Skoči na vsebino

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA

V  Sloveniji na področju socialnega varstva že več kot desetletje poteka prenos izvajanja širitev različnih oblik strokovne pomoči na zasebni sektor. Pretežni del teh storitev opravljajo nevladne organizacije, ki pogosto dajejo pobudo za zagotavljanje posameznih storitev, ki jih vlada na podlagi ugotovljenega javnega interesa pogosto tudi sofinancira. Prav področje socialnega varstva je področje, kjer se takšna uspešnost in učinkovitost kaže še v posebni obliki, saj se oblikujejo zelo kakovostni in uporabnikom bolj prilagojeni programi.
 
Ker so se nekateri programi in njihovi izvajalci v preteklih letih izkazali s strokovnim načinom delovanja in doseženimi rezultati, je ministrstvo leta 1998 pričelo z večletnim sofinanciranjem programov. Tako smo v letu 1998 z izvajalci prvič sklenili pogodbe za obdobje petih let, saj je bilo na ta način izvajalcem zagotovljeno stabilno sofinanciranje. Sklepanje večletnih pogodb se je v naslednjih letih nadaljevalo, na osnovi javnega razpisa smo programom, ki jim je prvo petletno obdobje že poteklo in so še vedno izpolnjevali zahtevane pogoje, sofinanciranje podaljšali še za nadaljnjih pet let. V letu 2014 je bilo sofinanciranih 98 programov, ki so sofinancirani za obdobje petih let.
 
Tako smo v letu 2014 sofinancirali okvirno 145 različnih programov s področja socialnega varstva. Za sofinanciranje vseh programov skupaj je v letu 2014 namenjenih  cca. 10.500.000,00 evrov
 
Tabela: Višina sredstev, ki jih MDDSZ namenja sofinanciranju programov socialnega varstva po letih

 

 LETO

VIŠINA SOFINANCIRANJA 

201410.500.000,00 evrov
201311.427.977,00 evrov
201211.664.917,00 evrov
201113.066.001,19 evrov
20109.681.463,35 evrov
20099.068.265,30 evrov

2008

7.742.820,00 evrov

2007

6.890.140,00 evrov (1.651.153.150,00 SIT)

2006

5.243.210,65 evrov (1.256.483.000,00 SIT)

2005

5.233.984,01 evrov (1.254.271.928,00 SIT)

2004

5.298.852,45 evrov (1.269.817.000,00 SIT)

2003

4.075.102,30 evrov (976.557.516,00 SIT)

2002

3.641.933,73 evrov (872.753.000,00 SIT)

 2001

2.829.381,57 evrov (678.033.000,00 SIT)

 2000

2.093.557,00 evrov (501.700.000,00 SIT)

 1999

1.451.760,98 evrov (347.900.000,00 SIT)

1998

1.036.972,13 evrov (248.500.000,00 SIT)

 1997

710.649,31 evrov (170.300.000,00 SIT)

 1996

567.935,24 evrov (136.100.000,00 SIT)

 

S sofinanciranjem programov v daljšem časovnem obdobju ministrstvo spodbuja in zagotavlja zaposlitev že več kot 550 strokovnjakom (socialni delavci, psihologi, pedagogi idr.) v obsegu 400 polnih zaposlitev. V navedene programe je vključeno tudi več kot 7 tisoč prostovoljcev, ki s svojim delom pomembno prispevajo k večji kakovosti izvajanja programov, še posebej zaradi svojih izkušenj. Sredstva so praviloma namenjena za stroške dela strokovnih delavcev in materialne stroške, ki so nujni za izvajanje programov.
 
V okviru zadnjih razpisov smo poleg širitve obstoječe mreže podprli tudi nekaj novih programov, kot so: zatočišče za žrtve nasilja za uporabnice prepovedanih drog, program preprečevanja zasvojenosti in škodljivih posledic kokaina, program pomoči, izobraževanja in podpore svojcem oseb z demenco, program zagovorništva za starejše osebe in za osebe s težavami v duševnem zdravju.

 

Ministrstvo programe sofinancira največ v višini do 80 % vrednosti projekta, ostala sredstva pa morajo izvajalci zagotoviti iz lokalnih skupnosti, donacij, participacije uporabnikov in drugih virov. V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu socialnega varstva smo v preteklem letu pričeli tudi z ocenjevanjem programov, ki postaja redna naloga vedno večjega števila izvajalcev. In prav ocenjevanje programov bo v prihodnosti pokazalo, kateri programi so učinkovitejši in prinašajo pomembne rezultate tako za posameznike kot tudi za celotno družbo. Ministrstvo bo med letom skrbno spremljalo izvajanje programov in preko različnih izobraževanj skrbelo tudi za sprotno usposabljanje in izmenjavo izkušenj izvajalcev po posameznih področjih.
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti od izvajalcev zahteva delna in končna poročila o izvajanju programov. Če skrbnik pogodbe ugotovi, da se program ne izvaja v skladu s pogodbo, lahko predlaga strokovni ali finančni nadzor in na osnovi ugotovitev zahteva tudi prekinitev pogodbe in vrnitev sredstev. Tudi če izvajalci ne porabijo dodeljenih sredstev in ne prosijo pravočasno za prenos sredstev v prihodnje leto, se jim ta sredstva odvzamejo.