Skoči na vsebino

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA CENTROV ZA SOCIALNO DELO


Ohranja se 62 centrov za socialno delo (CSD), uvaja pa se 16 območnih CSD.

 

Reorganizacija predvideva združitev več centrov za socialno delo v območni center za socialno delo, ki pokriva večje teritorialno območje. Predvidenih je 16 območnih centrov za socialno delo. Za celotno območje se na enem mestu izvaja vodenje in upravljanje. Za organizacijo in vodenje strokovnega dela in poslovanja centra za socialno delo je odgovoren direktor. Znotraj vsakega izmed šestnajstih območnih centrov za socialno delo bo delovala skupna splošna služba, ki bo zajemala računovodstvo, administrativne naloge, pravno in kadrovsko službo. Pri območnih centrih za socialno delo bo oblikovana skupna strokovna služba, v katero bodo ob izvedbi reorganizacije vključeni delavci, ki sedaj opravljajo vlogo koordinatorja obravnave v skupnosti in koordinatorja za izvajanje nadomestne kazni. Predvideva se, da bo kasneje skupna strokovna služba vključevala mobilno strokovno enoto, katero bodo sestavljali strokovnjaki različnih profilov (psiholog, pravnik, specialni pedagog itd.).

 

Mobilna strokovna enota bo na razpolago vsaki izmed enot območnega centra za socialno delo. Znotraj območnega centra za socialno delo bo ustanovljena enota za odločanje o pravicah iz javnih sredstev, v pristojnosti katere bo vodenje postopkov in odločanje o pravicah iz javnih sredstev, in sicer o otroškem dodatku, znižanju plačila za programe vrtcev, državni štipendiji, dodatni subvenciji malice za učence in dijake in subvenciji kosila za učence.  Pri vsakem območnem centru za socialno delo bo delovala interventna služba, pri nekaterih pa tudi krizni centri za otroke in mladostnike.

Območni centri za socialno delo bodo poleg delovanja na sedežu poslovali tudi zunaj sedeža, in sicer na enotah. Enote bodo poslovale v krajih, kjer imajo sedež zdajšnji centri za socialno delo, tako da bo vzpostavljenih 62 enot centrov za socialno delo, ki jih bodo lahko vodili vodje enot. Enote bodo enako kot do sedaj opravljale strokovne naloge. Pomembna razlika je v tem, da se bo na enotah ohranilo sprejemanje vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki pa bodo v pristojnosti reševanja območnega centra za socialno delo. Edina izjema je reševanje vlog o denarni socialni pomoči (tudi o izredni denarni socialni pomoči, posebni obliki izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana in posebni obliki izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba), pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, subvenciji najemnine, varstvenem dodatku, prispevku k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika in oprostitvi plačil socialno varstvenih storitev, ki bodo ostale v pristojnosti enot centrov za socialno delo.

 

Enote centrov za socialno delo bodo ostale pristojne tudi za odločanje o pravicah do starševskega varstva in družinskih prejemkov. Taka organizacija in razbremenitev vodenja in odločanja v upravnih postopkih dodeljevanja pravic iz javnih sredstev bo omogočila razvoj strokovnega dela. Oblikovano je strokovno soglasje, da se večina strokovnih nalog izvaja na enotah. Strokovno delo posameznih enot (predvsem manjših) se bo krepilo s pomočjo strokovnih delavcev iz celotnega območja. Vodje enot se bodo lahko posvečali strokovnemu vodenju za razliko od sedanjega sistema, kjer direktorji centrov za socialno delo večino časa posvetijo poslovanju zavoda, kljub temu da so po določilih Zakona o socialnem varstvu pristojni za strokovno vodenje in poslovanje.

Centri za socialno delo, njihova teritorialna pristojnost ter sedež so določeni z uredbo Vlade Republike Slovenije. V uredbi so določene tudi enote centrov za socialno delo, njihova teritorialna pristojnost ter razdelitev nalog med centri za socialno delo ter njihovimi notranjimi organizacijskimi enotami.