in Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na delovnem področju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Uradni list RS, 2/17) - na podlagi četrtega odstavka 38. člena ZNOrg se navedeni predpis za vse nevladne organizacije uporablja do uveljavitve predpisa, izdanega na podlagi petega odstavka 6. člena ZNOrg.    

  

Splošni pogoji za podelitev statusa
 

Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva lahko organizacija pridobi, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev oz. njenih članov, če je splošno koristno ter če izpolnjuje naslednje splošne pogoje (v skladu z 4. odstavkom  6. člena ZNOrg):
 

 • njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
 • ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
 • deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
 • lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju iz drugega odstavka tega člena v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge,
 • zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju iz drugega odstavka tega člena in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
 • ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju iz drugega odstavka tega člena, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja,
 • nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije in
 • druge pogoje, če tako določa zakon.

 

Posebna pogoja za podelitev statusa


Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva lahko organizacija pridobi, če poleg splošnih pogojev, ki jih določa ZNOrg, izpolnjuje tudi posebne pogoje (79.a. člen ZSV):

 • da ima sprejet program dela, iz katerega je razvidno, da deluje v javnem interesu na področju preprečevanja ali odpravljanja socialnih stisk in težav posameznikov, družin ali skupin prebivalstva in v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu;
 • da zagotavlja strokovno usposobljen kader po tem zakonu.

 

Priprava predloga

 

V pomoč pri pripravi Vloge za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva, smo na MDDZ pripravili obrazec: Predlog za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva.

 

 

Predlogu je treba priložiti:

 • poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju iz drugega odstavka 6. člena ZNOrg v zadnjih dveh letih (vsebinska predstavitev socialnovarstvenih programov: za vsak socialnovarstveni program posebej predstavite izhodišča programa, kratek opis programa, namen in cilj programa, metode dela, ciljno populacijo ter časovni obseg programa - status v javnem interesu se pridobi za izvajanje socialno varstvenih programov in ne za delovanje organizacije),
 • dokazila o pomembnejših dosežkih iz prejšnje alineje (v skladu s Pravilnikom o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na delovnem področju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti),
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti iz prve alineje tega odstavka,
 • sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve leti delovanja na področju iz drugega odstavka 6. člena ZNOrg, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
 • podpisano izjavo o spoštovanju kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu,
 • podatke o strokovnem vodji programa z  referencami.

Pristojno ministrstvo v postopku podelitve statusa nevladne organizacije v javnem interesu iz uradnih registrov pridobi podatek o registraciji organizacije, ustanoviteljih in zastopniku in kopijo veljavnega temeljnega akta, podatke iz letnih poročil organizacije za zadnji dve leti, za organizacijo, ki je na podlagi zakona zavezana k revidiranju računovodskih izkazov, pa tudi oceno revizorja, podatek, ali je bila organizaciji pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ali je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja in podatek, ali je nad organizacijo začet stečajni postopek ali postopek likvidacije.

 

Če nevladna organizacija zaprosi za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, o podelitvi statusa odloči ministrstvo, pristojno za področje, na katerem nevladna organizacija pretežno deluje, po predhodnem soglasju ministrstev, pristojnih za ostala področja.

 

Ministrstvo pristojno za področje, kjer nevladna organizacija ne deluje pretežno, soglasje izda, če nevladna organizacija na področju, za katerega je pristojno, izpolnjuje pogoje iz druge, četrte in šeste alineje četrtega odstavka prejšnjega člena.
 

Prednosti

 • Uporaba besedne zveze »nevladna organizacija v javnem interesu«.
 • Namenitev dela dohodnine za donacije je urejena v 142. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17); v nadaljevanju: ZDoh-2) in Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07, 36/07, 37/10). Na podlagi prvega odstavka 142. člena ZDoh-2 rezident lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno koristnih namenov.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije so upravičenci za leto, za katero se odmerja dohodnina upravičenci, ki na dan 31. decembra preteklega leta izpolnjujejo pogoje iz 142. člena ZDoh-2. Pristojna ministrstva predložijo vsako leto ministrstvu, pristojnemu za finance, podatke o rezidentih, ki izpolnjujejo pogoje za upravičence za namenitev dela dohodnine.

 • Dodatne točke pri točkovanju programov na Javnem razpisu za sofinanciranje socialnovarstvenih programov.
 • Možnost vključitve v programe javnih del.

Obveznosti - poročanje

 

Organizacija, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu vsako drugo leto od podelitve tega statusa do 31. marca predloži ministrstvu, ki ji je podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu:

 

 

Odvzem statusa

 

Ministrstvo, ki je nevladni organizaciji podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu, z odločbo organizaciji odvzame ta status, če:

 • ne izpolnjuje več pogojev iz 2., 6. oziroma 10. člena ZNOrg ali če ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu,
 • kljub opozorilu pristojnega ministrstva, tudi v naknadnem roku 30 dni ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 11. člena ZNOrg ali
 • se nevladna organizacija v javnem interesu podeljenemu statusu pisno odpove.

 

Ureditev položaja organizacij, ki že imajo status v javnem interesu na področju socialnega varstva
 

Za vsa društva in druge pravne osebe zasebnega prava, ki so na dan uveljavitve Zakona o nevladnih organizacijah, tj. na dan 14. 4. 2018, imela podeljen status v javnem interesu na področju socialnega varstva, se šteje, da so nevladne organizacije v javnem interesu, če pristojnemu ministrstvu najkasneje do 31. 3. 2019 posredujejo:

 • izjavo, da sta njihov ustanovitveni akt in delovanje usklajena s pogoji, ki jih za podelitev statusa nevladne organizacije določa Zakon o nevladnih organizacijah,
 • poročilo o delu , iz katerega so razvidni programi, pro¬jekti ali druge aktivnosti z navedbo pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju socialnega varstva v preteklih dveh koledarskih letih (navesti za vsako leto posebej),
 • poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti za pretekli dve koledarski leti (navesti za vsako leto posebej),
 • sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti (za  tekoče in naslednje koledarsko leto).

 

Vsem društvom in pravnim osebam zasebnega prava, ki bodo izpolnila svoje obveznosti iz gornje točke, bo ministrstvo izdalo po uradni dolžnosti odločbo o podelitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu.

 

Vlogo s prilogami, pošljete na naslov:
 
Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

 

Dodatne informacije:
 

Za dodatne informacije glede pridobitve statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva, je kontaktna oseba:

 

 

Popolna vloga vsebuje:

 • v celoti izpolnjen predlog za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstvu;
 • podpisano izjavo o spoštovanju kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu;
 • akt o ustanovitvi,
 • kopijo diplome in strokovnega izpita za strokovnega vodjo programa,
 • vsebinsko in finančno poročilo o izvajanih programih v javnem interesu za zadnji dve leti,
 • dokazila o pomembnejših dosežkih, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge,
 • sprejet plan dela bodočega delovanja za najmanj dve leti,
 • letno poročilo Ajpes za zadnji dve leti in oceno revizorja, če je organizacija zavezana k revidiranju računovodskih izkazov,
 • podatek ali nevladni organizaciji ni bil izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek katerega narava je posebno huda,
 • podatek o nekaznovanosti nevladne organizacije,
 • podatek o morebitnem stečajnem postopku ali postopku likvidacije.

Obrazci: