Skoči na vsebino

KRATKI PROGRAMI SOCIALNE AKTIVACIJE

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«

 

 • Predmet: predmet javnega razpisa je bil sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi na področju socialne aktivacije, socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. Kratki programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne spretnosti in znanja osebam iz ciljnih skupin, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje morebitnih socialnih problematik ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela. Javni razpis je bil razdeljen na 3 ločene sklope, v okviru vsakega posameznega sklopa je predviden razvoj in izvedba 1 tipa delavnice
 • Namen: namen javnega razpisa je bil sofinanciranje predvidoma 18 projektov, ki bodo razvili in izvajali kratke programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom vplivali na socialno vključenost oseb iz ciljnih skupin ter na povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti. Namen kratkih programov socialne aktivacije je tudi odpravljanje pomanjkanja socialnih veščin in funkcionalnih ovir, spodbujanje socialnega vključevanja in razvoja socialne mreže ter dvig motivacije za reševanje zahtevnejših življenjskih in socialnih situacij, ki so značilne za ciljne skupine. Predvideva se izvajanje:
  • predvidoma 9 v kohezijski regiji vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS),
  • predvidoma 3 projektov v kohezijski regiji zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS) ter 
  • predvidoma 6 projektov, ki se bodo izvajali v obeh kohezijskih regijah in sicer na način, ki je podrobneje v javnem razpisu.
 • Ključni cilj tega razpisa je: ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo razvili in izvajali kratke programe socialne aktivacije ter s svojimi ukrepi in aktivnostmi na celovit način prispevali k reševanju problema socialne izključenosti in tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin. Trajanje časovnice posameznega programa oziroma delavnice je 14 tednov.
 • Ciljna skupina je: v okviru javnega razpisa so ciljne skupine določene glede na tip delavnice v katero se bodo osebe vključile in sicer na sledeč način:

SKLOP 1
V okviru SKLOPA 1 se v delavnice tipa A lahko vključijo osebe iz naslednjih ciljnih skupin:

 • odrasli upravičenci denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: DSP) s kompleksno socialno in zdravstveno problematiko,
 • odrasle osebe, ki niso prejemniki DSP s kompleksno socialno in zdravstveno problematiko,
 • osebe, ki so na podlagi Zakona o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD) vpisane v  evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive.

SKLOP 3
V okviru SKLOPA 3 se v delavnice tipa C lahko vključijo osebe iz naslednje ciljne skupine:

 • ženske iz drugih kulturnih okolij z jezikovnimi ovirami, ki  imajo dovoljenje za stalno bivanje oz. slovensko državljanstvo in so:
  • brezposelne ali
  • neaktivne ali
  • osebe, ki so na podlagi ZUTD vpisane v  evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive.

KAZALNIKI OP EKP 2014-2020


Glede na predvidene kazalnike v OP EKP 2014-2020 bodo morali izbrani prijavitelji doseči oz. si bodo prizadevali doseči naslednja kazalnika:

 • Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program in
 • Delež oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacije ali v zaposlitev ob izhodu. Na ravni celotnega javnega razpisa se predvideva vključitev 3.600 oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program, in sicer 1.980 oseb v KRVS in 1.620 v KRZS. Vsak izbrani prijavitelj je moral v okviru sofinanciranega projekta v eno delavnico vključiti 15 oseb iz ranljivih ciljnih skupin. 

Na ravni javnega razpisa je bilo predvideno, da bo vsaj 25 % oseb po končanju kratkega programa socialne aktivacije vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev.


PROJEKTI UPRAVIČENCEV KRATKIH PROGRAMOV SA (na dan: 15. 10. 2018):

NAZIV UPRAVIČENCA

PODROČJE, KI GA POKRIVA UPRAVIČENEC

KRZS/KRVS

Status

Število programov oz. delavnic

ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje, Belokranjska ulica 2, 1000 Ljubljana

Obljubljanska regija Vzhod, Kranj

KRZS

V izvajanju

7

Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza, Maistrova ulica 5, 2000 Maribor

Maribor, Ptuj, Murska Sobota

KRVS

V izvajanju

2

Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur odnos, Mala Loka 22, 1230 Domžale

Ljubljana

KRZS in KRVS

V izvajanju

2

Ljudska univerza Celje, Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje

Celje, Slovenj Gradec, Velenje

KRVS

V izvajanju

2

Mozaik - društvo za socialno vključenost, socialno podjetje, Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota

Maribor, Ptuj, Murska Sobota

KRVS

V izvajanju

7

Društvo Altra – Odbor za novosti v duševnem zdravju, Zaloška cesta 40, 1000 Ljubljana

Celje, Slovenj Gradec, Velenje

KRVS

V izvajanju

7

Zavod TRI, zavod za trajnostne skupnostne prakse, Tavčarjeva ulica 18A, 4220 Škofja Loka

Kranj, Obljubljanska regija Vzhod

KRZS

V izvajanju

2

 

Skupna višina sredstev v okviru vseh pogodb o sofinanciranju kratkih programov socialne aktivacije od leta 2017 do leta 2019 je 563.510,10 evrov.