Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA CENTROV ZA SOCIALNO DELO

 

 

Od 1. oktobra imamo 16 centrov za socialno delo

 

S 1. 10. 2018 je zaživela nova organizacijske struktura centrov za socailno delo. Na novo je bilo ustanovljenih 16 centrov za socialno delo, ki so nastali s spojitvijo zdajšnjih 62 CSD, ki so postale enote.

Sprememba v organizaciji, ki se je zgodila s 1. oktobrom sicer posega samo v način delovanja in organiziranja CSDjev in ne v pravice uporabnikov – te ostajajo enake kot doslej. CSDji po vsej Sloveniji tako ostajajo enotna vstopna točka za vse pravice. Uporabniki bodo pravice iz javnih sredstev še naprej lahko urejali tam, kjer so to počeli do sedaj in pod istimi pogoji.
 
Z uvedbo nove organizacijske strukture se bo na ravni novoustanovljenega centra za socialno delo organizirala skupna splošna služba (kadrovska služba, računovodstvo, tehnično-administrativna služba), služba za odločanje o pravicah iz javnih sredstev in skupna strokovna služba, ki bo vključevala službo za koordinacijo in pomoč žrtvam (interventna služba, krizni centri). Predvideva se, da bo znotraj skupne strokovne službe delovala tudi mobilna strokovna enota, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki različnih profilov (psiholog, pravnik, specialni pedagog, itd.)

 

V 16 območnih centrih za socialno delo se na enem mestu izvaja vodenje in upravljanje. Za organizacijo in vodenje strokovnega dela in poslovanja centra za socialno delo je odgovoren direktor. Znotraj vsakega izmed šestnajstih območnih centrov za socialno delo bo delovala skupna splošna služba, ki bo zajemala računovodstvo, administrativne naloge, pravno in kadrovsko službo. Pri območnih centrih za socialno delo bo oblikovana skupna strokovna služba, v katero bodo ob izvedbi reorganizacije vključeni delavci, ki sedaj opravljajo vlogo koordinatorja obravnave v skupnosti in koordinatorja za izvajanje nadomestne kazni. Predvideva se, da bo kasneje skupna strokovna služba vključevala mobilno strokovno enoto, katero bodo sestavljali strokovnjaki različnih profilov (psiholog, pravnik, specialni pedagog itd.).

 

Mobilna strokovna enota bo na razpolago vsaki izmed enot območnega centra za socialno delo. Znotraj območnega centra za socialno delo bo ustanovljena enota za odločanje o pravicah iz javnih sredstev, v pristojnosti katere bo vodenje postopkov in odločanje o pravicah iz javnih sredstev, in sicer o otroškem dodatku, znižanju plačila za programe vrtcev, državni štipendiji, dodatni subvenciji malice za učence in dijake in subvenciji kosila za učence.  Pri vsakem območnem centru za socialno delo bo delovala interventna služba, pri nekaterih pa tudi krizni centri za otroke in mladostnike.

Območni centri za socialno delo bodo poleg delovanja na sedežu poslujejo  tudi zunaj sedeža, in sicer na enotah. Enote poslujejo v krajih, kjer so imeli sedež prejšnji centri za socialno delo.  Enote bodo enako kot pred 1. oktobrom opravljale strokovne naloge. Na enotah se ohranja sprejemanje vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki pa so v pristojnosti reševanja območnega centra za socialno delo. Edina izjema je reševanje vlog o denarni socialni pomoči (tudi o izredni denarni socialni pomoči, posebni obliki izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana in posebni obliki izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba), pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, subvenciji najemnine, varstvenem dodatku, prispevku k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika in oprostitvi plačil socialno varstvenih storitev, ki so ostale v pristojnosti enot centrov za socialno delo.

 

Enote centrov za socialno delo so ostale pristojne tudi za odločanje o pravicah do starševskega varstva in družinskih prejemkov.

Centri za socialno delo, njihova teritorialna pristojnost ter sedež so določeni z uredbo Vlade Republike Slovenije. V uredbi so določene tudi enote centrov za socialno delo, njihova teritorialna pristojnost ter razdelitev nalog med centri za socialno delo ter njihovimi notranjimi organizacijskimi enotami.