Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SOCIALNA AKTIVACIJA

 

Razvija in vzpostavlja se celovit model socialne aktivacije, z namenom zagotavljanja transparentnega, usklajenega in celostnega obravnavanja oseb, ki tvegajo revščino in so socialno izključene. Model socialne aktivacije ustrezno povezuje vse relevantne institucije v procesu.

Cilji celostnega procesa aktivnega vključevanja, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega medresorskega sodelovanja, so:

  • vzpostavitev celostnega modela socialne aktivacije,
  • opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje k trgu dela,
  • preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjšanje neenakosti v zdravju.

Namen razvoja celovitega modela socialne aktivacije je vzpostavitev enotne vstopne točke, ki bo nudila celovit pregled problematike vključenih oseb in postavitev regionalnih mobilnih enot po celi Sloveniji.

Vzpostavitev modela socialne aktivacije

 

Ekonomska kriza je Slovenijo močno prizadela. Posledično je bilo nazadovanje Slovenije v gospodarski razvitosti od začetka krize pa vse do začetka leta 2014 med največjimi v EU, močno pa se je poslabšala tudi blaginja prebivalstva. Do sedaj nismo imeli razvite ustrezne mreže, ki bi vodila k celostni obravnavi dolgotrajnih upravičencev denarne socialne pomoči, zato smo na MDDSZ načrtovali podporo, razvoj in vzpostavitev (novega) modela socialne aktivacije, ki bo zagotovil transparentno, usklajeno in celostno obravnavo oseb ter ustrezno povezal vse relevantne institucije in obstoječe sisteme na tem področju.

 

Za ta namen je bila pripravljena in potrjena operacija Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije, ki jo sofinanciramo iz OP EKP 2014-2020, prednostne naložbe 9.1: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja 9.1.1 Razvoj celovitega modela socialne aktivacije.

 

Ena izmed aktivnosti operacije je vzpostavitev delovanja enotne vstopne točke, ki delujejo v okviru vsakega centra za socialno delo in urada za delo. Osebam, ki vstopajo v model socialne aktivacije preko enotne vstopne točke je zagotovljena tudi večja dostopnost v lokalnega okolja. V okviru operacije je vzpostavljenih 16 regijskih mobilnih enot, ki zagotavljajo podporo enotni vstopni točki preko podpore pri obravnavi posameznika, vključenega v sistem socialne aktivacije, ter tudi preko mreženja in povezovanja vseh deležnikov v lokalnem okolju.

 

V okviru aktivnosti se je organiziralo izobraževanje in usposabljanje, katerega namen je usposobiti 514 oseb – trenerjev za učinkovito izvajanje nalog v okviru sistema socialne aktivacije. Izobraževanje je potekalo po vsebinskih sklopih ter je bilo prilagojeno posameznim skupinam (zaposlenih v projektni enoti, strokovnim delavcem (CSD in uradi za delo). Po končanem usposabljanju so udeleženci usposabljanje pridobili potrdilo o uspešno opravljanjem usposabljanju, ki izkazuje njihovo usposobljenost za trenerje.

Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2022. Vrednost celotne operacije in vrednost zaprošenih sredstev znaša: 9.771.622,55 EUR (od tega je 3.341.844,78 EUR namenjenih za sofinanciranje aktivnosti v KRZS in 6.429.777,77 EUR za sofinanciranje projektov v KRVS), in sicer:

  • iz sredstev Evropskega sklada: 7.817.283,49 EUR,
  • iz sredstev slovenske udeležbe: 1.954.330,06 EUR.

Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost

 

Projekt socialne aktivacije predstavlja celovit pristop, ki naslavlja problematiko dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgotrajnih prejemnikov denarne socialne pomoči. Namen socialne aktivacije je prepoznavanje, usmerjanje, motiviranje vključevanje ter spremljanje v socialno aktivacijo vključenih oseb. Poleg tega je namen tudi podpreti vključene v socialno aktivacijo pri njihovi reaktivaciji, integraciji v različne družbene sisteme ter posledično ponovno vključiti na primarni, sekundarni in terciarni trg dela.

 

Z vzpostavitvijo celovitega sistema socialne aktivacije projekt prispeva k večji socialni vključenosti in zmanjšanju tveganja revščine prejemnikov denarne socialne pomoči in drugih izključenih oseb ter k krepitvi moči in kompetenc socialno izključenih oseb. V programe socialne aktivacije se bo v letih 2017 vključilo 523 dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgotrajnih prejemnikov denarnih socialnih pomoči, do leta 2022 pa 12.500 oseb.