Skoči na vsebino

REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO

Centri za socialno delo so v sistemu socialnega varstva ključni, saj so povezovalci celotnega sistema socialnega varstva. Njihova vloga v skupnosti se vedno bolj krepi, so spodbujevalci novih programov in oblik delovanja, prilagojenih potrebam okolja. V zadnjih letih je socialna problematika v Sloveniji zaradi gospodarske krize naraščala, povečevalo se je število prejemnikov socialnih transferjev in socialno izključenih ljudi, nastajajo povsem nove oblike odvisnosti, več je različnih oblik nasilja in drugih stisk in težav, za katere se v okviru mreže javne službe zagotavlja strokovno pomoč in podporo. Potrebe, ki so vse zahtevnejše, številčnejše in nove, zahtevajo enovit, nov, hiter in učinkovit način ukrepanja, za kar potrebujemo sodoben socialno varstveni sistem, ki deluje v skupnosti.

Eden ključnih ciljev ministrstva ja zato reorganizacija centrov za socialno delo, katere cilj je odpraviti slabosti in pomanjkljivosti trenutne ureditve centrov za socialno delo.

 

Reorganizacija vključuje tri pozitivne spremembe:

 

Glavni namen reorganizacije je izboljšanje storitev za uporabnike.  Z reorganizacijo želimo poenotiti delovanje CSD - jev, poenotiti upravne postopke, pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, omogočiti več časa za strokovne naloge, vzpostaviti skupne službe, povečati učinkovitost in kakovost dela, izboljšati dostopnost storitev in razviti nove oblike strokovnega dela. Koristi od reorganizacije naj bi imeli uporabniki kot tudi zaposleni.

 

Za vzpostavitev nove organizacijske strukture so bile potrebne spremembe Zakona o socialnem varstvu, za vzpostavitev informativnega izračuna je bil spremenjen Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Vlada RS je sprejela tudi Uredbo o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja.