Skoči na vsebino

PROGRAMI SOCIALNE AKTIVACIJE

Pristop k socialni aktivaciji neaktivnih oseb, ki so navadno tudi prejemniki socialnih transferjev, je bil umeščen v razvojne dokumente s področja dela direktorata že v letu 2012, ko je bila sprejeta nacionalna strategija socialnega varstva.


Tovrsten pristop je potreben, saj predstavlja ustrezno dopolnitev razvejani mreži socialnih transferjev in omogoča prejemnikov, da ne zdrsnejo v pasivnost in socialno izključenost.


Celovit pristop k socialni aktivaciji zajema tako vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije kot tudi razvoj kakovostnih in dostopnih programov socialne aktivacije. K projektu smo pristopili na podlagi študije (Inštituta RS za socialno varstvo) ter posvetov s ključnimi deležniki (centri za socialno delo in uradi za delo) v številnih slovenskih regijah.


V okviru vzpostavitve modela socialne aktivacije smo vzpostavili 16 regijskih mobilnih enot, v katerih delujejo koordinatorji za socialno aktivacijo in pokrivajo območja 16 centrov za socialno delo s svojimi enotami. 


Ključna naloga koordinatorja SA je delo z osebami, ki se vključujejo v programe socialne aktivacije. Posamezniki, ki so najdlje oddaljeni od trga dela pred samo vključitvijo potrebujejo določeno usmerjanje, podporo in motivacijo. Koordinator SA je tako za posameznika, vključenega v program socialne aktivacije, ključna oseba. Koordinatorji poleg dela s posamezniki sodelujejo tudi z vsemi deležniki v lokalni skupnosti, še posebej s centri za socialno delo in uradi za delo kot tudi z drugimi izvajalci socialnovarstvenih programov.


Osnovni pristop je bil, da se razvijejo v okviru projekta tudi programi socialne aktivacije. Programi vsebujejo, aktivnosti za dvig socialnih in funkcionalnih spretnosti in veščin, nekateri tudi aktivnosti za dvig delovne usposobljenosti. Konkretno se v teh programih izvedejo aktivnosti, kot so finančno opismenjevanje, dvig računalniških spretnosti, seznanjanje s postopki in formularji, ki ji srečujemo v vsakdanjem življenju. Del aktivnosti je posvečen zdravemu življenju, funkcioniranju v skupini, reševanju sporov in treningu asertivnosti. Nadalje aktivnosti vključujejo seznanitev z lokalnim trgom dela, obiski knjižnice in drugih javnih ustanov ter dvig jezikovnega znanja. Dvigu delovnih spretnosti pa so namenjene predvsem aktivnosti za izboljšanje konkretnih spretnosti in znanj, ki imajo za posledico dvig zaposljivosti (kot npr. šivanje, vrtnarjenje, izdelava raznih izdelkov – knjižice z recepti, poslikav, lesnih izdelkov,…). 


Ciljne skupine, ki so vključene v program so v veliki meri dolgotrajno brezposelne osebe, ki so socialno izključene, in večinoma tudi prejemajo denarno socialno pomoč. Izvajalci programov socialne aktivacije se izberejo preko javnega razpisa. Bodočim izvajalcem predpišemo okvir in jim pustimo velik manevrski prostor za vsebinske pristope in različne možne aktivnosti z namenom čim bolj individualne obravnave posameznika z vidika njegovih interesov in že obstoječih znanj in izkušenj. 


Poseben program socialne aktivacije smo uvedli tudi za ženske, ki prihajajo iz drugih kulturnih okolij. K tej, vedno večji ciljni skupini smo pristopili na podlagi dejstva, da gre za skupino, ki je živi izolirano, večinoma ne pozna slovenskega jezika zato bolj oddaljena od trga dela. Zaradi specifičnosti ciljne skupine smo v program uvedli nekaj posebnosti, kot so izključno ženske strokovne delavke, sodelovanje kulturne mediatorke ter sodelovanje družinskih članov v projektu. 


V fazi poskusnega izvajanja vsak javni razpis prilagajamo glede na izkušnje, tako pozitivne, kot tudi negativne predhodnega javnega razpisa. Zato smo razpisali in začeli z izvajanjem vmesnih programov – to so programi, ki vsebujejo vse elemente kratkih programov, vendar je časovnica usposabljanja bistveno krajša kot pri dolgih programih. Ti programi so trenutno časovno najustreznejši - trajajo 6 mesecev. 


Da bi bilo celotno poskusno vpeljevanje programov socialne aktivacije kar najbolj uspešno, se bo pripravila evalvacija dosedanjega izvajanja programov, ki bo podlaga za nadaljnje ukrepe in aktivnosti ter tudi usmeritev za umestitev socialne aktivacije v sistem socialnega varstva.