Skoči na vsebino

VMESNI PROGRAMI SOCIALNE AKTIVACIJE

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije« (časovno opredeljeni so vmesni programi)

 

 • Predmet: predmet javnega razpisa je bil sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi na področju socialne aktivacije, socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. Razpisani programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne spretnosti in znanja osebam iz ciljnih skupin, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela. Trajanje 1 programa socialne aktivacije, v katerega je moral prijavitelj vključiti 15 oseb iz ciljnih skupin, je bilo 6 mesecev. Vsak prijavitelj je moral v okviru sofinanciranega projekta izvesti 2 programa socialne aktivacije.
 • Namen: namen javnega razpisa je bilo sofinanciranje predvidoma 21 projektov, ki bodo razvili in izvajali programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom vplivali na socialno vključenost oseb iz ciljnih skupin ter na povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti.
  • Namen razpisanih programov socialne aktivacije je tudi odpravljanje pomanjkanja socialnih veščin in funkcionalnih ovir, spodbujanje socialnega vključevanja in razvoja socialne mreže ter dvig motivacije za reševanje zahtevnejših življenjskih in socialnih situacij, ki so značilne za osebe iz ciljnih skupin. Predvideva se izvajanje:
   • predvidoma 13 projektov v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, (v nadaljevanju: KRVS),
   • predvidoma 8 projektov v kohezijski regiji zahodna Slovenija(v nadaljevanju: KRZS).
 • Ključni cilj tega razpisa je: ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo razvili in izvajali šest mesečne programe socialne aktivacije ter s svojimi ukrepi in aktivnostmi na celovit način prispevali k reševanju problema socialne izključenosti in tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin.
 • Ciljna skupina je: v okviru javnega razpisa lahko prijavitelj v program socialne aktivacije vključi osebe iz naslednjih ciljnih skupin:
  • odrasli upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: DSP), 
  • odrasle osebe s kompleksno socialno problematiko, ki niso prejemniki DSP,
  • osebe, ki so na podlagi Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT; v nadaljevanju: ZUTD) vpisane v  evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive.

KAZALNIKI OP EKP 2014-2020 


Glede na predvidene kazalnike v OP EKP 2014-2020 bodo morali izbrani prijavitelji doseči naslednja kazalnika:

 • število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program in
 • delež oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacije ali v zaposlitev ob izhodu

Trajanje enega programa socialne aktivacije, v katerega je moral prijavitelj vključiti 15 oseb iz ciljnih skupin, je bilo šest mesecev. Vsak prijavitelj je moral v okviru sofinanciranega projekta izvesti dva programa socialne aktivacije. Na ravni celotnega javnega razpisa se predvideva vključitev 630 oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program, in sicer predvidoma 390 oseb v KRVS in 240 v KRZS.


PROJEKTI UPRAVIČENCEV VMESNIH PROGRAMOV SA (na dan: 15. 10. 2018):

NAZIV UPRAVIČENCA

PODROČJE, KI GA POKRIVA UPRAVIČENEC

KRZS/KRVS

Status

Število programov

ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti

Primorsko-notranjska regija,  Postojna

KRVS

v izvajanju

1

ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE

Goriška regija, Nova Gorica

KRZS

v izvajanju

1

Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje

Osrednjeslovenska regija, Ljubljana

KRZS

v izvajanju

1

Podjetniški inkubator Kočevje

Jugovzhodna regija, Kočevje

KRVS

v izvajanju

1

KNOF Zavod za kreativni razvoj Sevnica - socialno podjetje

Posavska regija, Sevnica

KRVS

v izvajanju

1

Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa ''VEZI''

Obalno-kraška regija, Sežana

KRZS

v izvajanju

1

JZ SOCIO - Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje

Zasavska regija, Hrastnik

KRVS

v izvajanju

1

JZ SOCIO - Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje

Zasavska regija, Trbovlje

KRVS

v izvajanju

1

Izobraževalni center Geoss d.o.o.

Osrednjeslovenska regija, Litija

KRZS

v izvajanju

1

Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p.

Pomurska regija, Gornja Radgona

KRVS

v izvajanju

1

PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o

Posavska regija, Krško

KRVS

v izvajanju

1

INVALIDSKO PODJETJE LUMIA, družba za rehabilitacijo, usposabljanje in zaposlovanje d.o.o.

Posavska regija, Brežice

KRVS

v izvajanju

1

Izobraževalni center Memory, izobraževanje in svetovanje d.o.o.

Obalno-kraška regija, Koper

KRZS

v izvajanju

1

 

Skupna višina sredstev v okviru vseh pogodb o sofinanciranju vmesnih programov socialne aktivacije od leta 2017 do leta 2019 je 1.209.000,00 evrov.